Matyo 21

1Áde Yesuɛ ne ábē bembapɛɛ békwógé apɛ á Jerusalɛm, nɛ́ɛ bépédé á dyad á Bɛtpeg á ekone é menzab Yesuɛ anlóm bembapɛɛ bébɛ áʼsō. 2Anláá bɔ́ nɛ́n aá, "Nyékag á dyad áde ádé nyé áʼsō nɛ̂. Nzé nyêsɔ́lé sɔ́lɛ́n, nyɛ́ɛ̄tán nɛ́ɛ bétə́ŋgé ésɛl ne mwǎn ánkəg. Nyéhune bɔ́ nyéhyiinad mɛ. 3Nzé mod asɛ̌dté nyé aáken, cheé ékə́ə́ boŋ nyéhunneʼ, nyêláá mɔ́ bán Sáŋgwɛ́ɛ́ atógnɛ́né bɔ́. Nzé nyêhɔ́bé nɛ̂, ábwɔ̄g-ábwɔ̄g ane mod ǎchennéd nyé." 4Nɛ́n dêmbɛnléd âlóned eʼyale ábe Dyǒb dénlōmɛ̄nnē nkal éʼdəə́dəŋ aá, 5"Áláa dyad á Zayɔn aá, Nyénɔneʼ, echɛn kə̂ŋ ehyag áwɛ̄n, asǔdté yə̌l, adiídé ésɛl, etum é nchóm a ésɛl." 6Né-ɔɔ́ ábê bembapɛɛ bênkɛ̌ bébɛ̄l-lɛ ngáne Yesuɛ ánlyə̄gtɛ̄nnē bɔ́. 7Bêmpɛɛ́n échê ésɛl ne mwǎn, bétéd échab mbɔ́té, bétal chɔ́ ámīn, boŋ Yesuɛ ádiideʼ. 8Ekud é bad bêntǎl échab mbɔ́té á nzii-tê, ábíníí-ʼɛ bésɛ̄lēʼ eʼkikag éʼ mií, bétaléʼ á nzii-tê. 9Ndun e mod echě ekágéʼáá mɔ́ áʼsō ne echě ehídéʼáá mɔ́ ámbīd bêmbootéd abón bán, "Hosána, mekɛnag mébɛ̂ ne mwǎn a mbya ḿme Dabidɛ. Nnam ḿbɛ̂ ne ane awě apedé á dǐn áde Sáŋgwɛ́ɛ́. Hosána, mekɛnag ne Dyǒb áde ádé se ámīn!" 10Nɛ́ɛ Yesuɛ ásɔ́lé á Jerusalɛm nɛ́n sɔ́lɛ́n, bad bésyə̄ə̄l bépuutéd, bésɛdté-ʼɛ bánken, "Nzɛ́ɛ́ ne?" 11Dɔ́ɔ ene ndun e mod ékwɛntanné bán, "Yesuɛ mɔ́ adé, nkal éʼdəə́dəŋ a dyad á Nazarɛt á mbwɔ́g e Galilia." 12Ámbīd e nɛ̂, Yesuɛ ankɛ asɔ́l á Ndáb-e-Dyǒb. Annǎn bad bésyə̄ə̄l ábe békábéʼáá dyɔn áwēd-te. Ankuné betébelɛ ábe bad bépɛ́nléʼáá mɔné ámīn mekuu ámīn, ákūnē-ʼɛ metii ḿmé bad ábe bésómméʼáá mbəŋgé mekuu ámīn. 13Anláá-ʼɛ bɔ́ aá, "Éténlédé nɛ́n bán, Dyǒb áhɔ́bé aá, 'Echem ndáb etə́ŋgɛ́né achəgned bán ndáb e mekáne.' Boŋ nyêtimté chɔ́, 'mbwɔg mé bechîb!' " 14Bad ábe bênkwɛ̌ ndím ne bad ábe mekuu ménwɛ̄ɛ̄ ábe bémbɛ̄ áhed bêmpɛ̌ áwē, ádīd-tɛ bɔ́ bwâm. 15Boŋ áde beprisɛ bémbáá ne bemeléede bé mbéndé bényíné menyáké ḿme Yesuɛ ábɛ́lé, boŋ béwóg-kɛ eʼsaád ábe běndem bébónɛɛ́ á Ndáb-e-Dyǒb bán, "Mekɛnag mébɛ̂ ne mwǎn a mbyaa ḿme Dabidɛ," bênlǐŋ bwâmbwam. 16Bênsɛdéd Yesuɛ bánken, "Ewóge chǒm-ɛ́ɛ ábê bǎn béhɔ́bɛɛ́-yɛ?" Yesuɛ ankwɛntɛ́n bɔ́ aá, "Ɛɛ, nwógeʼ. Nyéēlāāʼɛ́ mbêd á kálag e Dyǒb nɛ́n bán, Dyǒb ábóŋsɛ́né eʼchɛd éʼ běndem ne éʼ bǎn bé nkə́ə́l âbɛ mɔ́ mekɛnag mé bwâm-ɛ?" 17Ámbīd e nɛ̂ Yesuɛ antɛdé bɔ́ á Jerusalɛm ákɛ ánāā á dyad á Bɛtani. 18Epɔg é mbwɛmbwɛ áde átimɛɛ́ ámbīd á Jerusalɛm nzaa enkób mɔ́. 