Jɔnɛ 12

1Áde ngande e Nnyíme-ámīn élyə́gé eʼpun ntóób, Yesuɛ ankɛ̌ á Bɛtani wɛ́ɛ Lazarɔsɛ awě âmpuúdté ádyɛ́ɛ́ʼáá. 2Bêmbɛlé Yesuɛ ndyééd áhed. Mataa mɔ́ antómēd ene ndyééd. Lazarɔsɛ ambɛ́ nhɔ́g átîntê e bad ábe bɔ́ɔbɛ Yesuɛ bébédé á tébelɛ âdyɛ́ ndyééd. 3Hɛ́ɛ Maria átédé epom é dyɔ̌g dé elod á bwâm áde álɛ́lé nkun bwâmbwam. Ádê dyɔ̌g bébɛ́nlé dɔ́ nâd. Anwɔ́géd Yesuɛ á mekuu, apíné-ʼɛ mɔ́ mekuu ne échē esid é nló. Elod é bwâm énlɔ̄g ndáb áte esyəə́l. 4Dɔ́ɔ Judas Iskariɔdɛ, mbapɛɛ nhɔ́g awě émbɛ̄ɛ̄ bán mɔ́ ǎsōm Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, 5"Cheé bénkênsómmé ádɛ́n dyɔ̌g, bétéd ḿmɛ́n mɔné békɛ̄ bébɛ̄ betóótōkɛ̄ bé bad? Béhɛ́léʼáá-sɛ bésóm ádê dyɔ̌g dyam-ɛ́ɛ áde nsábe ḿ mwɛ̌ nhɔ́g." 6Judasɛ anhɔ́b nɛ̂, saké áyə̄le abédé betóótōkɛ̄ bé bad ngɔl, boŋ áyə̄le abédɛ́ɛ nchîb. Ngáne ábédé mod awě awánládtáá bɔ́bɔ̄ɔ ekwɛ é mɔné, ayɔ̌gkéʼáá mɔné atéd ámbīd. 7Boŋ Yesuɛ anhɔ́b aá, "Tɛdé mɔ́, ákoo áde ályə́gé ásē âbɛl boŋ ábɛnled dɔ́ mbwɛ ḿme bɛ́līmɛ̄ɛ̄ mɛ. 8Betóótōkɛ̄ bé bad bédé ne nyé póndé tɛ́ɛ́ boŋ mɛ pɛn méebáá ne nyé póndé ésyə̄ə̄l." 9Ene póndé-ɔɔ́, bad bé Israɛl híin bénwōg bán, Yesuɛ adé á Bɛtani. Né-ɔɔ́, bênkɛ̌ áwed. Saké Yesuɛ mwěmpɛn mɔ́ ankə̌ŋ boŋ békɛ̄ áwed, boŋ bênkɛ̌ Lazarɔsɛ anyín awě Yesuɛ âmpuúdté. 10Né-ɔɔ́, Beprisɛ bémbáá béhə́gkéʼáá kə́ə́ŋne Lazarɔsɛ âwúu mɔ́, 11áyə̄le bad bé Israɛl bétɛ́dtéʼáá bɔ́, bédūbpē Yesuɛ. Béndūbē Yesuɛ áyə̄le dyam áde dêmbɛnléd ne Lazarɔsɛ. 12Nɛ́ɛ bǐn éʼsáŋgé, ndun e mod echě enhyɛ̌ á Ngande e Nnyíme-ámīn bénwōg bán Yesuɛ apag á Jerusalɛm. 13Hɛ̂ dɔ́ɔ bésɛ́lé eʼkikag éʼ mií boŋ békǎg mɔ́ abomɛn á nzii. Béhágéʼáá eʼsaád bán, "Hosána! Nnam ḿbɛ̂ ne ane awě apedé á dǐn áde Sáŋgwɛ́ɛ́. Nnam ḿbɛ̂ ne kə̂ŋ e bad bé Israɛl!" 14Yesuɛ ankǔd etum é ésɛl, ádīī-ʼɛ chɔ́. Nɛ́n dêmbɛnléd ngáne éténlédé á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, 15"Á-bad bé Zayɔn, nyéebááʼ, nyénɔneʼ echɛn kə̂ŋ ehúɛʼ, ediídé-ʼɛ etum é ésɛl." 16Á póndé echě ḿmɛ́n mekan mébɛ́nlédé, bembapɛɛ ábe Yesuɛ bénkênsóŋtɛ́nné. Boŋ áde Yesuɛ âmpuúʼɛ́ ne ehúmé é Dyǒb, dɔ́ɔ bênchemmé bán mam ḿme mébɛ́nlédé tə̂ŋgɛne Yesuɛ mɔ́ɔ mêntenléd, á yə̌l echê. 17Ndun e mod echě embɛ́ ne Yesuɛ áde áchɛ́nlé Lazarɔsɛ á soŋ-tê boŋ ápuudté mɔ́, embɛ́ ékaléʼ ḿmê nkalaŋ. 