Lukasɛ 7

1Bad bésyə̄ə̄l bénwōg ḿmɛ́n mekan ḿme Yesuɛ áhɔ́béʼáá. Áde ámáá mɔ́ ahɔ́b, ankɛ̌ á dyad á Kapenahum. 2Á dyad-tê wê, mod ambáá a sə́nze é Roma ambɛ́ awě akamlan mbwɔ́kɛl e sə́nze. Awě mbəledɛ nhɔ́g awě ândəŋgé ákónléʼáá kə́ə́ŋ áhɛdé awɛ́. 3Nɛ́ɛ ane mod ambáá a sə́nze áwógé Yesuɛ dúu, anlóm belyə́ged bé dyad aá béchɛ̂nled mɔ́ Yesuɛ, áhyɛ áchood awě mbəledɛ. 4Bépédé-ʼaá wɛ́ɛ Yesuɛ, boŋ béchāā mɔ́ ne nlém nhɔ́g bán, "Hyɛ̌ éhébe ane mod. Adíi mod awě atə́ŋgɛ́né ḿmoŋ nhébe akud. 5Adəə́ ádɛ̄d aloŋ á bad, alóŋgé-ʼɛ syánē ndáb e mékáne." 6Yesuɛ anwoón bɔ́. Boŋ áde ákwógé apɛ á ndáb wɛ́ɛ ane mod ambáá a sə́nze, dɔ́ɔ mod ambáá a sə́nze ne álómɛɛ́ baáb wɛ́ɛ Yesuɛ ámpē aá, béláa mɔ́ bán, "A-Sáŋ, weétagté wɛ yə̌l, mměn meékwognedɛɛ́ âkob wɛ nken áwêm ndáb. 7Nɛ́n ábɛ́lé menkênhɛnlé ké apɛ áwoŋ eʼsó. Boŋ ké eyale chɔ́ɔ wénhɔ̄bpē, awêm mbəledɛ ǎdyɛɛ́ bwâm. 8Mměn ndíi mod awě adé ásē e nkamlɛn, mměn-nɛ nwóó sə́nze éche ńkamlanné. Nlâŋge pɔ́g mɛɛ́, 'Kǎg', ékǎg-kɛ nê děn. Nlâŋge empée mɛɛ́ 'Hyǎg', éhyǎg-kɛ nê děn. Nzé nlâŋge awêm mbəledɛ mɛɛ́, 'Bɛ̌l échɛ́n', ábɛlé-ʼɛ nê děn." 9Áde Yesuɛ áwógé nɛ̂, yə̌l enkɔ́m mɔ́ áte. Hɛ́ɛ ákúnné eʼsó wɛ́ɛ echoŋ é bad éche éhídéʼáá mɔ́, áláŋgé bɔ́ aá, "Ne mbále, nlâŋge nyé mɛɛ́, meényīnɛ̄ɛ̄ mod á aloŋ á Israɛl ké nhɔ́g awě awóó nyaa e adúbe echě anɛ́n nken-e-mod áwóó." 10Atim áde bad ábe bénlōmmē bétímé ámbīd á ndáb, béntān nɛ̂ŋgáne ane mbəledɛ ámáá bwâm adyɛɛ. 11Éebemɛɛ́ áte Yesuɛ ankɛ̌ á dyad áde béchəgɛɛ́ bán Nain. Ábē bembapɛɛ bémbɛ̄ ne mɔ́ ne echoŋ é bad. 12Áde ápédé bɛnbɛn ne mmwɛ ń dyad, bad bémbīdɛ̄n ndim ḿ mod ḿme mémbɛ̄ mpɔm ḿ mwǎn ḿme nyaá. Nyaá abédé nkúd a mmwaád. Ndun e mod echě embíd á dyad-tê, embɛ́ ne mɔ́. 13Áde Sáŋgú Yesuɛ ányíné ane mmwaád, ankóbtɛ́n mɔ́ etyəg. Dɔ́ɔ álâŋgɛɛ́ mɔ́ aá, "Lénéd awɛ́!" 