Jɔnɛ 18

1Áde Yesuɛ amáá akáne, bɔ́ɔbɛ ábē bembapɛɛ bênhidé, béchābē mwǎ edíb a Kidrɔn ámīn. Nzag embɛ́ áhed, bénsɔ̄l áwēd-te. 2Judasɛ, ntúrɛ́ awě Yesuɛ ambíí ádê abwɔ́g á hǒm, áyə̄le Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ bêmmɛntɛ́n aladɛn áhed. 3Né-ɔɔ́, Judasɛ antómɛ́n echoŋ é sə́nze ne bembəledɛ bé Ndáb-e-Dyǒb ábe beprisɛ bémbáá ne Befarisia bénlōmmē, békɛ̄ wɛ́ɛ Yesuɛ ábédé. Ábê bad bênchǒd eʼkag, béwálé eʼtrúkáŋ ne bwěm éʼ nzum. 4Yesuɛ ammǎd mam mésyə̄ə̄l ḿme mɛ́bɛnléd ne mɔ́ abíi, ké nɛ̂, ambídéd yə̌l áwed, ásɛ̄dēd bɔ́ aáken, "Nzɛ́ nyéhɛdɛɛ́?" 5Bênkwɛntɛ́n mɔ́ bán, "sêhɛde Yesuɛ, mod a dyad á Nazarɛt." Yesuɛ ankwɛntɛ́n bɔ́ aá, "Mɛ-ɛɛ́ ndé mɔ́." Judasɛ ntúrɛ́ awě Yesuɛ ambɛ́ áhed ne ábê bad. 6Áde Yesuɛ áhɔ́bé aá, "Mɛ-ɛɛ́ ndé mɔ́," bêntimɛ́n mbíd, békwɛ̄ ásē. 7Hɛ̂ dɔ́ɔ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ ámpē aáken, "Nzɛ́ nyéhɛdɛɛ́?" Bênkwɛntɛ́n bán, "Yesuɛ a dyad á Nazarɛt." 8Hɛ́ɛ Yesuɛ ákwɛntanné bɔ́ aá, "Nláŋgé nyé mɛɛ́, mɛ-ɛɛ́ ndé mɔ́. Né-ɔɔ́, nzé nyêhɛde mɛ, nyétɛ̄dē ábén bad ábe bédé ne mɛ, békag." 9Nɛ́n dêmbɛnléd âlóned eʼyale ábe ánhɔ̄bpē aá, "A-Sáŋ, átîntê e bad ábe wêmbɛɛ́ mɛ, meebɔ́dɛɛ́ ké nhɔ́g." 10Simɔn Petro anwálé nkwáté. Hɛ́ɛ ádólé ḿmê nkwáté boŋ átōmtēʼ, ásɛ̄lē etúu é ekáá é mbáá é mbəledɛ awě prisɛ ambáámbáa. Ane mbəledɛ abédé dǐn bán, Malkusɛ. 11Yesuɛ anláá Petro aá, "Timéd nkwáté á abám. Nɛ́dē, meetêŋgɛnɛɛ́ metuné ḿme echem Sáŋ átíínédé mɛ akud-ɛ?" 12Hɛ́ɛ échê echoŋ é sə́nze ne awâb mod ambáá nchoo ne bembəledɛ bé bad bé Israɛl békóbé Yesuɛ béhaŋ mɔ́. 13Bénsēbē mɔ́ akɛɛn wɛ́ɛ Anasɛ. Anasɛ abédɛ́ɛ sáŋ-kə́lé awě Kaifasɛ awě abédé prisɛ ambáámbáa ḿmê mwɛ̌. 14Kaifasɛ ne, mɔ́ ambɛ̌ bad bémbáá bé Israɛl elébé aá ébóó bán mod nhɔ́g áwɛ̂ á nló ḿ bad bésyə̄ə̄l. 15Simɔn Petro ne mbapɛɛ ampée béhídéʼáá Yesuɛ. Prisɛ ambáámbáa ambíí ane mbapɛɛ, né-ɔɔ́ ane mbapɛɛ ansɔ́l eyáde éche prisɛ ambáámbáa wɛ́ɛ bénsɔ̄lɛ̄nnē Yesuɛ. 