Makɔsɛ 4

1Yesuɛ ambootéd bad ayə́ged ámpē á nkəg mé edib é Galilia. Bad ábe bênləŋnéd mɔ́ béntōmtɛ̄n abuu áte, nɛ̂ dêmbɛ̌l asɔ́l á bɔ̌lɛ-tê ádyɛ̄ɛ̄ áwēd-te. Ábê bɔ̌lɛ bémbɛ̄ á edib-tê. Ene ndun e mod chɔ́-ʼɛ enlyə̌g á nkin mé edib. 2Abɛ̌nládtáá ngan âyə́ged bɔ́ mekan híin. Ankalé bɔ́ ngan aá, 3"Nyéwóglɛn! Nkwɛl-é-nzag nhɔ́g ankɛ̌ mbə́l asob á nzag-tê. 4Áde ásobɛɛ́ mɔ́ nɛ̂, doŋge dénhūn á nzii-tê, menɔn mêmpɛ̌ mémad mɔ́ asɔ̂mted. 5Doŋge dénhūn á meláá-tê wɛ́ɛ ndɔɔb énkêmbuúʼɛ́ áte. Énwāmsɛ̄n abíd ásē ngáne ndɔɔb énkênchabpé ásē. 6Boŋ nɛ́ɛ enyɛn é ngíne épédé énhyāād ábê bwěm éʼwɛ́-ʼɛ, áyə̄le nkaŋ ménkênsɔ́nlé bɔ́ á ndɔɔb-tê bwâm. 7Mbə́l mémpēe ménhūn wɛ́ɛ mekɔ̂d médíí. Nɛ́ɛ mekɔ̂d mê mékwógé, mékáŋ akwog áde ábɛ̂ bwěm, nɛ̂ ábɛl bénkênchyááʼɛ́. 8Boŋ doŋge dé mbə́l dénhūn á ndɔɔb e bwâm. Ḿmɛ́n mbə́l mémbīd ásē bwâm, ńkwōg, ńchyáá-ʼɛ. Doŋge dé eʼsɔ́g dénwālē móom mé mbum méláán, doŋge móom ntóób, ábíníí-ʼɛ, mbwɔ́kɛl." 9Yesuɛ ansógéd enɛ́n ngan aá, "Kénzɛ́ɛ́ awě awóó metúu, áwógeʼ." 10Áde Yesuɛ ályə́gé mwěmpɛn, ábē bembapɛɛ dyôm ne bébɛ ne bad ábe bémbɛ̄ ne mɔ́, bénlāā mɔ́ bán átógned bɔ́ échê ngan. 11Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Dyǒb ábágé nyé kunze âbíi kun e nkamlɛn ḿmē, boŋ ne bad bémpēe abɛle aá béwógeʼ ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l dásɔ̄ á ngan-tê. 12Abɛlé nɛ̂, âbɛl boŋ, ké bényīnē ké nyínɛ́n, béechemé, ké béwōgē ké wógɛ́n béēsōŋtān áyə̄le nzé bésóŋtɛ́né né bɛ́timɛ́n Dyǒb, békūd-tɛ alagsɛn dé mbéb." 13Dɔ́ɔ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aáken, "Nɛ́dē nyéesôŋtɛnɛɛ́ enɛ́n ngan-ɛ? Nzé nyéesôŋtɛne chɔ́ chán-nɔ̄ nyɛ́mwɛɛ́ échíníí ngan asôŋtɛn? 14Nsob-a-mbə́l awéne eyale é Dyǒb. 15Doŋge á bad bédé nɛ̂ŋgáne mbə́l ḿme ńhúné á nzii-tê. Nzé béwógé eyale é Dyǒb ábwɔ̄g-ábwɔ̄g Satanɛ abɛlé áhyɛ ahúd bɔ́ chɔ́ á nlém-tê. 16Ábíníí bédé nɛ̂ŋgáne mbə́l ḿme ńhúné á meláá-tê. Béwógeʼ eyale é Dyǒb, ábwɔ̄g-ábwɔ̄g békōb-pɛ chɔ́ ne menyiŋge. 17Boŋ échê eyale éēwēnnāādtē bɔ́ á nlém-tê, bédúbpe-ʼɛ chɔ́ dásɔ̄ á esóŋ é póndé. Né-ɔɔ́, nzé ndutul ne metake bépédé áyə̄le échê eyale bédol yə̌l ámbīd ábwɔ̄g-ábwɔ̄g. 18Ábíníí-ʼɛ bédíí nɛ́ɛ mbə́l ḿme ńhúné á mekɔ̂d-te. Bédíi bad ábe béwóge eyale é Dyǒb, 19boŋ mpúlé mé nkǒŋsé ne adəŋ dé abud á bwěm awóŋ, ne ahɛd á bwěm bémpēe ákáŋ bɔ́ nlém áte nyaa echě béehɛlɛ́ɛ́ eʼpum achyáa. 20Boŋ bad ábe bédé nɛ̂ŋgáne mbə́l ḿme ńhúné á ndɔɔb echě eboó yə̌l, bédíí bad ábe béwógeʼ eyale é Dyǒb, békōb-pɛ chɔ́, béchyāā-ʼɛ eʼsɔ́g ábɛ éʼwánlé mesoŋgé mé mbum móom méláán, móom ntóób ne mbwɔ́kɛl." 21Hɛ́ɛ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ ene ndun e mod aáken, "Mod asɔ́nlɛɛ́ etrúkáŋ échě ámáá achod á ndáb-te, ábānē chɔ́ á ebwɔg-sɛ́ kéʼɛ á anoŋ sé-yɛ? Saá á atii dé etrúkáŋ mîn dɔ́ɔ ábɛlé ábānē chɔ́? 