19Áde ákagké nê annyín alín á ngəl. Ankɛ̌ áhed, boŋ enkênyínné epum ké ehɔ́g áwedé-mîn étómɛɛ́ byaá. Hɛ́ɛ Yesuɛ álâŋgɛɛ́ ábê bwɛl aá, "Wéechyááʼɛ́ epum ámpē mbêd." Ábwɔ̄g-ábwɔ̄g bwɛl bénhyɛ́le. 20Áde ábē bembapɛɛ bényíné nɛ̂, yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte bwâmbwam. Hɛ́ɛ bésɛdtɛɛ́ bánken, "Chán ádɛ̄n alín á ngəl ámwédé ayɛ́le á mehélé-te nɛ́n-ē?" 21Yesuɛ ankwɛntɛ́n aá, "Ne mbále nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, nzé nyêdúbpé ne nlém ńsyə̄ə̄l, né saké dyam áde ḿbɛ́lé ábɛ́n bwɛl áyə̄l děmpɛn nyɛ́bɛnlé. Boŋ né nyêhɛle-sɛ nyêláá kə́ə́ŋne enɛ́n mbɔɔd nɛ́n bán, 'Hidé hɛ́n, ékɛ ébwêm yə̌l á edíb é nkwɛ̌-te,' ébɛnléd-tɛ nɛ̂ děn. 22Nzé nyêwóó adúbe bán, kéchéé éche nyéhɛ́dné Dyǒb á mekáne-tê nyɛ́ɛ̄kǔd, né nzé nyêhɛdé nyɛ́ɛ̄kǔd." 23Yesuɛ ansɔ́l á Ndáb-e-Dyǒb, áyə̄gtē bad. Áde áyə́gtɛɛ́ nɛ̂, dɔ́ɔ beprisɛ bémbáá ne bad bémbáá bé Israɛl bépédé áwē, bésɛdté mɔ́ bánken, "Kunze ehéé éwóó âbɛl ḿmɛ́n mekan? Nzɛ́-módɛ́ abagé-ʼɛ wɛ ene kunze?" 24Yesuɛ antimtɛ́n bɔ́ aá, "Mɛ ámpē mɛ̌sɛdéd nyé dyam ahɔ́g. Nzé nyêkwɛ̌ntɛ́né dɔ́ né mɛ-ʼɛ mɛ̌lāā nyé kunze echě ńwóó âbɛl ḿmɛ́n mekan. 25Edusɛn éche Jɔnɛ ádúsánnáá bad héé émbīdtē? Émbīd ne Dyǒb-ɛ ngé ne baányoŋ?" Běn ne běn bémbootéd apentɛn bán, "Nzé dehɔ́bé nɛ́n bán, 'Jɔnɛ echě kunze enhúú ne Dyǒb,' né ǎsɛdéd syánē aáken, 'Cheé-ɔ̄ enkə̌ŋ boŋ nyénkêndúbé mɔ́?' 26Boŋ nzé dehɔ́bé bán, 'Echě kunze ehúú ne baányoŋ,' né échɛ́n ekud é mod ébɛl syánē mbéb áyə̄le bad bésyə̄ə̄l béndūbē bán Jɔnɛ abédɛ́ɛ nkal éʼdəə́dəŋ." 27Né-ɔɔ́ bênkwɛntɛ́n Yesuɛ bán, "Séebíiʼɛ́." Mɔ́-ʼɛ antimtɛ́n bɔ́ aá, "Né ké mɛ-ʼɛ ámpē méelááʼɛ́ nyé kunze echě ńwóó âbɛl ḿmɛ́n mekan." 28Yesuɛ ambɛ́ ásɛ̄dēd beprisɛ bémbáá ne bad bémbáá bé dyad aáken, "Chán nyényíné ádɛ́n akan tə̂ŋgɛne enɛ́n ngan? Mod nhɔ́g abédé awě anchyáá bǎn bé baachóm bébɛ. Hɛ́ɛ ákíí mwǎn ambáá aláa aá, 'A-mwǎn, kɛ̌ ébɛl nsɔ́n á nzag-tê chii.' 29Mwǎn antimtɛ́n mɔ́ aá mɔ́ɔkaá. Boŋ ámbīd e póndé anhəŋlɛ́n mewêmtɛn, ákɛ. 30Dɔ́ɔ ane mod ákíí wɛ́ɛ mwǎn asad, aláá-ʼɛ mɔ́mpē melemlem mé dyam. Anɛ́n mwǎn antimtɛ́n sáá aá, 'A-Sáŋ, mɛ̌kɛ̌' boŋ eékii." 