Hibru 12

1Ngáne édíí-ʼaá bán enɛ́n ndun e mod elə̌ŋnédé syánē edé-ʼɛ mbóŋ, tə̂ŋgɛne adúbe áde déwóó, detə́ŋgɛ́né desídéd kéchéé éche ékə́ə syánē nzii á nkəg, détɛ̄dē-ʼɛ mbéb ḿme ńháá syánē. Detə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ dékáá nlém ânyəged mehélé ḿme Dyǒb áhɔ́bé aá dényəged. 2Detə́ŋgɛ́né nɛ́ɛ désúmé mǐd wɛ́ɛ Yesuɛ mwěn, áyə̄le mɔ́ alyə́gte syánē âwóŋ adúbe. Mwěn-naá ǎwōŋgɛ̄n syánē kə́ə́ŋ dépīd-tɛ dɔ́ á asóg. Ankwɛntɛ́n âwɛ́ kwééd e eʼsôn á awɔg, enkêntéd-taá ádɛ̂ akwágké nɛ́ɛ dyam âbɛl nɛ́n ákud menyiŋge ḿme Dyǒb ákóŋnédé mɔ́. Nɛ̂ ábɛ́lé-ʼɛ bɔɔb, adyɛɛ́ á ekáá é mbáá á atii dé nkamlɛn á Dyǒb. 3Nyékamtɛn ngáne Yesuɛ ânkwɛntɛ́nné metake akud á mekáá mé bad bé mbéb ábe bênkɔɔ́ mɔ́. Nyékamtɛn ḿmê metake âbɛl boŋ nyéekɔ́méʼ, nyéēdūlē-ʼɛ mekuu ámbīd. 4Nzum eche nyéwanɛɛ́ âbɔ́ded mbéb, eépédɛ́ɛ́ ndə́gke eche nló ḿmɛ̄n ńhɛle ńtóm. 5Nyéēchatán eʼyale ábe Dyǒb dêmbɛnlédté âwéd nyé nlém á abum, achəg áde ânchəgké nyé aá ábe bǎn. Anhɔ́b aá, "A-mwǎn, nzé Dyǒb ákánné wɛ áte áyə̄le mbéb ḿme ébɛ́lé, etéd ḿmê nkáne áte nɛ́ɛ dyam děn. Nzé Dyǒb ákɔ́gsɛ́né wɛ, yə̌l eehɔ́ɔ́ʼ wɛ áte. 6Bíí nɛ́n wɛɛ́ mod awě Dyǒb ádə́ə́, mɔ́ɔ ákânnɛɛ́ áte. Mod awě átédé nɛ́ɛ awe mwǎn, mɔ́ɔ ákɔ́gsanné." 7Né-ɔɔ́ nyéwɛsɛn ḿmê nkɔ́gsɛn áyə̄le nɛ́n, ńlûmte nɛ́n bán Dyǒb átédé nyé nɛ́ɛ ábe bǎn. Mwǎn ahéé adé awě sáá éēkɔ̄gsānnē áyə̄le awusé áde ábɛ́lé? 8Nzé nyéēkūdē nkɔ́gsɛn áyə̄le mbéb ḿme nyébɛ́lé ngáne bǎn bé Dyǒb bésyə̄ə̄l békudɛɛ́, né nɛ̂ álûmteʼ nɛ́n bán nyéēkooʼɛ́ bǎn bé Dyǒb abɛ́. Né nyêdíi bǎn ábe béchyáá á asón. 9Nzé ábɛ̄d besáá bé nkǒŋsé béhɛle békɔ̄gsɛ̄n syánē áyə̄le mbéb ḿme débɛ́lé, débagé-ʼɛ bɔ́ edúbé, né detə́ŋgɛ́né Sáá awɛ̂d awě adé ámīn edúbé abɛ tómaa nɛ̂, âbɛl débɛ̂ á aloŋgé. 