16Petro pɛn anlyə̌g á mmwɛ mé eʼkɛ́. Dɔ́ɔ ane mbapɛɛ awě prisɛ ambáámbáa ámbīīʼɛ́ átímé ámbīd á mmwɛ, ákālɛ̄n ngɔndérɛ echě enɔnéʼáá mmwɛ boŋ ásɔ̄ltē Petro á eyáde-tê. 17Ene ngɔndérɛ ansɛdéd Petro aáken "Kíné wɛ́mpē weésaá mbapɛɛ nhɔ́g awě ane mod-ɛ?" Petro ankwɛntɛ́n mɔ́ aá, "Aáy, meésaá." 18Bɔɔb-pɔɔ́, ahéb démbɛ̄. Né-ɔɔ́, bembəledɛ ábe prisɛ ambáámbáa ne bembəledɛ bé Ndáb-e-Dyǒb bênkonéd muú bétyéém áhed béwāleʼ. Petro mɔ́mpē ambɛ́ áhed, atyéém áwālē muú. 19Prisɛ ambáámbáa esɛ̌dtéʼáá Yesuɛ tə̂ŋgɛne ábē bembapɛɛ ne ádē ayə́ge. 20Yesuɛ ankwɛntɛ́n mɔ́ aá, "Mam mésyə̄ə̄l ḿme ńláŋgéʼáá bad nhɔ́béʼáá mɔ́ á nhɛ́né. Ayə́ged ádêm ásyə̄ə̄l-ʼɛ, ábédé á Ndáb é mekáne ne á Ndáb-e-Dyǒb wɛ́ɛ bad bé Israɛl bésyə̄ə̄l béladnɛɛ́. Meéhɔ́bɛ́ɛ́-ʼɛ dyamdyam á kun-tê. 21Cheé-ɔ̄ ésɛdtɛɛ́ mɛ ámpē. Sɛdéd bad ábe bénwōg mam ḿme ńláŋgé bɔ́. Bébíí mam ḿme ńhɔ́bé." 22Áde Yesuɛ áhɔ́bé nɛ̂, mbəledɛ nhɔ́g ambɔ̌m mɔ́ abɛ́n ahɔ́b aá, "Chán éhɛle éhɔ̄bēʼ nɛ̂ wɛ́ɛ prisɛ ambáámbáa?" 23Yesuɛ antimtɛ́n mɔ́ aá, "Nzé nhɔ́bé dyam áde déetə̂ŋgɛne, ehɔ́b dɔ́ moosyəə́l áwôg. Boŋ nzé édé bán nhɔ́bé dyam áde átə́ŋgɛ́né, cheé ékə́ə́ boŋ ébɔmé mɛ?" 24Dɔ́ɔ Anasɛ áhɔ́bé aá, békɛɛn Yesuɛ wɛ́ɛ Kaifasɛ, prisɛ ambáámbáa. Yesuɛ ambɛ́ abɛ́ á mehaŋ. 25Bɔɔb-pɔɔ́, Simɔn Petro ambɛ́ atyéém áhed áwālē muú. Hɛ́ɛ bad ábe bémbɛ̄ áhed bésɛdtɛɛ́ mɔ́ bán, "Kíné wɛ́mpē weésaá mbapɛɛ nhɔ́g awě ane mod-ɛ?" Petro antáŋ aá, "Aáy, meésaá." 26Mbəledɛ awě prisɛ ambáámbáa nhɔ́g, mwǎnyaŋ mɔ́ɔ Petro ánsɛ̄nlē etúu, anchə́géd ehɔ́b ámīn, aláá Petro aá, "Kíné meenyínɛɛ́ nyúmɔ̄ á nzag-tê-yɛ?" 27Petro antáŋ ámpē. Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g, nchóm a kúb antóŋ. 