Lukasɛ 13

1Áde Yesuɛ ádíi áhɔ́bɛɛ́ nɛ̂, dɔ́ɔ nguse é bad éche émbɛ̄ áhed élâŋgɛɛ́ mɔ́ ngáne Payledɛ ánwūūʼɛ́ bad bé Galilia áde bébágéʼáá Dyǒb mendɛ mé eʼlém. 2Yesuɛ antimtɛ́n bɔ́ aá, "Nɛ́dē mewêmtɛn médé nyé bán, ábê bad bé Galilia ábe bênkǔd échê ebɛn, bétómé ábíníí bésyə̄ə̄l ebébtéd abɛ́ áyə̄le bénwɛ̄ɛ̄ ene ndín e kwééd-ɛ? 3Aáy! Á mbále, nzé nyéētɛdte ḿmɛn mbéb se nyétīmɛ̄n Dyǒb, né nyé moosyəə́l nyɛ́ɛ̄wɛ́, nyêbɔ́ɔ́-ʼɛ. 4Chán-náa ábíníí dyôm á mod ne waam ábe ntóŋ-ntóŋ ń ndáb ménkūmtēdtē ámīn á dyad é Silom, boŋ béwɛ́? Nɛ́dē mewêmtɛn médé nyé bán, béntōmtɛ̄n ebébtéd abɛ́ tómaa bad bésyə̄ə̄l ábe bénlōŋ á Jerusalɛm-ɛ? 5Aáy! Á mbále, nzé nyéētɛdte ḿmɛn mbéb se nyétīmɛ̄n Dyǒb, né nyé moosyəə́l nyɛ́ɛ̄wɛ̄, nyêbɔ́ɔ́-ʼɛ." 6Hɛ́ɛ Yesuɛ ákálé ngan aá, "Mod anwóŋ alín á bwɛl á nzag-tê. Ankɛ̌ epum é bwɛl ahɛd áwedé-mîn ngen ne ngen, boŋ enkênnyínné ké ehɔ́g. 7Hɛ́ɛ álâŋgɛɛ́ nnɔn-a-nzag aá, 'Édé bɔɔb mwɛ̌ ńláán áde ḿpagké á bwɛl-sɛ́ hɛ́n mwɛ̌ tɛ́ɛ́, boŋ meenyínɛ́ɛ́ epum ké ehɔ́g. Kwɛl bɔ́. Chán éʼhɛle éʼmadé ahóŋ á ndɔɔb-tê ngɛ̂n?' 8Hɛ́ɛ nnɔn-a-nzag átimtanné mɔ́ aá 'A-sáŋ, tɛdé bɔ́ ké mwɛ̌ nhɔ́g ámpē. Mɛ̌nabé bɔ́ ásē, nhíí-ʼɛ bɔ́ nkúmbág. 9Nzé éʼchyáá eʼpum mwɛ̌ ḿme ńhúɛʼ, né édé bwâm. Nzé-ʼɛ béechyáa, né bɛ́kwɛ̌l bɔ́.' " 10Mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte nhɔ́g, Yesuɛ ayə́gtéʼáá bad á ndáb e mekáne pɔ́g. 11Mmwaád ambɛ́ áhed awě edəə́dəŋ é mbéb émbɛ̄ɛ̄ áte á etûn é dyôm á mwɛ̌ ne waam. Êmbɛ̌l mbíd enwúmɛ́n mɔ́ nyaa echě éehɛlaá yə̌l asále áte bwâm. 12Áde Yesuɛ ányíné mɔ́, anchɛ́lé mɔ́, aláá mɔ́ aá, "Á-nyaŋ, nkole ḿme ékonlɛɛ́ ḿmáá." 13Áde ábáné mɔ́ mekáá á nló, ane mmwaád ansálé yə̌l áte ábwɔ̄g-ábwɔ̄g, ábootéd-tɛ Dyǒb akɛn. 14Hɛ́ɛ mod awě abédé nló á ndáb e mekáne, álíí áyə̄le adid áde Yesuɛ ádídé ane mmwaád bwâm á mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte. Álāŋgē bad aá, "Eʼpun éʼdé ntóób ábe mod átə́ŋgɛ́né nsɔ́n abɛl. Nzé nyêdəə́ bwâm adyɛɛ nyépɛ̄ ábê eʼpun, saké á mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte." 15Hɛ́ɛ Sáŋgwɛ́ɛ́ ákwɛntanné aá, "Nyêdoge bad. Nyé ahéé eéhunné nyag káa ésɛl á ebem-tê se ákɛ̄ɛ̄n chɔ́ á edíb á mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte? 16Anɛ́n mmwaád adíī mwǎn awe Abrahamɛ. Satanɛ anhaŋ mɔ́ ne nkole á etûn é dyôm á mwɛ̌ ne waam. Nyéláa mɛ ké mbéb mɔ́ɔ ńdé, âhúd mɔ́ á mehaŋgé á mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte?" 17Chǒm éche ánhɔ̄bpē énwōgēd bad ábe bétə́ŋgánnáá mɔ́ eʼsôn. Moosyəə́l anwóg menyiŋge áyə̄le mam mé ményáké ḿme Yesuɛ âmbɛnlé. 