Jɔnɛ 19

1Dɔ́ɔ Payledɛ áhɔ́bé aá békɛ bébɔm Yesuɛ. 2Sə́nze éntēd ngɛn é mechə̌ bélóŋ ekóté éche émbɛ̄ nɛ́ɛ ekóté é kə̂ŋ, béhɛ̄ mɔ́ chɔ́ á nló, béhɛ́-ʼɛ mɔ́ mengombe ḿme méyəgeʼ á yə̌l, ḿmě méwágné mengombe mé kə̂ŋ. 3Bésídtéʼáá mɔ́ bɛnbɛn, béhɔ̄bē bán, "A kə̂ŋ e bad bé Israɛl, edúbé ébɛ̂ ne wɛ." Bébɔ́méʼáá mɔ́ kə́ə́ŋne mebɛ́n. 4Payledɛ ambíd á ebwɔ́g ámpē, aláá ábê bad aá, "Nyénɔneʼ, mbídtaad nyé mɔ́ á ebwɔ́g, âbɛl nɛ́n nyébíi bán, meekóbnɛɛ́ mɔ́ awusé ké ahɔ́g." 5Né-ɔɔ́, Yesuɛ ambíd á ebwɔ́g ne ekóté e mechə̌ á nló, megombe ḿmě méyəgeʼ mɔ́-ʼɛ mébɛ́ mɔ́ á yə̌l. Hɛ́ɛ Payledɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Nyénɔneʼ awedé mod-e nɛ́n!" 6Áde beprisɛ bémbáá ne bembəledɛ bé Ndáb-e-Dyǒb bényíné mɔ́, bêmbootéd abón bán, "Bomé mɔ́ á awɔg! Bomé mɔ́ á awɔg!" Payledɛ anláá bɔ́ aá, "Nyé běn nyétêd mɔ́, nyébome mɔ́ á awɔg, áyə̄le meekóbnɛɛ́ mɔ́ awusé ké ahɔ́g." 7Ábê bad bêntimtɛ́n Payledɛ bán, "Sêwóó mbéndé echě ehɔ́be nɛ́n bán atə́ŋgɛ́né awɛ́ áyə̄le ahɔ́bé aá mɔ́díi Mwǎn a Dyǒb." 8Áde Payledɛ áwógé nɛ́n, mbwɔ́g mênnabé mɔ́ akób. 9Antǐm ámbīd á eyáde-tê ámpē, ásɛ̄dēd Yesuɛ aá, "Héé ébídé?" Boŋ Yesuɛ enkênkədɛ́nné mɔ́. 10Né-ɔɔ́, Payledɛ anláá mɔ́ aá, "Weéhɛ̄dɛ̄ɛ̄ mɛ akwɛntɛn-ɛ? Weebíiʼɛ́ nɛ́n wɛɛ́ nwóó kunze âhɔ́b mɛɛ́ béchene wɛ, nwóŋ-ʼɛ kunze âhɔ́b mɛɛ́ bébome wɛ á awɔg-ɛ?" 11Yesuɛ ankwɛntɛ́n mɔ́ aá, "Weewóoʼɛ́ kunze ké pɔ́g ámīn echêm ésebán Dyǒb ábágé wɛ ene kunze. Né-ɔɔ́, mod awě abagé mɛ áwōŋ mekáá abɛlé mbéb ḿme ńtómtɛ́né achab ámīn." 12Áde Payledɛ áwógé nɛ̂ anhɛ̌d nzii âtɛde Yesuɛ, boŋ ábê bad bénhɛ̄ eʼsaád bán, "Nzé etɛ̌dté anɛ́n mod né weésaá nsón awě Kaisɛɛ. Kénzɛ́ɛ́ awě ahɔ́bé aá, mɔ́dē kə̂ŋ né atə̂ŋgan Kaisɛɛ." 13Áde Payledɛ áwógé nɛ́n, ambídɛ́n Yesuɛ á ebwɔ́g, ádyɛ̄ɛ̄ atii dé nkamlɛn. Ádê hǒm wɛ́ɛ ândyɛɛ́ʼɛ́ béchə́géʼáá dɔ́ bán, Eyáde éche bénábnédé Meláá. Á ehɔ́b é Hibru béchəge bán, Gabata. 14Bɔɔb-pɔɔ́, nɛ́n ábédé á epun é mboŋsɛ́n é Ngande e Nnyíme-ámīn, dyam kəd. Payledɛ anláá ábê bad bé Israɛl aá, "Echɛn kə̂ŋ chɔ̂ nɛ́n!" 15Ábê bad bénhɛ̄ eʼsaád bán, "Wúú mɔ́! Wúú mɔ́! Bomé mɔ́ á awɔg!" Hɛ́ɛ Payledɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aá, "Ḿbome echɛn kə̂ŋ á awɔg-ɛ?" Beprisɛ bémbáá bênkwɛntɛ́n mɔ́ bán, "Séewóoʼɛ́ kə̂ŋ empée étōmɛɛ́ Kaisɛɛ." 