Matyo 16

1Ámbīd e nɛ̂, Befarisia ne Besadusia bênkɛ̌ wɛ́ɛ Yesuɛ âkəg mɔ́. Bénlāā mɔ́ bán álúmed bɔ́ eʼchemléd ábe éʼhúú ádyōb. 2Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, "Nzé ngukɛ́l epedé, nyêhɔ́be bán, 'Abobe áyəge ámīn, nɛ̂ álûmte bán bǐn bɛ́boŋ chǎn.' 3Nzé bǐn éʼsáŋgé-ʼɛ, nyêhɔ́be bán, 'Abobe áyəge ámīn, bǐn-nɛ éʼwábpé, nɛ̂ álûmte bán mbúú ěchə̄.' Nyêbíɛʼ bǐn aláŋ ámīn, ngáne bɛ́bɛ̄ɛ̄, boŋ nyéēhɛ̄lɛ̄ɛ̄ mam ḿme mébɛnlad chii achem. 4Échɛ́n ebébtéd é nyoŋgɛl, nyéēhɛ̄dɛ̄ɛ̄ Dyǒb awógɛn, nyêhɛde-ʼɛ eʼchemléd bé menyáké! Boŋ nyéekudté nzése eʼchemléd bé menyáké ábe nkal éʼdəə́dəŋ Jonaa běnpɛn." Dɔ́ɔ átɛ́dté bɔ́, boŋ ákag. 5Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ bênchabé edib é nzab ámīn, boŋ bembapɛɛ bênchatɛ́n eʼwɛle awále áyə̄l. 6Yesuɛ anláá bɔ́ aá, "Nyétêd póndé ne esultɛn éche Befarisia ne Besadusia." 7Hɛ́ɛ ábē bembapɛɛ běn ne běn bébóótédé ahɔ́b bán, "Ahɔ́bé nɛ̂ áyə̄le syáā deewânlɛɛ́ eʼwɛle áyə̄l." 8Yesuɛ ambíí chǒm-ɛ́ɛ békálé. Dɔ́ɔ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aáken, "Cheé nyé běn ne běn nyéhɔ́bɛɛ́ áyə̄le eʼwɛle ábe nyéēwōoʼɛ́? Chán adúbe ádíí nyé mwǎmpīn nɛ́n? 9Kə́ə́ŋ neʼ bɔɔb, nyéesóŋtɛ́né-ɛ? Nyêmaá achatɛn ngáne méndīdɛ̄ɛ̄ eʼkə́lé eʼ bad éʼtáan ne eʼwɛle éʼtáan. Ámbīd echě bémáá ene ndyééd adyɛ́, eʼlóŋ éʼtə́ŋ echě enlyəg ásē énlōnnē? 10Nyêchǎtɛ́né kə́ə́ŋ ne adíde áde méndīdɛ̄ɛ̄ eʼkə́lé éʼ bad éʼniin ne eʼwɛle saámbé. Ámbīd echě bɔ́mpē bémáá adyɛ́, echě enlyə̌g ásē chɔ́-ʼɛ enlón eʼlóŋ éʼtə́ŋ? 11Áde ńláŋgé nyé mɛɛ́ nyétédɛn esultɛn póndé, saké ewɛle chěn chɔ́ɔ ńhɔ́béʼáá. Nyétêd póndé ne esultɛn é Befarisia ne Besadusia." 12Dɔ́ɔ bembapɛɛ bétímé asôŋtɛn bán saké esultɛn éche bébɛnlɛɛ́ ewɛle chɔ́ɔ Yesuɛ ahɔ́béʼáá aá bétédɛn póndé boŋ ayə́ged áde Befarisia ne Besadusia béyə́gtéʼáá dɔ́ɔ ákóŋtéʼáá ahɔ́b. 13Yesuɛ ankɛ̌ á mbwɔ́g e Kaisaria Filipi. Áde ápédé áwed, dɔ́ɔ ásɛdtɛɛ́ ábē bembapɛɛ aáken, "Nzɛ́-módɛ́ bad bɔ́ béhɔ́bɛɛ́ bán Mwǎn-a-Moonyoŋ adé?" 14Bêntimtɛ́n mɔ́ bán, "Doŋge á bad béhɔ́be bán edíi Jɔnɛ Ndusɛnɛ, bémpēe bán Elaijaa, ábíníí-ʼɛ bán Jeremayaa kéʼɛ nkal éʼdəə́dəŋ nhɔ́g ampée." 