Lukasɛ 2

1Ḿmê mesú-ɔɔ́ Agɔstusɛ, Kaisɛɛ a Roma antóméd mbéndé aá, moosyəə́l awě adé ásē e ḿmē nkamlɛn, ákɛ átelɛn dǐn. 2Nɛ́n démbɛ̄ tóŋgé e bad eʼsó. Á póndé eched Kirinusɛ mɔ́ ambɛ́ nló mé aloŋ á Siria. 3Mod tɛ́ɛ́ ankɛ̌ áwē dyad âbɛl boŋ bétel mɔ́ dǐn ásē. 4Né-ɔɔ́ Josɛbɛ mɔ́mpē anhidé á dyad á Nazarɛt á Galilia, achə́gé á Betɛlhɛm, dyad áde Kə̂ŋ Dabidɛ á Judeya, áyə̄le ambíd á mbyaa ḿme Dabidɛ. 5Ankɛ̌ nɛ̂ âbɛl bétôŋ bɔ́ Maria, ngɔndérɛ eche ânkiíʼɛ́. Maria mɔ́-ʼɛ ambɛ́ nkog. 6Á Betɛlhɛm wɛ̂ dɔ́-ʼaá achád ákóbé Maria. 7Anchyáá mwǎn a mwɛnchóm awě átúbné abum. Ankaán mɔ́ eʼpɛd bé mebad, ánāād-tɛ mɔ́ á ebwɔg éche bédídtɛɛ́ eʼlém áte, ngáne etə́l éebédɛɛ́ á ndáb e beken. 8Ápɛd eched, benɔn bé mbód bénɔ́néʼáá échāb echoŋ éʼ mbód á hǒm dé medyɛ́ nkuu. 9Ángɛl e Sáŋgú empií bɔ́ təléd, ehúmé é Sáŋgú éləŋnéd bɔ́. Mbwɔ́g ménkōb bɔ́. 10Hɛ́ɛ ángɛl élâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Nyéebááʼ, mpiínédé nyé kəse e nkalaŋ echě ěwōgēd bad bésyə̄ə̄l menyiŋge bwâmbwam. 11Nyébíi bán, epun éʼchii, Nsoodɛ awɛ̂n achyáádté á dyad áde Kə̂ŋ Dabidɛ. Mɔ́ adé Ane awě Dyǒb Áwɔ́gté. Mɔ́ adé Sáŋgwɛ́ɛ́. 12Eʼchemléd ábe ḿbagɛɛ́ nyé éʼdíi bán, nyɛ́ɛ̄tān mwǎn awe békáŋné eʼpɛd bé mebad ngáne ánáŋgé á ebwɔg éche bédídtɛɛ́ eʼlém áte." 13Melemlem mé póndé echoŋ é ángɛl émbīd eníníí ángɛl á nkəg təléd, ékɛné Dyǒb bán, 14"Ehúmé ébɛ̂ ne Dyǒb áde ádé se ámīn, nsaŋ-ʼɛ ḿbɛ̂ ne baányoŋ ábe ábágé nsimé á nkǒŋsé!" 15Ámbīd e nɛ̂, échê ángɛl énsū ámīn. Hɛ́ɛ benɔn bé mbód bélâŋgɛɛ́ nhɔ́g ne aníníí bán, "Syáā dékag á Betɛlhɛm, dékɛ dényîn ádê akan áde Dyǒb á Ngum álúmté syánē áte aá ábɛ́nlédé." 16Dɔ́-ʼaá békíí á mehélé-te, boŋ bédibté Maria bɔ́ Josɛb ne nkə́ə́l ḿ mwǎn nɛ́ɛ ńnáŋgé á ebwɔg éche bédídtɛɛ́ eʼlém áte. 17Bémáá-ʼaá anyín nɛ̂, dɔ́ɔ bébóótédé nkalaŋ akal ngáne ángɛl énlāāʼɛ́ bɔ́ tə̂ŋgɛne ane mwǎn. 18Bad bésyə̄ə̄l ábe bénwōg nɛ̂, menyáké ménkōb bɔ́. 19Maria ankoó ḿmɛ́n mam mésyə̄ə̄l á nlém-tê, ádolé mɔ́ áte. 20Hɛ́ɛ benɔn bé mbód bétímé ámbīd, békēmtē Dyǒb, békɛné-ʼɛ mɔ́ áyə̄le mam mésyə̄ə̄l ḿme béwógé, boŋ bényínɛ́n-nɛ dǐd nɛ̂ŋgáne bénlāāʼɛ́ bɔ́. 