14Ansídé áʼsō, ásitɛ́n mekále ḿme bêmpēmmē ndim ḿ mod ámīn. Bepém béntyéem. Hɛ́ɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, "A-kɔ́demod, nlâŋge wɛ nɛ́n mɛɛ́, syəə́ ásē." 15Dɔ́ɔ ane kɔ́demod echě anwɛ́ ésyə́ŋgé ásē, boŋ ébootáád dyam ahɔ́b. Hɛ́ɛ Yesuɛ ábágé mɔ́ wɛ́ɛ nyaá. 16Mbwɔ́g ménkōb moosyəə́l, békēmtē Dyǒb bán, "Nkal éʼdəə́dəŋ ambáá abídé áwɛd tîntê," béhɔ̄bē-ʼɛ bán "Dyǒb ápíídé ábē bad!" 17Ḿmɛ́n nkalaŋ tə̂ŋgɛne Yesuɛ ménwōgnēd mbwɔ́g e Judeya áte esyəə́l ne meloŋ ḿme médé bɛnbɛn. 18Bembapɛɛ ábe Jɔnɛ bɔ́mpē bénwōg ḿmɛ́n mam. Hɛ́ɛ békíí mɔ́ aláa. 19Dɔ́ɔ átédé bébɛ, álómé bɔ́ wɛ́ɛ Yesuɛ, aá bésɛded mɔ́ nɛ́n bán, "Wɛ-ɛɛ́ edé ane awě Dyǒb áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄lōm-ɛ, ngɛ́ sébɛ̂ sésineʼ mod ampée?" 20Ábê bad bépédé-ʼaá wɛ́ɛ Yesuɛ, bélāŋgē mɔ́ bán, "Jɔnɛ, Ndusɛnɛ alómé sé áwôŋ aáken, 'Wɛ-ɛɛ́ edé ane awě Dyǒb áhɔ́bé aá mɔ́ɔ̄lōm-ɛ, ngɛ́ sébɛ̂ sésineʼ mod ampée?' " 21Póndé eche bépédé áhed nɛ̂, adidéʼáá ekud é bad bwâm ábe bétágnáá nkole nyaa ne nyaa, ábe bênkǔd medim ne bad ábe eʼdəə́dəŋ bé mbéb éʼbédé áte. Ambɛ̌l bad híin ábe bênkwɛ̌ ndím bényînneʼ. 22Hɛ́ɛ átimtanné Jɔnɛ ábē bembapɛɛ aá, "Nyétimeʼ ámbīd, nyékɛ nyéláa Jɔnɛ mekan ḿme nyényínné dǐd ne ḿme nyéwógé. Nyéláa mɔ́ bán, bad ábe bênkwɛ̌ ndím bényînneʼ, ábe bésyə́gtéʼáá békag bwâm, ábe meləŋ ménkōbpē bésáá. Ábe bênkwɛ̌ ndɔ́g béwógneʼ, ábe bénwɛ̄, bépuudeʼ, nkalaŋ ḿ bwâm-mɛ ámpē ńkalteʼ wɛ́ɛ betóótōkɛ̄ bé bad. 23Nnam ḿbɛ̂-ʼɛ ne kénzɛ́ɛ́ awě eéhəŋlɛne nlém á abum tə̂ŋgɛne mɛ." 24Áde mésɛ́nzɛ ḿme Jɔnɛ ḿmáá atim ámbīd, Yesuɛ ambootéd ndun e mod echě embɛ́ áhed akale tə̂ŋgɛne Jɔnɛ. Ansɛdéd bɔ́ aáken "Póndé echě nyémbīdtē âkɛ dé atán Jɔnɛ á ehyáŋge, cheé nyéwēmtɛ̄nnē bán nyɛ́ɛ̄nyīn? Apab á chyaá áde epub éságtɛɛ́-yɛ? 25Cheé nyênkɛɛ́ anɔn? Mod awě ahédé kəse é mesaŋ-ɛ? Nyébíi nɛ́n bán, bad ábe béwáaʼ kəse é mesaŋ, boŋ bétɔgné-ʼɛ yə̌l, bédyɛɛ dásɔ̄ á ndáb é kə̂ŋ. 