18Né-ɔɔ́ ndun e mod enkɛ̌ Yesuɛ abomɛn áyə̄le ábɛ́n eʼchemléd bé menyáké ábe âmbɛnlé. 19Hɛ́ɛ Befarisia bélâŋgɛɛ́ nhɔ́g ne aníníí bán, "Nyénɔneʼ! Kə́ŋne bɔɔb deéhɛ́lɛ́ɛ́ dyamdyam abɛl. Nkǒŋsé ńsyə̄ə̄l ńhide mɔ́." 20Doŋge á bad bé Grikia bémbɛ̄ átîntê e bad ábe bênkɛ̌ ngande e Nnyíme-ámīn á Jerusalɛm, âkɛ dé abɛ Dyǒb edúbé. 21Bêmpɛ̌ wɛ́ɛ Filibɛ. Filibɛ awě ambíd á dyad á Betsaida á mbwɔ́g e Galilia. Bénlāā mɔ́ bán, "A-Sáŋ, sêdəə́ Yesuɛ anyín." 22Filibɛ ankɛ̌ Andreya aláa. Dɔ́ɔ bɔ́ bad bébɛ békíí Yesuɛ aláa. 23Yesuɛ ankwɛntɛ́n bɔ́ aá, "Póndé epedé echě ehúmé e Mwǎn-a-Moonyoŋ énnyīnēdtē. 24Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, mbum e ngun pɔ́g edíi mbum e ngun pɔ́g, kə́ə́ŋ né béwéné chɔ́ á ndɔɔb-tê boŋ ewɛ́. Ewâg-káa, boŋ echyáá mbum é ngun émpēe éche ébúú áte. 25Mod awě adəə́ ádē aloŋgé, ǎbɔ̄d dɔ́. Mod awě mɔ́-ʼɛ akɔɔ́ ádē aloŋgé, á nkǒŋsé-te wɛ́n, ǎkəə́ dɔ́ á aloŋgé áde déemaáʼ. 26Kénzɛ́ɛ́ awě abɛnle mɛ, atə́ŋgɛ́né awêm mbəledɛ abɛ́. Ké héé-ʼɛ wɛ́ɛ ńdíí, awêm mbəledɛ atə́ŋgɛ́né abɛ́ áhed. Echem Sáŋ ǎbɛ̌-ʼɛ kénzɛ́ɛ́ awě abɛnle mɛ edúbé. 27"Bɔɔb-pɔɔ́, nlém ńtage mɛ áte. Cheé-ɔ̄ mɛ́hɔ̄bpē? Ńhɔ̂b mɛɛ́, 'A-Tɛ̂, weémwāg-sɛ metake ḿme méhúɛʼ métán mɛ-yɛ?' Aáy, méehɔ́bpé nɛ̂, áyə̄le enɛ́n póndé e metake chɔ̂ ekəə́ boŋ ḿpag wɛ́n. 28A-Tɛ̂, lúméd echôŋ ngum." Hɛ́ɛ ehɔ́b ébídɛɛ́ á Dyǒb nɛ́n bán, "Nlúmté echêm ngum, mɛ̌lūmēd-tɛ chɔ́ ámpē." 29Ene ndun e mod echě embɛ́ áhed enwóg échê ehɔ́b. Bénhɔ̄b bán dyǒb dɔ́ɔ ákúmé áte. Bad bémpēe bénhɔ̄b bán, ángɛl chɔ́ ehɔ́bé áwē. 30Yesuɛ anláá bɔ́ aá, "Áyə̄le echɛ̂n dɔ́ɔ échɛ́n ehɔ́b ébídé, saké áyə̄l echêm. 31Póndé epedé echě Dyǒb dɛ́kāādtē ḿmɛ́n nkǒŋsé. Nkamlɛn ḿme nkamlɛnɛ á nkǒŋsé mɛ́kwɛ̌ bɔɔb. 32Boŋ áde bɛ́madté mɛ anyen ámīn, mɛ̌dǒl bad bésyə̄ə̄l áwêm." 33(Yesuɛ anhɔ́b nɛ̂ âlúmed ndín e kwééd echě áwɛ̄ɛ̄.) 34Ndun e mod echě embɛ́ áhed enkwɛntɛ́n mɔ́ bán, "Sêwógé á mbéndé-te bán Ane-awě-Béwɔ́gté ǎbɛ̄ á ngíndé ne á ngíndé. Chán-nɔ̄ éhɔ́bɛɛ́ wɛɛ́ 'Bétə́ŋgɛ́né bényēn Mwǎn-a-Moonyoŋ ámīn.' Nzɛ́ɛ́ adé anɛ́n 'Mwǎn-a-Moonyoŋ?' " 35Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Eʼnyínɛn bé ekíde bɛ́bē ne nyé á esóŋ e póndé ngɛ̂n. Nyékag bɔɔb áde eʼnyínɛn bé ekíde éʼdíi éʼdíí, âbɛl boŋ ehíntɛ́n éēkōbē nyé. Mod awě akag á ehíntɛ́n-tê eebyɛ́ɛ́ʼɛ́ wɛ́ɛ ákagké. 