16Dɔ́ɔ Payledɛ ábágé Yesuɛ áwab mekáá âbome mɔ́ á awɔg. Né-ɔɔ́, bênhidnéd Yesuɛ. 17Yesuɛ mwěn ampém ádē awɔg bootya á dyad-tê ákɛ̄ɛ̄n dɔ́ hǒm áde béchəgɛɛ́ bán, "Hǒm dé Ebóŋgɛ́l é Nló," áde béchəgɛɛ́ á ehɔ́b é Hibru bán Golgota. 18Áhed-taá bêmbomɛ́ɛ́ mɔ́ á awɔg. Bêmbomé bad bébɛ bémpēe á awɔg áhed, nhɔ́g pɛd pɔ́g, aníníí-ʼɛ pɛd eníníí, Yesuɛ abɛ́ átîntê. 19Payledɛ antěl á abámbé aá, "Yesuɛ, mod a dyad á Nazarɛt, kə̂ŋ e bad bé Israɛl," abádé á awɔg á nló-mîn wɛ́ɛ Yesuɛ. 20Wɛ́ɛ bêmbomɛ́ɛ́ Yesuɛ á awɔg démbɛ̄ bɛnbɛn ne Jerusalɛm. Né-ɔɔ́, bad híin bénlāŋ chǒm éche bêntenlé. Chǒm éche ântenlé, antel chɔ́ á ehɔ́b é Hibru, átēl é ehɔ́b é Latin, ne é ehɔ́b é Grikia. 21Beprisɛ bémbáá bénlāā Payledɛ bán, "Wɛɛ́tēlē wɛɛ́ 'Kə̂ŋ e bad bé Israɛl,' těl wɛɛ́, 'Anɛ́n mod ahɔ́bé aá, mɛ-ɛɛ́ ndé kə̂ŋ e bad bé Israɛl.' " 22Payledɛ anláá bɔ́ aá, "Chǒm éche ńtélé mmaá atel." 23Áde sə́nze émáá Yesuɛ abome á awɔg, béntēd éche mbɔ́té, békabtéd chɔ́ áte moŋge méniin, bɔ́ mod tɛ́ atéd akab ahɔ́g. Béntēd kə́ə́ŋne mbɔ́té eche béhágkē áte. Ene mbɔ́té bénkêmbaáʼɛ́ chɔ́ hǒmhǒm. Embɛ́ bootya ámīn âpɛ ásē enkênwóŋgé mbom. 24Hɛ́ɛ bélâŋgɛɛ́ nhɔ́g ne aníníí bán, "Syánē deésālē chɔ́. Désid mbambú ânyín mod awě ǎtēd chɔ́." Nɛ́n dêmbɛnléd âlóned eʼyale ábe éʼténlédé á Kálag e Dyǒb nɛ́n bán, "Běn ne běn bênkǎb échêm mbɔ́té. Bênsǐd-tɛ mbambú âkab ḿmêm nsob." Né-ɔɔ́, nɛ̂ dɔ́ɔ échê sə́nze êmbɛnlé. 25Yesuɛ nyaá, nyaá mwǎnyaŋ, Maria awě abédé Klopasɛ mwaád ne Maria Magdalɛnɛ béntyēēm bɛnbɛn ne á awɔg áde Yesuɛ. 26Áde Yesuɛ ányíné nyaá ne mbapɛɛ awě ádə́ə́ bétyéémé áhed, anláá nyaá aá, "Á-nyaŋ, mwǎn wɛ nɛ." 27Hɛ́ɛ álâŋgɛɛ́ ane mbapɛɛ mɔ́mpē aá, "Nyoó ne." Bootya ene póndé ane mbapɛɛ antéd Yesuɛ nyaá, átīmɛ̄n mɔ́ áwē ndáb. 28Ámbīd e nɛ̂, Yesuɛ annyín aá mekan mésyə̄ə̄l mémáá. Âlóned-tɛ ngáne éténlédé á Kálag e Dyǒb anhɔ́b aá"Píd ekóbé mɛ." 29Kúmbe embɛ́ áhed, ebɛ́ntéd é mǐm énlɔ̄g áwēd-te. Né-ɔɔ́ bêntɔdé kuchá á ebɛ́ntéd é