26Cheé-ɔ̄ nyênkɛɛ́ anyín? Nkal éʼdəə́dəŋ mɔ́ɔ nyênkɛɛ́ anyín-ɛ? Nɛ̂ děn! Ne mbále, nlâŋge nyé mɛɛ́, nyênyíné mod awě atómé nkal éʼdəə́dəŋ. 27Jɔnɛ mɔ́ adé ane awě béhɔ́béʼáá áde bétélé eʼyale ábe Dyǒb áhɔ́bé aá, 'Nɔnéʼ, nlóme ḿmêm mésɛ́nzɛ ḿme mɛ́sēbē wɛ áʼsō, âboŋsɛn wɛ nzii.' 28Á mbále mod ké nhɔ́g awě abídé á abum dé mmwaád eetómɛɛ́ Jɔnɛ. Boŋ ké nɛ̂, mod awě adé ndimtɛn átîntê e bad ábe bédé á nkamlɛn ń Dyǒb, adé etógnɛ́n tómaa Jɔnɛ." 29(Bad bésyə̄ə̄l ábe bénwōg chǒm éche Yesuɛ áhɔ́bé, kə́ŋne besaad bé táásɛ bênkwɛntɛ́n bán ntíi ń Dyǒb ńtə́ŋgɛ́né, áyə̄le bênkǔd edusɛn éche Jɔnɛ. 30Boŋ Befarisia ne bemeléede bé mbéndé bénchīm yə̌l kə́ŋne ntíi ń Dyǒb áyə̄le bémbāŋ edusɛn éche Jɔnɛ akob.) 31Yesuɛ ambád ahɔ́b aáken, "Cheé mɛ́həgtɛ́nné nyoŋgɛl é bad eʼchii? Chán běn békóó abɛ́? 32Bédíi nɛ̂ŋgáne běndem ábe bédyɛ́ɛ́ á dyad-tê, boŋ bélēbpē nhɔ́g ne aníníí bán, 'Sêtóŋgé nyé eʼloŋ, boŋ nyéeságɛ́ɛ́. Sêkɔ́nné nyé nkə́ŋgé ń kwééd, boŋ ké nɛ̂ nyéēchyɛ̄ʼɛ́ awɛ́.' 33Áde Jɔnɛ, Ndusɛnɛ ápédé, eéyɔkeʼaá ndyééd adyɛ́, eemwágeʼaá-ʼɛ mǐm. Nyébootéd ahɔ́b bán, 'Edəə́dəŋ é mbéb édé mɔ́ áte!' 34Mwǎn-a-Moonyoŋ apedé, ádyāg ndyééd, á mwāg-kɛ mǐm, nyéhɔ̄bē bán, 'Nyénɔ́ne mɔ́, adəə́ ndyééd bwâmbwam. Mmwɛ́ mǐmɛ ngɛ̂n, awoŋne belad bé táásɛ ne bebɛl bé mbéb.' 35Boŋ kə́ə́ŋ ne á asóg, mod tɛ́ɛ́ awě abíí dyam abɛlé ahɔ́b aá, nzii e Dyǒb etə́ŋgɛ́né." 36Farisia nhɔ́g anlébé Yesuɛ aá ahyɛ ádyɛ̂ ndyééd áwe ndáb. Áde ápédé áwed, andyɛɛ́ ásē, âdyɛ́ ndyééd. 37Mmwaád nhɔ́g mɔ́-ʼɛ abédé á dyad-tê wê, awě abédé mbɛlé-mbéb. Awóg áde áwógé bán Yesuɛ adyâg ndyééd á ndáb e Farisia, ampɛɛ́n apom á dyɔ̌g dé elod é bwâm áhed. 38Anyogɛ́n ásē bɛnbɛn ne mekuu ḿme Yesuɛ, ábootéd achii, ásɔbtéʼ mɔ́ mekuu ne mésɔd. Ampíné mɔ́ mekuu ne échē esid é nló, ámwāā mɔ́ mekuu âlúmed edúbé, anyɔ̌nlé-ʼɛ mɔ́ mekuu ne ádê dyɔ̌g dé elod é bwâm. 39Anyín áde ane