10Á esóŋ é póndé dɔ́ɔ ábɛ̄d besáá bé nkǒŋsé békɔ́gsanné syánē, kéchán áde ébóŋnédéʼ-ɛ bɔ́ dɔ́ɔ bébɛlɛɛ́. Dyǒb pɛn ákɔ́gsan syánē âwóŋgɛn syánē âbɛl nɛ́n débɛ̂ bad ábe bésáá ngáne mwěn ámpē ásáá. 11Á póndé eche dékúdé nkɔ́gsɛn, dewóge mbéb áte, deewógɛ́ɛ́ bwâm. Boŋ ámbīd e póndé, kénzɛ́ɛ́ awě ḿmê nkɔ́gsɛn ń'yə́gté debyɛ́ɛ́, abɛlé abɛ́ nsaŋ, ábɛlé-ʼɛ mekan ḿme métə́ŋgɛ́né. 12Né-ɔɔ́, mekáá ḿme mêmmad nyé achii áte, nyéwéd mɔ́ áte. Nyéēmwāg-kɛ sɛ mekuu mésāgē nyé ásē. 13Nyébɛ̂ nyéhídéʼ nzii echě etyéémé âbɛl nɛ́n bad ábe bésyəgteʼ, béenabpé epɛd atim, boŋ bédyɛɛ bwâm. 14Nyéwan áte âbɛ́ nsaŋ ne moosyəə́l. Nyéwan-nɛ áte ámpē âwóŋ abɛ́ áde ásáá, áyə̄le ésebán mod asáá, eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ anyín Sáŋgwɛ́ɛ́. 15Nyényîn nɛ́n bán nyé modmod nyéebɔ́ɔʼɛ́ nsimé ń Dyǒb akud. Nyényîn-nɛ nɛ́n bán nyé modmod nyéesaá nɛ̂ŋgáne mbə́l mé mbéb ḿme nzé ńkwógé ḿbɛlé ḿpɛ̄ɛ̄n ndutul, ḿbébéd-tɛ mbə́l mémpēe. 16Nyényîn-nɛ nɛ́n bán nyéekábɛ́ɛ́ mesón, nyéēbɛ́lé-ʼɛ mam nɛ́ɛ bad ábe béēwôŋne Dyǒb póndé ngáne Esao âmbɛnlé. Esao ansóm kunze echě ánwōŋgē nɛ́ɛ mwǎn aʼsó á etútú é ebwɔg é ndyééd ehɔ́g. 17Nyêbíí nɛ́n bán, ámbīd e nɛ̂, Esao ahɛdéʼáá aá sáá ánamed mɔ́, boŋ sáá ambáŋ mɔ́ anamed. Kénɛ́ɛ ánchiíʼɛ́ bwâmbwam, nzii enkênbáá âhəŋlɛn dyam áde dêmbɛnléd. 18Nyékamtɛn nɛ́n bán hǒm áde nyétyéémé bɔɔb ádíi áʼsō éʼ Dyǒb. Nyéetyéemɛɛ́ nɛ̂ŋgáne bad bé Israɛl béntyēēmmē bɛnbɛn ne mbɔɔd e Sinai e nkǒŋsé echě muú ń ngíne ḿbídéʼáá ámīn. Ádě béntyɛ̄ɛ̄mmē áhed, ngaŋlɛn e ehíntɛ́n embɛ́ áhed, bǐn éʼsūdɛ̄n áte, ekukud é ngíne-ʼɛ étōmeʼ. 19Bénwōg esaád é eloŋ, béwóg-kɛ ehɔ́b. Mbwɔ́g ń ngíne ménkōb bɔ́. Bénchāŋ Dyǒb nɛ́n bán eehɔ́béʼ ámpē. 20Bénchaŋ Dyǒb nɛ̂, áyə̄le dyam áde ánlāāʼɛ́ bɔ́ aá bébɛl dénwōgēd bɔ́ mbwɔ́g bwâmbwam. Anhɔ́b aá, "Chǒmchǒm éekidtán enɛ́n mbɔɔd. Nzé ké nyam ekidtɛ́né chɔ́, bélúm chɔ́ meláá kə́ə́ŋ ewɛ́." 