Jɔnɛ 4

1Yesuɛ ambíí aá Befarisia béwógé nɛ́n bán mɔ́kude ekud é bembapɛɛ tómaa ne Jɔnɛ, mɔ́dusan-nɛ bɔ́. 2(Kénɛ́ɛ Yesuɛ mwěn éedusannaá bad, ábē bembapɛɛ bɔ́ɔ bédúsánnáá bad). 3Awóg áde Befarisia bénwōgkē nɛ̂ dêmbɛ̌l Yesuɛ anhidé á mbwɔ́g e Judeya átim ámbīd á mbwɔ́g e Galilia. 4Byánán ǎpɛ á Galilia antə́ŋgɛ́n nɛ́ɛ ápóó a mbwɔ́g e Samaria. 5Á mbwɔ́g e Samaria wɛ̂ ampɛ̌ á dyad áde béchəgɛɛ́ bán Sika. Ádɛ́n dyad démbɛ̄ bɛnbɛn ne ndɔɔb echě Jakɔbɛ ámbɛɛ́ mwǎn Josɛbɛ se eʼbɔɔ́d. 6Áyə̄le ene ndɔɔb echóg éche bélímé éche bébwɛ́léʼáá mendíb áte émbɛ̄ áhed. Échɛ́n echóg é mendíb ébédɛ́ɛ éche Jakɔbɛ. Ngáne ekɛ énkɔ̄mēdtē Yesuɛ andyɛɛ́ á nkəg mé échê echóg é mendíb. Nɛ́n ábédé dyam-ɛ́ɛ ádé kəd. 7Hɛ́ɛ mmwaád a Samaria nhɔ́g áhyédé mendíb abwɛl. Yesuɛ anláá mɔ́ aá, "Hɛ́ mɛ mwǎ mendíb mé amwɛ́." 8Enɛ́n póndé Yesuɛ ábɛ̄ bembapɛɛ bênkɛ̌ á dyad-tê âchan ndyééd. 9Hɛ́ɛ ane mmwaád átimtanné mɔ́ aá "Ebɛ́ mod a Israɛl, mɛ-ʼɛ mbɛ́ mmwaád a Samaria, échɔ̄mē mɛ mendíb-ɛ?" (áyə̄le bad bé Israɛl ne bad bé Samaria béechemtannaá.) 10Hɛ́ɛ Yesuɛ ákwɛntanné mɔ́ aá, "Nzé wembíí mendɛ mé Dyǒb, ebíí-ʼɛ mod awě ahɛdne wɛ mendíb, né ehɛ̌dné mɛ mendíb. Né mbagé-ʼɛ wɛ mendíb ḿme mébage aloŋgé." 11Ane mmwaád ankwɛntɛ́n mɔ́ aá, "A-Sáŋ, ké chǒm éche bébwɛnlɛɛ́ mendíb weewóoʼɛ́, echóg é mendíb-pɛ échábé ásē, hɛ́ɛ wɛ́tēdtē ḿmê mendíb ḿmē mébage aloŋgé. 12Echɛd sáá ambáá Jakɔbɛ mɔ̂nlyə́gnéd sé échɛ́n echóg é mendíb. Mwěn, ábē bǎn ne ábē eʼlém éʼsyə̄ə̄l, hɛ́n-ɛɛ́ bémwágéʼáá mendíb. Nɛ́dē ehɔ́be bɔɔb wɛɛ́ mɔ́tōmē Jakɔbɛ-yɛ." 13Yesuɛ ankwɛntɛ́n aá, "Kénzɛ́ɛ́ awě amwédé ḿmɛ́n mendíb, píd ěbɛ̄ ekób mɔ́. 14Boŋ kénzɛ́ɛ́ awě ǎmwɛ̄ mendíb ḿme mɛ́bɛɛ́ mɔ́ píd éekóbpé mɔ́ mbêd. Mendíb ḿme mɛ́bɛɛ́ mɔ́, mɛ́bɛ̄ mɔ́ áte nɛ́ɛ n'yɛ́lɛ́ ḿme méēlēnɛ̄ʼ. Ḿmê mendíb mɛ́bɛ̌ mɔ́ aloŋgé áde déemaáʼ." 15Hɛ́ɛ ane mmwaád álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, "A-Sáŋ, bɛɛ́ mɛ ḿmê mendíb âbɛl nɛ́n píd eekóbé mémpē, meépāg-kɛ hɛ́n âbwɛl mendíb ámpē." 16Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, "Kǎg, ékɛ échəg awoŋ nchóm, boŋ étim ámbīd hɛ́n." 17Ane mmwaád antimtɛ́n Yesuɛ aá, "Mewóoʼɛ́ nchóm." 18Dɔ́ɔ Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, "Ekalé mbále wɛɛ́ mɔ́ɔwóoʼɛ́ nchóm. Áyə̄le ekéwōŋ bechóm bétáan, ké ane mod-tɛ awě nyúmɔ̄ nyêdé bɔɔb eésaá awoŋ nchóm. Dyam áde éhɔ́bé ádé mbále." 