21Ámbīd e eʼpun waam, mbwɛ ḿme béyagɛɛ́ mwǎn, bênchuú mɔ́ dǐn bán Yesuɛ. Ádê dǐn dɔ́ɔ ángɛl êmmadté mɔ́ achəg boŋ nyaá ǎbɛ̄ dyěm. 22Bɔɔb-pɔɔ́, mbéndé e Mosɛɛ ehɛdáá bán, ámbīd e echyáa bébɛ mendɛ âwobe nyɛ̌ mwǎn bɔ́ sɛ́ɛ mwǎn. Áde bémádé nɛ̂, Maria bɔ́ Josɛb bênkɛɛ́n mwǎn á Jerusalɛm âlúmed mɔ́ áʼsō éʼ Sáŋgú. 23Bênkɛ̌ nɛ̂ nchoo ne ngáne éténlédé á mbéndé e Sáŋgú bán, Mwǎn a mwɛnchóm tɛ́ɛ́ awě bétúbné abum, bɛ́bɛ mɔ́ á mekáá mé Dyǒb. 24Bênkɛ̌ nɛ̂ kə́ə́ŋne âbɛ mendɛ ne âlóned mbéndé e Sáŋgú echě ehɔ́bé bán mod ábɛ bé élə̄ə̄ bébɛ káa mbəŋgé ésad ébɛ. 25Á Jerusalɛm wê, mod ambɛ́ bán Simionɛ. Ane mod anwóŋ abɛ́ áde atə́ŋgɛ́né áʼsō éʼ Dyǒb, ákoŋgé-ʼɛ mbéndé é Dyǒb. Edəə́dəŋ éche Ésáá émbɛ̄ ne mɔ́. Asinéʼáá póndé echě Dyǒb dɛ́soŋgé aloŋgé á bad bé Israɛl. 26Edəə́dəŋ éche Ésáá êmmǎd-tɛ mɔ́ alúmed nɛ́n aá, éewáá ésebán ányíné Ane awě Sáŋgwɛ́ɛ́ Áwɔ́gté. 27Edəə́dəŋ éche Ésáá êmbɛ̌l Simionɛ ankɛ̌ á Ndáb-e-Dyǒb. Dɔ́ɔ Maria ne Josɛb bépɛ́ɛ́né awab mwǎn Yesuɛ áhed, ngáne mbéndé éhɛ́déʼáá. 28Simionɛ ankobɛ́n bɔ́ mwǎn, abwáá mɔ́, boŋ ákēmtē Dyǒb nɛ́n aá, 29"A-Sáŋgú, ngáne élónté ádōŋ akag, téd-tɔ̄ mɛ, ńkag ne nsaŋ. 30- 31Áyə̄le mǐd ḿmêm ńnyíné awôŋ mod a eʼsoósoŋ awe ébóŋsɛ́né wɛɛ́ moosyəə́l ányîn. 32Ǎbɛ̄ eʼnyínɛn bé ekíde ábe bɛ́bɛ̌l bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl âbíi wɛ, ǎpɛɛ́n-nɛ edúbé wɛ́ɛ ábôŋ bad bé Israɛl." 33Josɛbɛ ne Maria bémbɛ̄ menyáké âwóg mam ḿme béhɔ́bé tə̂ŋgɛne awab mwǎn. 34Hɛ́ɛ Simionɛ ánámté bɔ́, boŋ álāŋgē Maria aá, "Nɔnéʼ, anɛ́n mwǎn awě nyényínɛɛ́ nɛ́n, Dyǒb dɔ́ɔ álómé mɔ́. Ǎbɛ̌l bad behɔ́g békud ebébtéd, ábíníí-ʼɛ békūd eʼsoósoŋ á aloŋ á Israɛl. Ǎbɛ̄ nɛ̂ŋgáne eʼchemléd éʼ Dyǒb, boŋ ekud é bad étīī mɔ́ ámīn, bétə̄ŋgān mɔ́. 35Á póndé eched mod tɛ́ɛ́ ḿme mbɛltéd měn mɛ́bīdēd ḿme mewêmtɛn áwed. Hɛ́ɛ ndutul ésoŋgé wɛ á nlém nɛ́ɛ nkwáté." 