21Mekan ḿmě bénnyīnnē ménkōbēd bɔ́ mbwɔ́g bwâmbwam. Mbwɔ́g ménkōb kə́ə́ŋne Mosɛɛ. Anhɔ́b aá, "Mbwɔ́g ńnəŋte mɛ." 22Boŋ nyépɛn, nyêpedé bɛnbɛn ne mbɔɔd e Zayɔn. Nyêpedé bɔɔb á dyad áde Dyǒb dé aloŋgé. Ádê dyad ádíi Jerusalɛm awě adé ámīn. Áwēd-te, ángɛl biíb, éládné áte ne menyiŋge. 23Nyémpē nyêpedé á nlatɛ́n ḿ bǎn béʼsó bé Dyǒb ábe Dyǒb átélé mǐn ádyōb. Nyêpedé wɛ́ɛ Dyǒb áde ákáadteʼ moosyəə́l. Nyêpedé átîntê e eʼdəə́dəŋ ábe bad bé bwâm ábe Dyǒb ábɛ́lé békwógnédé. 24Nyêpedé wɛ́ɛ Yesuɛ awě adé mod atîntê a bad ne Dyǒb á melɛ̌ mékɔ̄ɔ̄lē. Nyêpedé bɔɔb wɛ́ɛ Yesuɛ ámwágtédé nyé ḿmē mekií. Ḿmê mekií mébágé syánē nsimé tómaa mekií ḿme Abɛlɛ. 25Nyényîn nɛ́n bán nyéekɔ̂nlɛɛ́ Dyǒb metúu tə̂ŋgɛne dyam áde álâŋgɛɛ́ nyé. Bad ábe bénkênwógɛ́n mod awě Dyǒb dêmbanɛ́ɛ́ á nkǒŋsé-te âléb bad, bênkǔd nkɔ́gsɛn. Ngáne bênkudté nkɔ́gsɛn, syánē ámpē detə́ŋgɛ́né nkɔ́gsɛn akud nzé deewóge elébé éche ébídé ádyōb. 26Bɔɔ́d áde ánhɔ̄bpē akan, nkǒŋsé ménsāgnēd ásē. Bɔɔb-pɛ ahɔ́bé nɛ́n aá, "Mǎbɛ̌l nkǒŋsé ńságnéd ámpē. Saá-kaá nkǒŋsé mwěmpɛn mɛ́sāgnēd, mɛ̌bɛ̌l kə́ə́ŋne ekombe é mǐn chɔ́mpē éságnéd." 27Ahɔ́b áde áhɔ́bé aá, "Ámpē" álûmteʼ syánē nɛ́n bán Dyǒb dɛ́hūd bwěm ésyə̄ə̄l ábe bɛ́sāgnēd ásē. Ábê bwěm éʼdíi bwěm ábe áhə́gé. Ǎbɛ̌l nɛ̂ âbɛl boŋ bwěm ábe béeságnéd éʼlyəg. 28Né-ɔɔ́, déságnɛn Dyǒb áyə̄le nɛ́n abagé syánē mbwɔ́g echě mod éehɛlɛ́ɛ́-sɛ aságéd ásē. Déságnɛn Dyǒb, débage-ʼɛ mɔ́ edúbé nyaa echě ěwōgēd mɔ́ menyiŋge. Débɛle-ʼɛ nɛ̂ ne mbwɔ́g ne edúbé ésyə̄ə̄l. 29Ne mbále, Dyǒb ádɛ̄d ádíi nɛ́ɛ muú ḿme ńhyâŋte chǒm ésyə̄ə̄l.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\