19Awóg áde ane mmwaád áwógé nɛ̂ dɔ́ɔ álâŋgɛɛ́ Yesuɛ aá, "A-Sáŋ, nnyíne nɛ́n mɛɛ́ edíi nkal éʼdəə́dəŋ. 20Á mbɔɔd-mîn hɛ́n dɔ́ɔ ábɛ̄d besáá bébágéʼáá Dyǒb edúbé, boŋ nyé bad bé Israɛl nyêhɔ́be bán á Jerusalɛm dɔ́ɔ bétə́ŋgɛ́né Dyǒb edúbé abɛ." 21Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, "Á-mmwaád nɛ́n, sóŋtɛ́n chǒm éche ńlâŋgɛɛ́ wɛ. Póndé ehúɛʼ echě nyéebaá Titɛ́ɛ edúbé á mbɔɔd-mîn hɛ́n kéʼɛ á Jerusalɛm. 22Nyé bad bé Samaria nyêbage chǒm éche nyéebíiʼɛ́ edúbé. Boŋ sé bad bé Israɛl sêbage mɔ́ edúbé ngáne sébíí mɔ́ áyə̄le nɛ́n eʼsoósoŋ éʼhúú dásɔ̄ ne bad bé Israɛl. 23Boŋ póndé ehúɛʼ, emaá-ʼɛ ne apɛ, echě bad ábe bébage Titɛ́ɛ edúbé ne nlém nhɔ́g bɛ́bɛɛ́ mɔ́ échê edúbé á Edəə́dəŋ ne á mbále-tê. Échê ndín é bad chɔ́ɔ Titɛ́ɛ áhɛdɛɛ́ aá bébage mɔ́ edúbé. 24Dyǒb ádíi Edəə́dəŋ, bad-tɛ ábe bébage mɔ́ edúbé bétə́ŋgɛ́né mɔ́ chɔ́ abɛ á Edəə́dəŋ ne á mbále-tê." 25Hɛ́ɛ ane mmwaád álâŋgɛɛ́ Yesuɛ aá, "Mbíí mɛɛ́ Ane-awě-Béwɔ́gté ǎpɛ̌. Póndé echě ápɛɛ́, ǎtə̄nlēd sé mekan mésyə̄ə̄l áte." 26Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, "Mɛ awě sóo dekaleʼ mɛ-ɛɛ́ ndé mɔ́." 27Ene póndé chěn dɔ́ɔ ábē bembapɛɛ bépédé. Yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte ânyín nɛ́ɛ ákanlɛɛ́ mmwaád. Boŋ bɔ́ modmod eésɛdtɛɛ́ mɔ́ aáken, "Cheé éhɛdɛɛ́?" Ké-ʼɛ "Cheé nyé ane mmwaád nyékalɛɛ́?" 28Ane mmwaád antɛdé apom dé mendíb, átim ámbīd á dyad-tê, ákɛ aláá bad aá, 29"Nyéhyag, nyényîn mod awě áláŋgé mɛ mam mésyə̄ə̄l ḿme ńkémbɛnlé. Nyé bán, saké Ane-awě-Béwɔ́gté awě bésinɛɛ́ nɛ́n-ɛ?" 30Dɔ́ɔ ábê bad béhídté á dyad-tê âkɛ dé atán Yesuɛ. 31Ene póndé, bembapɛɛ ábe Yesuɛ béchááʼáá mɔ́ bán, "A-meléed dyɛ́ ndyééd." 32Boŋ Yesuɛ ankwɛntɛ́n bɔ́ aá, "Nwóó ndyééd e adyɛ́ echě nyéēbíiʼɛ́." 33Hɛ́ɛ ábē bembapɛɛ bésɛdtɛɛ́ nhɔ́g ne aníníí bánken, "mod múmɔ́ apiínédé mɔ́ ndyééd-ɛ?" 34Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Echem ndyééd edíi âbɛl nsɔ́n ḿme mod awě alómé mɛ, áhɔ́bé aá ḿbɛl, âmad-tɛ mɔ́. 35Ngɔ́mē nyêyɔ̌gké ahɔ́b bán ámbíd e ngɔn éniin, né póndé e mbote epedéʼ? Nyénɔneʼ, nlâŋge nyé nɛ́n mɛ́ɛ nyékɛ́led dǐd áte, nyényîn ngáne mbote émáá mboŋsɛ́n abɛ́, âpád á nzag-tê. 36Ké bɔɔb mod awě apáde adé ḿme nsábe akud, alade mbote é aloŋgé áde déemaáʼ, âbɛl nɛ́n mod awě awéne bɔ́ mod awě apáde bɔ́ moosyəə́l bébɛ̂ menyiŋge. 