Jɔnɛ 14

1Dɔ́ɔ Yesuɛ ábádɛɛ́ ábē bembapɛɛ aláa aá, "Nyéētagté nlém á abum. Nyésum nlém wɛ́ɛ Dyǒb, nyésum-mɛ kə́ə́ŋne áwêm. 2Toŋ ébúú áte á ndáb echě echem Sáŋ. Nkag-kɛ áwed âboŋsɛn nyé hǒm. Nzé énkêmbɛ́ nɛ̂, né menkênlááʼɛ́ nyé mɛɛ́ nkag nyé hǒm aboŋsɛn. 3Nzé nkií-ʼɛ nyé hǒm aboŋsɛn, mɛ̌tǐm ámbīd, ńhyɛ ntéd nyé âbɛ́ ne mɛ, âbɛl nyémpē nyébɛ̂ hǒm áde ńdíí. 4Nyêbíí nzii echě etimeʼ wɛ́ɛ ńkagké." 5Hɛ́ɛ Tɔmasɛ álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, "A-Sáŋ, séebíiʼɛ́ wɛ́ɛ ékagké. Chán-nɔ̄ sɛ́bwɛɛ́ nzii abíi echě etime áwed?" 6Yesuɛ ankwɛntɛ́n mɔ́ aá, "Mɛ́ɛ ndé nzii eché ekag wɛ́ɛ echem Sáŋ, mbále ehúɛʼ ne mɛ, mɛ-ʼaá mbage aloŋgé. Modmod eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ápɛ wɛ́ɛ echem Sáŋ, ésebán abwedé áwêm." 7Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ ábē bembapɛɛ aá, "Bɔɔb áde nyébíí mɛ, nyɛ́ɛ̄bīī kə́ə́ŋne echem Sáŋ. Bootya bɔɔb nyênyíné mɔ́, nyêbíí-ʼɛ mɔ́." 8Filibɛ anláá mɔ́ aá, "A-Sáŋ, lúméd-tɛ sé Titɛ́ɛ. Chǒm ésyə̄ə̄l éche séhɛdɛɛ́ éetómɛɛ́ nɛ̂." 9Yesuɛ ankwɛntɛ́n aá, "A-Filib, nkémbɛ̄ ne nyé á etûn é póndé, chán-nɔ̄ éhɛlɛɛ́-sɛ ehɔ́b wɛɛ́ mɔ̂bííʼɛ́ mɛ? Kénzɛ́ɛ́ awě anyíné mɛ né anyíné Titɛ́ɛ. Chán-nɔ̄ éhɛlɛɛ́-sɛ ehɔ́b wɛɛ́ 'Lúméd sé Titɛ́ɛ?' 10Weedúbpɛɛ́ wɛɛ́ echem Sáŋ adíī mɛ áte, mɛ-ʼɛ mbɛ́ mɔ́ áte-yɛ?" Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ ábē bembapɛɛ aá, "Mam ḿme ńlâŋgɛɛ́ nyé méebídɛɛ́ áwêm děn. Boŋ echem Sáŋ awě adé mɛ áte mɔ̂ abɛle ḿmê nsɔ́n. 11Nyédúbe mɛ ngáne ńhɔ́bé mɛɛ́ echem Sáŋ adíi mɛ áte, mɛ-ʼɛ mbɛ́ mɔ́ áte. Nzé nyéedúbpe nɛ̂, nyêdúbé ké áyə̄le mam mé menyáké ḿme ḿbɛlɛɛ́. 12Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, kénzɛ́ɛ́ awě adúbpé mɛ, ǎbɛ̌l mam ḿmě ḿbɛlɛɛ́. Ǎbɛ̌l-lɛ kə́ə́ŋne mekan ḿme métómé ḿmɛ́n áyə̄le nkag wɛ́ɛ Titɛ́ɛ. 13Mɛ̌bɛ̌l-lɛ kéchéé éche nyésɛ́dté á dǐn ádêm âbɛl nɛ́n ngum echě Titɛ́ɛ ényînned ámbīd e Mwǎn. 14Nzé nyêsɛdté mɛ kéchéé á dǐn ádêm, mɛ̌bɛl chɔ́." 15Yesuɛ ambád ahɔ́b aá, "Nzé nyêdəə́ mɛ, né nyɛ́ɛ̄hīd échem mbéndé. 