15Hɛ́ɛ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ bɔ́ aáken, "Boŋ nyéběn-nɛ, nzɛ́-módɛ́ nyéhɔ́bɛɛ́ bán ndé?" 16Simɔn Petro ankwɛntɛ́n aá, "Wɛ-ɛɛ́ edé Ane-awě-Béwɔ́gté, Mwǎn a Dyǒb áde ádé á aloŋgé." 17Yesuɛ antimtɛ́n aá, "Nnam ndé ne wɛ, a-Simɔn, mwǎn awě Jonaa. Saké moonyoŋ áláŋgé wɛ nɛ̂, boŋ echem Sáŋ awě adé ámīn mɔ́ɔ ahɔ́bté wɛ. 18Né-ɔɔ́ a-Petro nlâŋge wɛ, wɛɛ́ edé ndim-e-aláá. Ámīn e ene ndim e aláá dɔ́ɔ mɛ́lōŋgē ḿmêm mwembé. Ké ngíne e kwééd éehɛnlé ḿmê mwembé ahɔ́bed ásē. 19Áwôŋ dɔ́ɔ mɛ́bɛɛ́ mekii mé nkamlɛn ḿ mín. Kéchéé éche ébéné á nkǒŋsé, né ébénnédé ámīn. Kéchéé-ʼɛ éche ébágé kunze a nkǒŋsé, né ébágnédé kunze ámīn." 20Hɛ́ɛ Yesuɛ ásímɛɛ́ ábē bembapɛɛ etúu áte nɛ́n béēhɔ̄bē bán mɔ́ɔ mɔ́dē Ane-awě-Béwɔ́gté. 21Bootya ene póndé, Yesuɛ ambootéd ábē bembapɛɛ alúmed áte aá mɔ́tə̄ŋgɛ̄nē akɛ á Jerusalɛm. Áwed-taá mɔ́kudté metake híin á mekáá mé bad bémbáá, beprisɛ bémbáá ne bemeléede bé mbéndé. Aá bɛ́wūū mɔ́, boŋ eʼpun ábe éʼlóntɛ́né éʼláán mɔ́ɔ̄puú. 22Dɔ́ɔ Petro átímné Yesuɛ á nkəg boŋ ákəgé âtimed mɔ́ áte, áhɔ̄bē nɛ́n aá, "A-Sáŋ, Dyǒb déekwɛntɛ́nné mbêd aá nɛ́n ábɛnled ne wɛ." 23Hɛ́ɛ Yesuɛ ákúnnédé boŋ áhɔ̄bē wɛ́ɛ Petro aá "Hidé mɛ áʼsō-te, a-Satan! Cheé ékə́əʼɛ́ mɛ âbɛl mewêmtɛn mé Dyǒb? Ehɔ́be nɛ̂ ne mewêmtɛn mé moonyoŋ saké mé Dyǒb." 24Dɔ́ɔ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ ábē bembapɛɛ aá, "Kénzɛ́ɛ́ awě awémtɛ́né mɛ ahíd, atə́ŋgɛ́né ásob yə̌l mendíb, ápêm ádē awɔg, boŋ áhíde mɛ. 25Áyə̄le kénzɛ́ɛ́ awě ahɛde ádē aloŋgé asoŋ, ǎbɔ̄d dɔ́. Kénzɛ́ɛ́-ʼɛ awě ǎbɔ̄d ádē aloŋgé áyə̄l echêm, ǎkud dɔ́. 26Nsyə́ŋ ńhéé mod ákudté nzé akudé nkǒŋsé ńsyə̄ə̄l boŋ abɔ́dé ádē aloŋgé? Ké-ʼɛ, cheé mod áhɛlɛsɛ ábɛ âkɔde ádē aloŋgé? 27Nlâŋge nyé ḿmɛ́n mekan áyə̄le Mwǎn-a-Moonyoŋ ǎpɛ̌ ne ehúmé éche eche Sáŋ nchoo ne éche ángɛl. Ene póndé dɔ́ɔ ákɔ̄gsɛ̄nnē kéʼɛ ánamédté kénzɛ́ɛ́ tə̂ŋgɛne chǒm éche âmbɛnlé. 28Ne mbále nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́ doŋge á bad átîntê echɛ̂n béenyínɛ́nné kwééd dǐd ésebán bényíne nɛ́ɛ Mwǎn-a-Moonyoŋ ápɛ́ɛ́né ḿmē nkamlɛn á nkǒŋsé."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\