37Né-ɔɔ́ ngan echě békalɛɛ́ nɛ́n bán, 'mod nhɔ́g awénɛɛ́, aníníí-ʼɛ ahúd edé mbále.' 38Mɛ-ɛɛ́ nlómé nyé mbote âkɛ dé apád éche nyéēwénɛɛ́. Bad bémpēe bébɛ́lé nsɔ́n, nyé-ʼɛ nyêtombwan bɔ́ nsɔ́n." 39Bad bé Samaria híin ábe bémbīd ádê dyad béndūbē Yesuɛ áyə̄le mam ḿmē ane mmwaád ánlāāʼɛ́ bɔ́. Ane mmwaád anláá bɔ́ aá, "Aláŋgé mɛ mekan mésyə̄ə̄l ḿme ńkémbɛnlé." 40Né-ɔɔ́, áde bad bé Samaria bépédé áwē, bénchāŋ mɔ́ bán ádyɛɛ áwāb dyad. Né-ɔɔ́, andyɛɛ́ áwed eʼpun éʼbɛ. 41Bad híin bémpēe béndūbē mɔ́ áyə̄le áde ayə́ge. 42Bénlāā ane mmwaád bán, "Saké dyam áde élāŋgē sé děmpɛn dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ sêdúbé Yesuɛ, boŋ séběn sêwógné etúu, sêbíí-ʼɛ bán mwěn-ɛɛ́ akǒŋté Nsoodɛ a nkǒŋsé abɛ́." 43Ámbīd e eʼpun éʼbɛ Yesuɛ anhidé á mbwɔ́g e Samaria, ákɛ á mbwɔg e Galilia. 44Yesuɛ mwěn anhɔ́b aá, nkal éʼdəə́dəŋ eewóóʼɛ́ edúbé áwē dyad. 45Áde ápédé á mbwɔ́g e Galilia, bad bênkob mɔ́. Bênkob mɔ́ áyə̄le bémbɛ̄ á Ngande e Nnyíme ámīn á Jerusalɛm, bényín-nɛ mam mésyə̄ə̄l ḿme ámbɛnlé. 46Hɛ́ɛ Yesuɛ átímé ámbīd á Kana, wɛ́ɛ ântimédté mendíb mǐm. Áhed-tɛ dɔ́ɔ mod ambáá a ngɔ́menaa ábédé awě mwǎn ákónléʼáá á dyad á Kapenahum. 47Áde ane mod áwógé bán Yesuɛ ábídé á mbwɔ́g e Judeya apedé á mbwɔ́g e Galilia, ampɛ̌ áwē, acháŋ mɔ́ aá áchood mwǎn, awě ambɛ́ bɛnbɛn ne kwééd. 48Yesuɛ anláá mɔ́ aá, "Nyé modmod nyéedúbpɛ́ɛ́ kə́ə́ŋ né nyênyíné eʼchemléd ne menyáké." 49Ane mod ambáá a ngɔ́menaa anláá mɔ́ aá, "A-Sáŋ, hyǎg, dékag kwééd edé ehɔ́b bán chɔ́ ekóbe awem mwǎn." 50Yesuɛ antimtɛ́n mɔ́ aá, "Kǎg, awoŋ mwǎn ǎbɛ̄ á aloŋgé." Ane mod andúbé eʼyale ábe Yesuɛ, ákɛ̄-ʼɛ. 51Áde ane mod ádíí adé á nzii e esú dɔ́ɔ ábē bembəledɛ bébómné mɔ́, boŋ bélāŋgē mɔ́ bán, "awoŋ mwǎn ǎbɛ̄ á aloŋgé." 52Dɔ́ɔ ásɛ́dté bɔ́ póndé echě ane mwǎn âmbootédté bwâm abɛ́. Bénlāā mɔ́ bán, "Ahéb dêntɛdé mɔ́ chǎn á ngə́ŋ pɔ́g." 53Dɔ́ɔ ane mod ákámtɛ́né aá ḿmê melemlem mé póndé mɔ́ɔ Yesuɛ ánlāāʼɛ́ mɔ́ aá, "Awoŋ mwǎn ǎbɛ̄ á aloŋgé." Né-ɔɔ́, bɔ́ɔbɛ eche ndáb béndūbē Yesuɛ. 54Ábɛ́n eʼchemléd bɔ́ɔ bémbɛ̄ eʼchemléd ábe éʼlóntɛ́né éʼbɛ ábe Yesuɛ ámbɛnlé áde ábídé á mbwɔ́g e Judeya boŋ ápɛ̄ á mbwɔ́g e Galilia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\