36- 37Nkal éʼdəə́dəŋ a mmwaád nhɔ́g abédé, dǐn démbɛ̄ mɔ́ bán Anaa, mwǎn awe Panuɛlɛ awě abíde á túmbé e Asɛɛ. Anaa anchǔn bwâmbwam. Bɔ́ nchóm bêndyɛɛ́ mwɛ̌ saámbé á eʼwóŋgé, boŋ ályə̄gē mɔ́ akúd kə́ə́ŋ ne á móom mé mwɛ́ waam ne mwɛ̌ ńniin. Eésyəŋgeʼaá á Ndáb-e-Dyǒb. Akánnéʼáá nkuu ne mǔte, ádidé-ʼɛ yə̌l nzaa á mekáne-tê. 38Áde Maria bɔ́ Josɛb bépɛ́ɛ́né Yesuɛ á Ndáb-e-Dyǒb pɛɛnɛ́n, Anaa ambɛ́ áhed. Hɛ́ɛ ábóótédé Dyǒb akɛn, ákanlé-ʼɛ bad nkalaŋ tə̂ŋgɛne ane mwǎn. Ábê bad bébédɛ́ɛ bad ábe bésínéʼáá póndé eche Dyǒb dɛ́wɔbɛ́ɛ́ dyad á Jerusalɛm. Anláá bɔ́ nyaa e mod echě ane mwǎn ábɛ̄ɛ̄. 39Áde Maria bɔ́ Josɛb bémádné mam mésyə̄ə̄l ngáne mbéndé e Sáŋgú éhɛ́déʼáá, bêntǐm áwāb dyad á Nazarɛt á aloŋ á Galilia. 40Ene póndé mwǎn mɔ́-ʼɛ ákwogéʼ, áwūɛ̄ʼ áte, debyɛ́ɛ́ ákwogé mɔ́, nsimé ń Dyǒb mɔ́-ʼɛ ńhīdē mɔ́. 41Bɔɔb-pɔɔ́, émbɛ̄ bán, mwɛ̌ tɛ́ɛ́ Yesuɛ sáá bɔ́ nyaŋ békágéʼáá á Jerusalɛm áyə̄le Ngande e Nnyíme-ámīn. 42Áde Yesuɛ ápédé dyôm á mwɛ́ ne ḿbɛ, bɔ́bɔ̄ɔ bênkɛ̌ á ngande ngáne êmmɛntɛ́nné abɛ́. 43Ngande emaá-ʼaá boŋ nyaá bɔ́ sáŋ bésūɛ̄ʼ á dyad. Yesuɛ anlyə̌g ámbīd á Jerusalɛm ésebán bébíí. 44Mewêmtɛn mémbɛ̄ bɔ́ nɛ́n bán, adé á echoŋ éche ésúɛ́ʼáá. Boŋ áde békékɛɛ́ bootya mbwɛmbwɛ kə́ə́ŋ ne ngukɛ́l, dɔ́ɔ bébóótédé mɔ́ ahɛd, bésɛ̄dtē mɔ́ wɛ́ɛ bad bé túmbé ne bad ábe bɔ́bɔ̄ɔ bébyɛ́ɛ́né. 45Anyín áde béenyínɛɛ́ mɔ́, bêntǐm ámbīd á Jerusalɛm âhɛd mɔ́ áwed. 46Âlôntɛn eʼpun éʼláán dɔ́ɔ bétímé mɔ́ adibed á Ndáb-e-Dyǒb. Andyɛɛ́ átîntê e bemeléede, áwōglān bɔ́, ásɛdté-ʼɛ bɔ́ mam. 47Mod tɛ́ɛ́ awě anwóg mam ḿme Yesuɛ áhɔ́béʼáá, ambɛ́ menyáké áyə̄le nsôŋtɛn ḿme ánwōŋgē ne nyaa echě ákwɛ́ntánnáá bɔ́. 48Áde nyaá bɔ́ sáŋ bényíné mɔ́, yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte. Dɔ́ɔ nyaá ásɛdtɛɛ́ mɔ́ aá, "A-mwǎn, chán-nɔ̄ ébɛ́lé sé nɛ́n? Sé sóŋ sêkɔ́mé wɛ ahɛd, sétagé-ʼɛ áte." 49Boŋ Yesuɛ ankwɛntɛ́n bɔ́ aá, "Cheé ékə́ə́ boŋ nyéhɛdé mɛ? Nyénkêmbííʼɛ́ bán, ntə́ŋgɛ́né abɛ́ á ndáb echě echem Sáŋ-ɛ?" 50Bénkênhɛnlé dyam áde áhɔ́bé asôŋtɛn. 51Ámbīd e nɛ̂, dɔ́ɔ Yesuɛ áhídé nyaá bɔ́ sáŋ, boŋ bɔ́bɔ̄ɔ bésūɛ̄ʼ á Nazarɛt. Enkênwúɛ́nné bɔ́ nló áte. Nyaá-ʼɛ ankoó ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l á nlém-tê. 52Ngáne Yesuɛ ákwógéʼáá, debyɛ́ɛ́ dɔ́mpē ákwógéʼáá mɔ́. Nsimé ń Dyǒb ne ḿ baányoŋ ńhīdē mɔ́.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\