Farisia ányíné nɛ̂, anhɔ́b áwe nlém-tê aá, "Nzé nkal éʼdəə́dəŋ mɔ́ɔ̄ anɛ́n mod ânkoŋgé abɛ́, né abágéʼáá abíɛʼ nyaa e mmwaád eche anɛ́n mmwaád awě akidtan mɔ́ ádíí ne abɛ́ áde áwóó, né abíí-ʼɛ nɛ́n aá anɛ́n mmwaád adíi mbɛlé-mbéb." 40Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ mɔ́ nɛ́n aá, "A-Simɔn ndəə́ wɛ mwǎ pɔ́le aláa." Farisia ne ankwɛntɛ́n aá, "A-meléed, cheé édé? Kǎg áʼsō, éláa mɛ." 41Dɔ́ɔ Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, "Mod nhɔ́g abédé awě abáléʼáá bad ngáb. Ane mod akáléʼáá bad bébɛ melúm. Akáléʼáá nhɔ́g móom mé eʼkə́lé métáan, aníníí-ʼɛ eʼkə́lé étáan. 42Bɔ́ modmod bénkênhɛnlé atuɛ. Né-ɔɔ́ anlagsɛ́n bɔ́ mod tɛ́ɛ́ áde alúm. Bɔɔb-pɔɔ́, áyə̄le bɔ́ bad bébɛ, nzɛ́-módɛ́ édúbpé wɛɛ́ ǎtōmtɛ̄n mɔ́ adəŋ?" 43Simɔnɛ antimtɛ́n mɔ́ aá, "Ndúbpé mɛɛ́, ane awě alúm déntōmtɛ̄nnē achab ámīn." Dɔ́ɔ Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ aá, "Etə́ŋgɛ́né." 44Dɔ́ɔ ákunnɛɛ́ wɛ́ɛ ane mmwaád, boŋ álāŋgē Simɔnɛ aá, "Enyíne anɛ́n mmwaád-ɛ? Áde ńsɔ́lé áwôŋ ndáb, wenkêmbaá mɛ mendíb wɛɛ́ ńwobned mekuu. Boŋ anɛ́n mmwaád asáŋté mɛ mekuu ne ḿmē mésɔd, apíné-ʼɛ mɔ́ ne échē esid. 45Wenkênháá mɛ tə̂l, boŋ taa mensɔ́l hɛ́n, eésógɛ́ɛ́ mɛ mekuu anyɔle. 46Wenkênwɔ́gédté mɛ dyɔ̌g á nló âkob mɛ nken, boŋ awɔ́gté mɛ dyɔ̌g dé elod é bwâm á mekuu. 47Edəŋge é ngíne éche anɛ́n mmwaád álúmté, édé nhəgtɛ́n ne alagsɛn áde ákúdé áyə̄le ekud é mekan mé mbéb éche ábɛ́lé. Mod-tɛ awě béebudɛɛ́ mbéb alagsɛn, eébūdɛ̄ɛ̄ edəŋge alúmed." 48Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ mmwaád ne aá, "Ekudé alagsɛn dé mbéb áyə̄le mbéb ḿmôŋ ńsyə̄ə̄l." 49Bad ábe bɔ́bɔ̄ɔ bédyágéʼáá ndyééd bênsɛdéd yə̌l bánken, "Ebə́l é mod éhéé chɛ́n éche éwóó kə́ŋne kunze âlagsɛn mbéb?" 50Yesuɛ anláá mmwaád ne aá, "Adúbe áde éwóó áchóŋté wɛ, kǎg ne nsaŋ."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\