22Chǒm ké éhéé éche ékóŋnédé ébīd á enyɛn. Ké éhéé-ʼɛ éche békútɛ́né bɛ́dibé chɔ́. 23Kénzɛ́ɛ́ awě awóó metúu, áwógeʼ. 24"Nyétôŋ chǒm-ɛ́ɛ nyéwógɛɛ́ anɔn áte bwâm! Melemlem mé nhəgtéd ḿme ébɛ́nlédé wɛ́ɛ wɛ̌n mɔ́ɔ Dyǒb dɔ́mpē dɛ́bɛnlédté, ǎbɛnléd-tɛ mɔ́ tómaa ngáne wêmbɛnlédté wɛ́ɛ wɛ̌n. 25Kénzɛ́ɛ́ awě awóó nsôŋtɛn ń kun é nkamlɛn ḿ mín, Dyǒb dɛ́bād mɔ́ ḿmê nsôŋtɛn abɛ. Ane awě mɔ́-ʼɛ eewóo, Dyǒb dɛ́kobɛ́n mɔ́ kə́ə́ŋne mwǎmpīn awě awóó." 26Yesuɛ ambɛ́ áhɔ́be aá, "Nkamlɛn ń Dyǒb ńdíi nɛ̂ŋgáne mod awě akií mbə́l-e-bǔ asob á nzag-tê, 27átīm ámbīd á ndáb, nkuu ákūneʼ, mǔte ábɛlé ḿme nsɔ́n. Ene póndé esyəə́l, mbə́l ébíde ásē, ékwɔgeʼ ésebán abíɛʼ ngáne nɛ̂ ábɛnladté. 28Ndɔɔb chěn-ɛɛ́ ebɛle boŋ bwěm éʼkwogéʼ, éʼchyāā-ʼɛ eʼpum. Nlɔ́m ḿ byaá mɔ́ɔ ńsēbpe abíd, ámbīd e póndé mbwéem kə́ə́ŋne ásōg, eʼsɔ́g bɔ́mpē éʼbíd. 29Boŋ nzé eʼsɔ́g éʼmáá awúu, ábwɔ̄g-ábwɔ̄g ane mod abɛlé atéd páá âkɛ dé apád áyə̄le póndé echě bépadɛɛ́ epedé." 30Hɛ́ɛ Yesuɛ áhɔ́bɛɛ́ ámpē aáken, "Cheé déhɛlɛɛ́-sɛ déhəgtɛ́n nkamlɛn ń Dyǒb-ē? Ngan ehéé dɛ́bɛnlédté echě ělūmēd ngáne ḿmê nkamlɛn ńdíí-yɛ? 31Ńdíi nɛ̂ŋgáne mbwɛ́ e mbə́l-e-bǔ echě mod átédé boŋ ásob á nzag-tê. Mbə́l-e-bǔ edé mwǎmpīn bwâmbwam nzé béhə́gtɛ́né chɔ́ ne mbə́l mémpēe ḿme ńdé á nkǒŋsé. 32Boŋ nzé ékwógé, ékəleʼ tómaa eʼsum éʼsyə̄ə̄l, éwóo-ʼɛ ngɛn éche menɔn méhyagké mǔm alóŋ áte." 33Yesuɛ akǎnléʼáá bad eyale é Dyǒb, ábɛnláád ekud é ngan émpēe nɛ̂ŋgáne échɛ́n. Akǎnléʼáá bɔ́ nyaa echě bɛ́sōŋtɛ̄nnē. 34Eékanleʼaá bɔ́ áde éebɛnlédɛɛ́ ngan, boŋ nzé anlyə̌g mwěmpɛn ne ábe bembapɛɛ aláá bɔ́ mam mésyə̄ə̄l ḿme échê ngan éhɔ́bɛɛ́. 35Échê epun děn ngukɛ́l, dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ ábē bembapɛɛ aá, "Syáā déchabe pɛd e edib eníníí." 36Hɛ́ɛ ábē bembapɛɛ béchénné ene ndun e mod boŋ bésɔ̄lē á bɔ̌lɛ-tê wɛ́ɛ Yesuɛ ámbɛ̄ɛ̄ boŋ békɛɛné mɔ́. Myɔ̌lɛ mémpēe mémbɛ̄ áhed. 37Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g dɔ́ɔ ekukud é ngíne ébóótédé atóm, boŋ mendíb mésɔ̄lē á bɔ̌lɛ-tê nyaa echě bɔ̌lɛ bêmponné asú á mendíb sɛ́. 38Yesuɛ ambɛ́ á bɔ̌lɛ-tê á pɛd e mbíd. Annaá ásē ábānē nló á mbóŋgé mîn, ákūneʼ. Hɛ́ɛ bényemɛɛ́ mɔ́ ásē, boŋ bélāŋgē mɔ́ bánken, "A meléed, weewóoʼɛ́ wɛ póndé ɛ́ɛ syánē dédíí á kwééd-te-yɛ?" 39Hɛ́ɛ Yesuɛ átyéémé ámīn boŋ ákānnē échê ekukud áte aá éhɔ́ɔ, aláá-ʼɛ mendíb aá mésud. Ekukud énsōg awan, ekíde-ʼɛ éhɔ́ɔ́téd áte. 40Hɛ́ɛ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aáken, "Cheé ékə́ə́ boŋ nyéwōgē mbwɔ́g? Nyéewóoʼɛ́ adúbe kə́ə́ŋ ne bɔɔb-ɛ?" 41Boŋ mbwɔ́g ménkōb bɔ́ bwâmbwam, bésɛdté nhɔ́g ne aníníí bánken, "Ebə́l e mod éhéé chɛ́n éche kə́ə́ŋne ekukud ne mendíb béwógnɛɛ́?"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\