28Bad bé Israɛl bênhidnéd Yesuɛ á ndáb wɛ́ɛ Kaifasɛ békɛ̄ɛ̄n mɔ́ á eyáde e nkamlɛnɛ ambáá. Nɛ́n ábédé epɔg é mbwɛmbwɛ. Běn bénkênsɔ́nlé á ndáb-te âbáŋ nɛ́n béenyínnád mbinde áʼsō éʼ Dyǒb âbɛl bédyɛ̂ Ngande e Nnyíme-ámīn. 29Né-ɔɔ́, Payledɛ nkamlɛnɛ ambáá a bad bé Roma, ambíd e ebwɔ́g ákɛ atán bɔ́, ásɛdté bɔ́ aáken, "Awusé áhéé nyéhɔ́bé bán anɛ́n mod abɛlé?" 30Bênkwɛntɛ́n mɔ́ bán, "Nzé anɛ́n mod enkêmbɛ́ ebébtéd é mod, né séēbagɛɛ́ mɔ́ áwôŋ mekáá." 31Payledɛ anláá bɔ́ aá, "Nyé běn nyétêd mɔ́, nyébɛnled mbéndé echɛ̂n nyékáad mɔ́." Hɛ́ɛ bad bé Israɛl bélâŋgɛɛ́ mɔ́ bán, "Séewóoʼɛ́ kunze âwúu mod." 32Nɛ́n dêmbɛnléd âlóned eʼyale ábe Yesuɛ ánhɔ̄bpē âlúmed nyaa e kwééd eche áwɛ̄ɛ̄. 33Payledɛ ansɔ́l á ndáb-te ámpē, áchə̄g Yesuɛ, ásɛ̄dēd mɔ́ aá, "Wɛ-ɛɛ́ edé kə̂ŋ e bad bé Israɛl-lɛ?" 34Yesuɛ ankwɛntɛ́n aá, "Mmǒn-ɛɛ́ ehɔ́be nɛ̂ ngé bad bémpēe bɔ́ɔ bélāŋgē wɛ mam á yə̌l echêm?" 35Payledɛ ankwɛntɛ́n aá, "Ndé mod a Israɛl-lɛ? Ábôŋ bad ne beprisɛ bémbáá bɔ́ɔ bébágé wɛ áwêm mekáá. Cheé ébɛ́lé?" 36Yesuɛ ankwɛntɛ́n aá, "Ḿmêm nkamlɛn méesaá á nkǒŋsé wɛ́n. Nzé ḿmêm nkamlɛn mémbɛ̄ á nkǒŋsé wɛ́n, né ábêm bembəledɛ bɛ́wǎn, âbɛl nɛ́n bad béebagé mɛ á mekáá mé bad bé Israɛl. Boŋ ḿmêm nkamlɛn méesaá mé nkǒŋsé." 37Dɔ́ɔ Payledɛ ásɛdtɛɛ́ mɔ́ aá, "Nɛ́dē edé kə̂ŋ-ɛ?" Yesuɛ ankwɛntɛ́n aá, "Wɛ-ɛɛ́ ehɔ́bé wɛɛ́ ndé kə̂ŋ. Nzɔm echě ekəə́ boŋ béchyáá mɛ, ḿpɛ̄ á nkǒŋsé wɛ́n, edíi âbíd mbóŋ e mbále. Mod ké ahéé awě adé mod a mbále awóglan mɛ." 38Payledɛ ansɛdéd mɔ́ aá, "Cheé édé mbále?" Áde Payledɛ amáá mɔ́ asɛded nɛ́n, ambíd á ebwɔ́g ámpē akɛ atán bad bé Israɛl, anláá bɔ́ aá, "Meekóbnɛɛ́ anɛ́n mod awusé ké ahɔ́g áde mɛ́hɔ̄bpē mɛɛ́ béwúu mɔ́. 39Boŋ nyêwóó elem nɛ́n bán, ntə́ŋgɛ́né nyé mod a mbwɔg nhɔ́g abídted á póndé e Ngande e Nnyíme-ámīn. Nyêdəə́ bán ḿbídted nyé kə̂ŋ e bad bé Israɛl-lɛ?" 40Bênkwɛntɛ́n mɔ́ ne eʼsaád bán, "Aáy! Séēhɛ̄dɛ̄ɛ̄ mɔ́. Bídtéd sé Barabasɛ." (Barabasɛ abédé-ʼɛ nchîb ambáá.)


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\