Makɔsɛ 11

1Áde Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ békwógé apɛ á Jerusalɛm, bɛnbɛn ne myad mé Bɛtpeg ne Bɛtani á Ekone é Menzab, anlóm ábē bembapɛɛ bébɛ áʼsō, 2álāŋgē bɔ́ aá, "Nyékag á dyad áde ádé nyé áʼsō nɛ̂. Nzé nyêsɔ́lé sɔ́lɛ́n nyɛ́ɛ̄tán nɛ́ɛ bétə́ŋgé etum é nchóm a ésɛl awě mod éēdīīdɛ̄ɛ̄ mbêd. Nyéhune mɔ́, nyéhyɛɛneʼ. 3Nzé mod asɛ̌dté nyé aáken, 'Cheé ékə́ə́ boŋ nyébɛlé nɛ́n?' Nyéláa mɔ́ bán, 'Sáŋgwɛ́ɛ́ atógnɛ́né chɔ́, ǎlōm-mɛ chɔ́ ámbīd ábwɔ̄g-ábwɔ̄g.' " 4Hɛ́ɛ békíí boŋ bétānēʼ etum é nchóm a ésɛl éche bétə́ŋgé á mmwɛ-ń-nzii boŋ béhunnéʼ. 5Hɛ́ɛ bad ábe béntyēēm bɛnbɛn ne áhed bésɛdtɛɛ́ bɔ́ bánken, "Cheé nyébɛlɛɛ́ nɛ̂, nyêhunne échê ésɛl-ɛ?" 6Bembapɛɛ bêntimtɛ́n bɔ́ ngáne Yesuɛ ánhɔ̄bpē aá béhɔ̂b. Dɔ́ɔ ábê bad-tɛ bɛ́tɛdté bɔ́ bán békag. 7Bêmpɛɛ́n échê ésɛl wɛ́ɛ Yesuɛ, bétal chɔ́ échab mbɔ́té ámīn boŋ mɔ́-ʼɛ ádiidéʼ. 8Bad híin bêntǎl échab mbɔ́té á nzii-tê âbɛ mɔ́ edúbé, ábíníí-ʼɛ bésɛ̄lēʼ eʼkikag éʼ mií, bétaléʼ á nzii-tê. 9Bad ábɛ békágéʼáá mɔ́ áʼsō ne ábe béhídéʼáá mɔ́ ámbīd béhágéʼáá eʼsaád bán, "Hosána, Mekɛnag! Nnam ḿbɛ̂ ne ane awě apedé á dǐn áde Sáŋgwɛ́ɛ́. 10Nnam ḿbɛ̂ ne nkamlɛn ḿme echɛd sáŋ Dabidɛ, ḿme ńhúɛʼ. Hosána, Mekɛnag ne Dyǒb áde ádé se ámīn!" 11Yesuɛ apedé-ʼaá á Jerusalɛm, asɔ́l á Ndáb-e-Dyǒb. Ansimɛ́n ekíde ésyə̄ə̄l. Ngáne póndé êmmadté atóm, antǐm ámbīd á Bɛtani ne ábē bembapɛɛ dyôm ne bébɛ. 12Chǎn éʼbíníí áde béhúɛʼɛ́ á Bɛtani, nzaa enkób Yesuɛ. 13Annyín alín á ngəl nchabnede ne byaá ámīn. Dɔ́ɔ ákíí áhed ânyín nzé mɔ́hɛle se mɔ́kud eʼpum áwedé-mîn. Áde ápédé áhed enkêntánné epum ké ehɔ́g étōmɛɛ́ byaá áyə̄le enɛ́n póndé eebédɛɛ́ póndé echě ngəl échyáaʼɛ́ eʼpum. 14Hɛ́ɛ álâŋgɛɛ́ ábê bwɛl aá, "Wéechyááʼɛ́ epum ámpē mbêd." Ábē bembapɛɛ bénwōg áde Yesuɛ áhɔ́bé nɛ̂. 15Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ bêmpɛ̌ á Jerusalɛm. Áde bépédé, ansɔ́l á Ndáb-e-Dyǒb, ábootéd-tɛ bad ábe békábéʼáá dyɔn áwēd-te ananted. Ankuné betébelɛ ábe bad bépɛ́nléʼáá mɔné ámīn mekuu ámīn, ákūnē-ʼɛ metii ḿme bad ábe bésómméʼáá mbəŋgé mekuu ámīn. 16Enkêmmwaá-ʼɛ aá modmod átómɛn chǒm é nyoŋgé ké ehɔ́g á eyáde é Ndáb-e-Dyǒb-te. 17Hɛ́ɛ áyə́gtɛɛ́ bɔ́, áhɔ̄bē aá, "Éesaá mbále bán éténlédé nɛ́n bán, 'Echem ndáb ěchəgnéd bán ndáb e mekáne e meloŋ mésyə̄ə̄l-ɛ?' Boŋ nyêtimté chɔ́ mbwɔg mé bechîb!" 