16Mɛ̌lāā Titɛ́ɛ, ǎbɛ̌-ʼɛ nyé Nwôŋgɛne ampée, awě ǎbɛ̄ ne nyé á ngíndé ne á ngíndé. 17Ane Nwôŋgɛne mɔ̂ adé Edəə́dəŋ échě ébídteʼ mbále áwed tə̂ŋgɛne Dyǒb. Bad bé nkǒŋsé béehɛlɛ́ɛ́-sɛ békob mɔ́, áyə̄le béēnyīnɛ̄ɛ̄ mɔ́, béēbíi-ʼaá mɔ́. Boŋ nyêbíí mɔ́ áyə̄le adé ne nyé, ǎbɛ̄-ʼɛ nyé áte. 18Nzé nkií, méetɛdɛ́ɛ́ nyé menyuu. Mɛ̌tǐm ámbīd áwɛ̄n. 19Mwǎmpīn ḿ póndé, nkǒŋsé méenyínné mɛ ámpē. Boŋ nyépɛn nyɛ́ɛ̄nyīn mɛ. Ngáne mɛ́bɛ̄ɛ̄ á aloŋgé, nyémpē nyɛ́ɛ̄bɛ̄. 20Nzé échê epun épédé, nyɛ́ɛ̄bīī bán ndé echem Sáŋ áte, nyé-ʼɛ nyêbɛ́ mɛ áte, melemlem ngáne mɛ-ʼɛ ńdíí nyé áte. 21Kénzɛ́ɛ́ awě akobé échem mbéndé, áhīdē-ʼɛ chɔ́, mɔ̂ adé mod awě adəə́ mɛ. Kénzɛ́ɛ́ awě adəə́-ʼɛ mɛ, echem Sáŋ mɔ́-ʼɛ ǎdəŋ mɔ́. Mɛ́mpē mɛ̌dəŋ mɔ́ nlúméd-tɛ mɔ́ yə̌l." 22Dɔ́ɔ Judasɛ (saké Judas Iskariɔdɛ) áhɔ́bɛɛ́ aá, "Boŋ A-Sáŋ, chán wɛ́lūmēdtē sé yə̌l boŋ weelúmté nkǒŋsé pɛn?" 23Yesuɛ ankwɛntɛ́n aá, "Nzé mod adəə́ mɛ, ǎhīd ábêm eʼyale. Echem Sáŋ ǎdəŋ mɔ́, sé echem Sáŋ-ʼɛ sɛ́ɛ̄pɛ̌ áwē, sédyɛ̄ɛ̄-ʼɛ ne mɔ́. 24Nzé mod eédəə mɛ, eehídɛ́ɛ́ ádêm ayə́ge. Ádɛ́n ayə́ge áde nyéwógé déesaá ádêm. Ádíi áde Titɛ́ɛ awě alómé mɛ. 25"Nláŋgé nyé ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l áde ńdíí ndé ne nyé. 26Nwôŋgɛne, Edəə́dəŋ éche Ésáá awě Titɛ́ɛ álōmmē á dǐn ádêm, ǎyə̄gēd nyé mekan mésyə̄ə̄l ǎbɛ̌l-lɛ nyékamtán mekan mésyə̄ə̄l ḿme ńláŋgé nyé. 27Nsaŋ mɔ́ɔ ńlyə́gnédé nyé. Ḿmêm nsaŋ mɔ́ɔ ḿbagɛɛ́ nyé. Meébāgɛ̄ɛ̄ nyé mɔ́ ngáne nkǒŋsé ḿbagɛɛ́. Nyéētagté nlém á abum, nyéewógé mbwɔ́g. 28Nyênwóg nɛ́ɛ ńhɔ́bé mɛɛ́ 'Mɛ̌tɛdé nyé boŋ mɛ̌tǐm ámbīd áwɛ̄n.' Nzé nyêndə̌ŋ mɛ né nyɛ́ɛ̄wóg menyiŋge bán nkag wɛ́ɛ Titɛ́ɛ áyə̄le Titɛ́ɛ atómé mɛ. 29Nláŋgé nyé nɛ́n bɔɔb áde éēbɛ̄nlēdɛ̄ɛ̄, âbɛl nɛ́n nzé ébɛ́nlédé, nyédúbe. 30Syánē déebudté póndé awóŋ âkal ámpē, áyə̄le nkamlɛnɛ a nkǒŋsé ahúɛʼ. Eewóoʼɛ́ ngíne ké pɔ́g ámīn echêm. 31Boŋ kénɛ̂ mɛ̌chennéd mɔ́ yə̌l ḿbɛ̄l ngáne echem Sáŋ áhɔ́bé aá ḿbɛl, âbɛl boŋ nkǒŋsé ḿbíi nɛ́n bán, ndəə́ echem Sáŋ. Né-ʼaá ákə́ə́ boŋ ḿbɛlé kéchéé éche áhɔ́bé aá ḿbɛl. "Nyéhyag syánē déhide hɛ́n.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\