mǐm-tê wɛ̂, bésɔ̄m á ntóŋ ń ngɛn e hísɔb, béhɛ̄ mɔ́ á nsəl. 30Áde Yesuɛ ámwédé ebɛ́ntéd é mǐm chê, anhɔ́b aá, "Émáá." Hɛ́ɛ ámɔ́gé nló, awɛ́-ʼɛ. 31Bɔɔb-pɔɔ́, échê epun ébédé Mbwɛ mé mboŋsɛ́n mé mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte. Bad bé Israɛl-lɛ béehɛdeʼaá bán ndim ḿbɛ́ ḿbɛ̂ á awɔg á mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte, taŋge ngáne échê epun é nkɔ́me áte étōmtɛ̄nnē edúbé abɛ́. Né-ɔɔ́ béntān Payledɛ bán, ábɛ bɔ́ kunze âbóg bad ábɛ bébómmé á awɔg mekuu ne âhúd bɔ́ á awɔg. 32Né-ɔɔ́, échê sə́nze ênkɛ̌ ébóg mekuu ḿme bad ábe bêmbomɛ́ɛ́ bɔ́ɔbɛ Yesuɛ á awɔg. Bénsēbē ḿme nhɔ́g abóg, bébóg-kɛ ḿme aníníí. 33Boŋ áde bépédé wɛ́ɛ Yesuɛ béntān nɛ́ɛ ámáá awɛ́. Né-ɔɔ́, bénkêntɔgɛ́nné mɔ́ mekuu abóg. 34Ké nɛ̂, sə́nze pɔ́g ensoŋ mɔ́ akoŋ á aheb. Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g mekií ne mendíb bémbīd. 35Mod awě annyín nɛ́ɛ ḿmɛ́n mekan mébɛ́nlédé, abídé mbóŋ, eche mbóŋ edé-ʼɛ mbále. Abíí nɛ́n aá, mɔ́kaleʼ mbále, ahɔ́be-ʼɛ ḿmɛ́n mam âbɛl nɛ́n nyémpē nyédúbe. 36Ḿmɛ́n mam mébɛ́nlédé âlóned eʼyale ábɛ éʼténlédé á Kálag e Dyǒb nɛ́n bán, "Béebógké ehid échē ké ehɔ́g." 37Éténlédé á kálag e Dyǒb ámpē nɛ́n bán, "Bɛ́nɔ̌n ane awě bésóó akoŋ." 38Ámbīd enɛ̂, Josɛbɛ awě ambíd á dyad á Arimatia, anláá Payledɛ aá, ábɛ mɔ́ kunze âted ndim ḿme Yesuɛ. Josɛbɛ abédɛ́ɛ mbapɛɛ awě Yesuɛ, boŋ énkêmbídédté yə̌l áwed áyə̄le abááʼáá bad bé Israɛl. Payledɛ ambɛ̌ mɔ́ kunze âtéd ndim ḿme Yesuɛ. Né-ɔɔ́, ankɛ̌ Yesuɛ ndim atéd. 39Nikodemusɛ awě ansébé Yesuɛ akɛ dé anyín nkuu, bɔ́ Josɛb bênkɛ̌. Bédɛ̂kɛ̌ anwálé mekúle ḿme bénabnadté ndim ḿmé bébɛ́nlé Mía ne Álɔs. Ádê dyɔ̌g ábédé dyam móom mé kílo meláán ne kílo étáan. 40Béntēd ndim ḿme Yesuɛ, békāān mɔ́ mbɔ́m ne ḿme mekúle. Nɛ́n dɔ́ɔ elem é bad bé Israɛl âboŋsɛn ndim émbɛ̄ɛ̄. 41Bɔɔb-pɔɔ́, nzag embɛ́ wɛ́ɛ bénwūūʼɛ́ Yesuɛ. Soŋ e ekɔ́ɔ́lé ebédé á nzag-tê wɛ̂, echě bénkêmpaá ndim ké nhɔ́g abane áte. 42Né-ɔɔ́, ngáne échê epun ebédé mbwɛ mé mboŋsɛ́n mé mbwɛ-mé-nkɔ́me áte, ene soŋ-ʼɛ ebɛ́ bɛnbɛn, bêmbané Yesuɛ ndim áwēd-te.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\