18Beprisɛ bémbáá ne bemeléede bé mbéndé bénwōg áde Yesuɛ áhɔ́bé nɛ̂, bébootéd-tɛ nzii ahɛd âwúu mɔ́. Boŋ bémbɛ̄ mbwɔ́g áyə̄le ndun e mod esyəə́l echě embɛ́ áhed émbɛ̄ menyáké ne mekan ḿme áyə́gtéʼáá. 19Áde ngukɛ́l épédé Yesuɛ ne ábɛ̄ bembapɛɛ bênhidé á dyad-tê wɛ̂. 20Mbwɛmbwɛ, áde bétimɛɛ́ ámbīd, bényīn ádê alín á ngəl ngáne áwédé kə́ə́ŋne á nkaŋ. 21Hɛ́ɛ Petro ákámtɛ́né dyam áde Yesuɛ âmbɛnlé, boŋ álāŋgē mɔ́ aá, "A-Sáŋ, nɔnéʼ, alín á ngəl áde wɛ̂mbɛɛ́ ebómán áwédé." 22Hɛ́ɛ Yesuɛ ákwɛntanné aá, "Nyédúbe Dyǒb ne nlém ńsyə̄ə̄l. 23Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, kénzɛ́ɛ́ awě ǎlāā enɛ́n mbɔɔd aá, 'Hidé ásē, éhûn á edíb é nkwɛ̌-te' boŋ adúbé ne nlém ńsyə̄ə̄l aá dyam áde mɔ́hɔ́bɛɛ́ dɛ́bɛnléd ésebán apideʼ, né dɛ́bɛnléd. 24Né-ɔɔ́, nlâŋge nyé mɛɛ́ kéchéé éche mod ásɛ́dté Dyǒb á mekáne-tê, boŋ ádúbe nɛ́n aá mɔ́ɔ̄kud chɔ́, ǎkǔd-tɛ chɔ́. 25Póndé ké ehéé échě étyéémé wɛɛ́ mɔ́kannɛʼ, nzé ewánlɛ́né mod meliŋgá, élagsɛn mɔ́, âbɛl nɛ́n awôŋ Titɛ́ɛ awě adé ámīn mɔ́-ʼɛ ámpē alagsɛn wɛ ḿmoŋ mbéb." 27Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ bêmpɛ̌ á Jerusalɛm ámpē. Ahyɔ́mméʼáá á Ndáb-e-Dyǒb-te. Hɛ̂ dɔ́ɔ beprisɛ bémbáá, bemeléede bé mbéndé ne bad bémbáá bé dyad bépédé áwē. 28Dɔ́ɔ bésɛdtɛɛ́ mɔ́ bánken, "Kunze ehéé éwóó âbɛl ḿmɛ́n mekan? Nzɛ́-módɛ́ abagé-ʼɛ wɛ ene kunze?" 29Yesuɛ ankwɛntɛ́n bɔ́ aá, "Mɛɛ́sɛdéd nyé dyam ahɔ́g. Nzé nyêkwɛ̌ntɛ́né dɔ́, né mɛ-ʼɛ mɛ̌lāā nyé kunze echě ńwóó âbɛl ḿmɛ́n mekan. 30Nzɛ́ɛ́ ambɛ̌ Jɔnɛ kunze âdusɛn bad? Dyǒb-ɛ ngɛ́ baányoŋ?" 31Běn ne běn bêmbootéd apentɛn bánken, "Nzé dehɔ́bé nɛ́n bán 'Jɔnɛ echě kunze enhúú ne Dyǒb,' né ǎsɛdéd syánē aáken, 'Cheé-ɔ̄ enkə̌ŋ boŋ nyénkêndúbé mɔ́?' 32Boŋ nzé dehɔ́bé bán, 'Echě kunze ehúú ne baányoŋ?' " (Béwógéʼáá bad mbwɔ́g áyə̄le bad bésyə̄ə̄l bêndúbé bán Jɔnɛ abédɛ́ɛ nkal éʼdəə́dəŋ.) 33Né-ɔɔ́, bênkwɛntɛ́n Yesuɛ bán, "Séebíiʼɛ́." Yesuɛ mɔ́-ʼɛ antimtɛ́n bɔ́ aá, "Né ké mɛ-ʼɛ ámpē méelááʼɛ́ nyé kunze echě ńwóó âbɛl ḿmɛ́n mekan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\