36Nyédúbe eʼnyínɛn bé ekíde bɔɔb áde éʼdíí ne nyé, âbɛl nɛ́n nyébɛ̂ bǎn bé eʼnyínɛn bé ekíde." Áde Yesuɛ ámáá ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l ahɔ́b, antɛdé bɔ́, ákɛ ásɔ̄ɔ̄m wɛ́ɛ béenyínné mɔ́. 37Kénɛ́ɛ ene ndun e mod énnyīnnē ábɛ́n eʼchemléd bé menyáké éʼsyə̄ə̄l ábe Yesuɛ âmbɛnlé, bénkêndúbɛ́ɛ́ mɔ́. 38Nɛ́n dêmbɛnléd âlóned eʼyale ábe nkal éʼdəə́dəŋ Yesayaa ánhɔ̄bpē aá, "A-Sáŋ, nzɛ́ɛ́ adúbpé eyale éche sékálé, nzɛ́-módɛ́ akidényīn ngum echôŋ áchēm-mɛ chɔ́?" 39Né-ɔɔ́, béehɛleʼaá-sɛ bédúbe. Yesayaa ahɔ́bé hǒm démpēe aá, 40"Dyǒb ákwídé bɔ́ ndím, ábɛ̄-ʼɛ bɔ́ nlém mé aláá, âbɛl nɛ́n ḿmab mǐd méēnyīnnēʼ, béēsóŋtánne. Nzé bébɛ́lé-ʼɛ nɛ̂, né bɛ́timɛ́n mɛ, né mɛ̌choód-tɛ bɔ́." 41Yesayaa anhɔ́b nɛ́n áyə̄le annyín ehúmé éche Yesuɛ, anhɔ́b-pɛ áyə̄l echê. 42Ké nɛ̂, bad híin béndūbē Yesuɛ, kə́ə́ŋne doŋge á bad bémbáá. Boŋ ngáne bébááʼáá Befarisia, bénkênlúmédté yə̌l, âbáŋ nɛ́n bán béēbídté bɔ́ á ndáb é mekáne. 43Bébɛ́léʼáá nɛ̂ áyə̄le bêndə̌ŋ mekɛnag mé baányoŋ tómaa mé Dyǒb. 44Hɛ́ɛ Yesuɛ áchə́gté ehɔ́b ámīn áhɔ̄bē aá, "Kénzɛ́ɛ́ awě adúbpé mɛ, eedúbpɛɛ́ mměmpɛn, adúbpé kə́ə́ŋne ane awě alómé mɛ. 45Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě anyíné mɛ, anyíné ane awě alómé mɛ. 46Mpedé á nkǒŋsé nɛ́ɛ eʼnyínɛn bé ekíde, âbɛl boŋ kénzɛ́ɛ́ awě adúbpé mɛ, eélyə̄gē á ehíntɛ́n-tê. 47Kénzɛ́ɛ́ awě awógé ábêm eʼyale, boŋ eékoŋge bɔ́, saké mɛ nkáadte mɔ́. Meekáádtɛ́ɛ́ mɔ́ áyə̄le meépedɛɛ́ âkaad nkǒŋsé boŋ mpedé âsoŋ bad bé nkǒŋsé. 48Kénzɛ́ɛ́ awě abáá mɛ á yə̌l boŋ eékobe-ʼɛ ábêm eʼyale, awóó mod awě ǎkāād mɔ́. Ábêm eʼyale běn bɔ́ɔ bɛ́kāād mɔ́ á mbwɛ mé asóg. 49Ébɛ̂ nɛ̂, áyə̄le meehɔ́bɛɛ́ ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l ne echêm kunze. Boŋ Titɛ́ɛ awě alómé mɛ, áláŋgé mɛ chǒm éche ńtə́ŋgɛ́né ahɔ́b. 50Mbíí mɛɛ́ kéchéé éché áláŋgé mɛ aá ńhɔ̂b épɛɛne aloŋgé áde déemaáʼ. Né-ɔɔ́, kéchéé éche ńhɔ́bɛɛ́, nhɔ́beʼ chɔ́ ngáne Titɛ́ɛ áláŋgé mɛ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\