18Yesuɛ anhɔ́b aá, "Chán nkamlɛn ń Dyǒb ńkóó abɛ́? Cheé ńhɛle ńhəgtɛ́n mɔ́-yēē? 19Ńdíi nɛ̂ŋgáne mbwɛ́ e mbə́l-e-bǔ echě mod átédé boŋ ásob á nzag-tê. Áde ékwógé, étīm bwɛl běn, menɔn mɛ́hyɛ̌ mélōŋ á ngɛn-tê." 20Yesuɛ ansɛdéd aáken, "Cheé ńhɛle ńhəgtɛ́n nkamlɛn ń Dyǒb-é? 21Ńdíi nɛ̂ŋgáne esultɛn éche mmwaád ámúúnédé asii á pân é mbumé ń ngun éláán kə́ə́ŋ ésule." 22Yesuɛ andíi ambɛ́ á ekɛ-tê éche ákágéʼáá á Jerusalɛm. Dyad tɛ́ɛ́ áde átóméʼáá, ámbáá ne ásad, ayə́gtéʼáá bad. 23Mod nhɔ́g ansɛdéd mɔ́ aáken, "A-Sáŋgú, mesoŋgé mé bad ḿme Dyǒb dɛ́soŋgé aloŋgé, mɛ́buú áte káa méebuúʼɛ́?" Yesuɛ anláá bad áhed aá, 24"Nyéwanɛn kə́ə́ŋ nyésɔ̂l á ekob éche échíné áte, áyə̄le, á mbále, ekud á bad éwanɛ́n asɔ́l, boŋ béehɛnlé. 25Póndé ěpɛ̌ echě nwóó-ndáb áhidɛ́ɛ́ ásē, boŋ ápēn ekob. Ene póndé dɔ́ɔ nyɛ́bootédté atyéem á ebwɔ́g, boŋ nyékuméʼ ekob nyéhɔ̄bē bán, 'A-Sáŋ, dibnéd sé ekob.' Mɔ́-ʼɛ ǎtimtɛ́n nyé aá, 'Meebíiʼɛ́ wɛ́ɛ nyébídé.' 26Nyé-ʼɛ nyɛ́ɛ̄hɔ̄b bán, 'Syánē dendyɛ́ ndyééd, demmwɛ́-ʼɛ mǐm hǒm ahɔ́g, eyə́gtéʼáá-ʼɛ áwɛ̄d myad.' 27Ǎtimtɛ́n nyé aá, 'Syánē deewôŋnɛɛ́ dyamdyam. Nyésyəə mɛ á dǐd-te. Eʼbébtéd éʼ bad ngɛ̂n!' 28Áde nyɛ́nyīnnē Abrahamɛ, Aisigɛ ne Jakɔbɛ bɔ́ɔbɛ bekal béʼdəə́dəŋ bédé á nkamlɛn ń Dyǒb-te, boŋ nyé pɛn nyêchág á ebwɔ́g, achii dé awɛ́ ne adyɛ́ dé mesoŋ á nsəl, dɔ́ɔ dɛ́tēd etə́l póndé eched. 29Bad bɛ́bīd á akuu ne á mbəŋ, á mekonekone ne á mehúléhúlé, bétéd medii á ngande e nkamlɛn ń Dyǒb. 30Á póndé eched, bad ábe bênlyəg mbíd bɔ́ɔ bɛ́tǐm áʼsō, béʼsō-ʼɛ bɛ́lyəg mbíd." 31Melemlem mé póndé nguse é Befarisia êmpɛ̌ wɛ́ɛ Yesuɛ, bélāŋgē mɔ́ bán, "Syəə́ hɛ́n, ékag hǒm démpēe, áyə̄le kə̂ŋ Hɛrɔdɛ ahɛde wɛ awúu." 32Yesuɛ ankwɛntɛ́n bɔ́ aá, "Nyékɛ nyéláa échê esɔb bán, 'Chii ne chǎn mɛ̌hūd bad eʼdəə́dəŋ bé mbéb áte, ńchōōd-tɛ bad, boŋ súú ébɛ mɛ̌mǎd ḿmêm nsɔ́n.' 33Boŋ ké chán ébɛ̄ɛ̄, ntə́ŋgɛ́né abɛ́ á nzii chii, chǎn, ne sú ébɛ, áyə̄le éebooʼɛ́ bán, nkal éʼdəə́dəŋ áwɛ̂ hǒm démpēe ésebán á Jerusalɛm. 34Wóowóʼ! Á-bad bé Jerusalɛm, nyêwúɛ bekal-bé-eʼdəə́dəŋ nyéwúɛ̄nnē-ʼɛ bad meláá ábe Dyǒb álómé! Nkénwǎn áte ngen ne ngen âlad nyé áte nɛ̂ŋgáne nyaá-kúb ákútanné bǎn, boŋ nyéehédɛɛ́ etə́l! 35Nyénɔneʼ, Dyǒb dɛ́tɛdé echɛn ndáb. Á mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, nyéenyínɛ́nné mɛ dǐd ámpē kə́ə́ŋ ne á póndé eche nyɛ́ɛ̄hɔ̄bpē bán, 'Nnam ne ane awě apedé á dǐn á Sáŋgú.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\