31Hɛ́ɛ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ beprisɛ bémbáá aáken, "Átîntê ábɛ́n bǎn bébɛ, ahéé ambɛ̌l ngáne sáá áhɛ́déʼáá?" Bênkwɛntɛ́n mɔ́ bán, "Ambáá." Né-ɔɔ́, Yesuɛ anláá bɔ́ aá, "Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, besaad-bé-táásɛ ne bɛkwalɛɛ bédé asɔ́l á nkamlɛn ń Dyǒb tómaa nyé. 32Nhɔ́be nɛ́n, áyə̄le Jɔnɛ, Ndusɛnɛ ampɛ̌, alúméd nyé nzii echě etyéémé, nyénkêndúbɛ́ɛ́ mɔ́, boŋ besaad-bé-táásɛ ne bɛkwalɛɛ béndūbē. Ké nɛ́ɛ nyénnyīn-naá nɛ̂, nyénkênhəŋlɛ́nné, nyênkêndúbé-ʼaá mɔ́." 33Yesuɛ anláá bɔ́ aá, "Nyéwóglɛn ngan empée. Nwóó-nzag nhɔ́g abédé awě ankwɛ̌l nzag e eʼpum éʼ mɛl ábe bébɛnlɛɛ́ mǐm. Ankág chɔ́, ábɛl bwǎl wɛ́ɛ béminɛɛ́ ábê eʼpum éʼ mɛl âbɛl mǐm, alóŋ-ʼɛ ebem áwēd-te wɛ́ɛ bédyɛɛʼɛ́ ânɔn nzag áte. Ambɛɛ́ ene nzag wɛ́ɛ bad ábe bɔ́ɔ̄bɔ̄ɔ bɛ́kǎb mbote áte, ákɛ̄ á aloŋ démpēe. 34Ádě póndé épédé eche bépadɛɛ́ eʼpum, ane nwóó-nzag anlóm ábē bembəledɛ wɛ́ɛ ábê bebɛl-bé-nsɔ́n âkobe mɔ́ ádē asii dé eʼpum. 35Hɛ́ɛ ábê bebɛl-bé-nsɔ́n békóbé ábê bembəledɛ, béwannéʼ nhɔ́g, béwūɛ̄ʼ ampée, aníníí-ʼɛ béwūɛ̄nē meláá. 36Ámbīd é póndé ane nwóó-nzag anlóm bembəledɛ bémpēe ábe bêmbuú áte tómaa ábíníí. Ábê bebɛl-bé-nsɔ́n bêmbɛ̌l ábê bembəledɛ melemlem ngáne bêmbɛnlé béʼsō. 37Ámbīd e póndé anlóm awe mwǎn áwāb, ne mewêmtɛn nɛ́n bɛ́bɛɛ́ mɔ́ edúbé. 38Boŋ áde bebɛl-bé-nsɔ́n bényíné ane mwǎn nɛ́ɛ áhúɛʼɛ́, dɔ́ɔ bɔ́ běn ne běn béhɔ́bɛɛ́ nɛ́n bán, 'Ndyɛ́-a-mbwɔ́g nɛ́n, nyéhyag! Déwúu mɔ́, âbɛl nɛ́n, eche mbwɔ́g ésuuned syánē.' 39Hɛ̂ dɔ́ɔ békóbé mɔ́, bébīdɛ̄n mɔ́ á nzag-tê, boŋ béwúú-ʼɛ mɔ́." 40Hɛ́ɛ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ ábê bad bémbáá bé dyad ne beprisɛ bémbáá aá, "Bɔɔb-pɔɔ́, nzé nwóó-nzag ne apedé, cheé ábɛnlé ábê bebɛl-bé-nsɔ́n?" 41Hɛ̂ dɔ́ɔ békwɛntanné bán, "Ǎwūū ábê eʼbébtéd éʼ bad eʼbébtéd é kwééd, ábɛ̄-ʼɛ ene nzag wɛ́ɛ bebɛl-bé-nsɔ́n bémpēe ábe bɛ́bɛ mɔ́ ádē asii á mbote nzé póndé epedé eche bépádɛɛ́ eʼpum." 42Yesuɛ anláá bɔ́ ámpē aá, "Nyéēlāā-ʼɛ́ mbêd wɛ́ɛ eyale é Dyǒb éhɔ́bé nɛ́n bán, 'Aláá ádě belóŋ-bé-ndáb bênchenɛɛ́ dɔ́ɔ átímé aláá dé etógnɛ́n abɛ́. Sáŋgwɛ́ɛ́ mɔ̂ ambɛl nɛ́n, édé-ʼɛ syánē menyáké.' 43Né-ɔɔ́ nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, bɛ́kobɛ́n nyé etə́l éche nyéwóó nɛ́ɛ bad bé nkamlɛn ń Dyǒb, bébɛ̄ wɛ́ɛ bad ábe bébɛleʼ ngáne Dyǒb áhɛdɛɛ́." 45Áde beprisɛ bémbáá ne Befarisia béwógé échɛ́n ngan éche Yesuɛ ákálé, bênchem bán, bɔ́ɔ ákanlɛɛ́ chɔ́. 46Né-ɔɔ́ béhɛ́déʼáá mɔ́ akób, boŋ bémbāŋ abɛl nɛ̂, áyə̄le bényīn bán, ene ndun e mod enyínéʼáá Yesuɛ nɛ́ɛ nkal éʼdəə́dəŋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\