Roma 16

1Ndəə́ mɛɛ́ nyébíi bán awe syánē mwǎnyaŋ a mmwaád Fibii, awě awôŋgan âbɛl nsɔ́n á mwembé ḿme ndé á dyad á Sɛnkria, abɛle nsɔ́n ḿ bwâm. 2Nzé apedé áwɛ̄n nyékob mɔ́ nken á dǐn á Sáŋgú ngáne bad bé Dyǒb bétə́ŋgɛ́né abɛl. Nyébɛ-ʼɛ mɔ́ nwôŋgɛn ké ńhéé ḿme áhɛ́dné nyé. Nyébíi bán mɔ́mpē akɛ́wōŋgɛ̄n ekud é bad, awóŋgɛ́n-nɛ mɛ ámpē. 3Nyélɛnted mɛ Priskaa bɔ́ nchóm Akwilaa ábe syáābɔ̄ɔ sébɛléʼ nsɔ́n ḿme Yesu Krǐstəə. 4Bênkwɛntɛ́n awɛ́ á nló ḿmêm. Nságnan bɔ́. Saá-kaá mwěmpɛn nságnan bɔ́, boŋ kə́ə́ŋne mwembé ḿmé bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl ńsyə̄ə̄l, bɔ́mpē béságnan bɔ́. 5Nyélɛnted mɛ kə́ə́ŋne bad bé mwembé ḿme ḿbomeʼ áwab ndáb. Nyélɛnted mɛ awem nsón-a-nlém, Epanetusɛ, adíi mod awě abédé mod aʼsó âdúbe Krǐstəə á mbwɔ́g e Esia. 6Nyélɛnted mɛ Maria, akɛ́bɛl nsɔ́n bwâmbwam átîntê echɛ̂n. 7Nyélɛnted mɛ kə́ə́ŋne Andronikusɛ bɔ́ Junia, ábe syáābɔ̄ɔ sêdé bad bé Israɛl, bémbɛ̄-ʼɛ á mbwɔg ne mɛ. Bébyɛ́ɛ́né bwâm átîntê e bembapɛɛ bé nlómag, béndūbē-ʼɛ Krǐstəə boŋ mɛ́dūbē. 8Nyélɛnted mɛ Amplatusɛ, adíi mod awě adé awem nsón-a-nlém awě ńdə́ə́ á dǐn á Sáŋgú. 9Nyélɛnted mɛ kə́ə́ŋne Ubanusɛ awě syáābɔ̄ɔ sêbɛnleʼ Krǐstəə nsɔ́n. Nyélɛnted mɛ kə́ə́ŋne Stakisɛ, awem nsón-a-nlém. 10Nyélɛnted mɛ Apɛlɛsɛ, awě ḿmē mbɛltéd ḿ bwâm ńnyínnédé nɛ́n bán ńkóbnédé ne Krǐstəə. Nyélɛnted mɛ kə́ə́ŋne bad bé abum á ndáb áde Aristobulusɛ. 11Nyélɛnted mɛ Hɛrodyɔnɛ, awě adé awem mwǎnyaŋ a Israɛl. Bad ábe bédé abum á ndáb áde Nasisusɛ ábe bédúbpé Krǐstəə, nyélɛnted mɛ bɔ́ á dǐn á Sáŋgú. 12Nyélɛnted mɛ Trifanɛ bɔ́ Trifosa, bebaád ábe bébɛnleʼ Sáŋgwɛ́ɛ́ nsɔ́n. Nyélɛnted mɛ Pɛsisɛ awem nsón-a-nlém, awě akɛ́bɛl nsɔ́n bwâmbwam á dǐn áde Sáŋgwɛ́ɛ́. 13Nyélɛnted mɛ Rufusɛ, awě Sáŋgwɛ́ɛ́ ápwɛ́dé âbɛle mɔ́. Nyélɛnted mɛ kə́ə́ŋne nyaá, atédé mɛ nɛ́ɛ awe mwǎn. 14Nyélɛnted mɛ Asinkritusɛ, Flɛgɔnɛ, Hɛmɛsɛ, Patrobasɛ, Hɛmasɛ, bǎnned bé Krǐsto ábe bɔ́ɔ̄bɔ̄ɔ bébomeʼ. 15Nyélɛnted mɛ Filologusɛ bɔ́ Julia. Nyélɛnted-tɛ mɛ bǎnned bé Krǐsto bé baachóm, Olimpasɛ bɔ́ Nɛriusɛ ne mwǎnyaŋ a mmwaád ne bad bé Dyǒb bésyə̄ə̄l ábe bédé ne bɔ́. 16Nyéhɛ̂ nhɔ́g ne aníníí tə̂l ne edəŋge é Krǐstəə. Mwembé ńsyə̄ə̄l ńlómmé nyé melɛntɛn. 17A-baányaŋ, ncháa nyé mɛ-ɛɛ́ nyétêd póndé ne bad ábe bépɛɛneʼ nkabɛ́n átîntê echɛ̂n, ábe bépante bad nzii. Béyə́gte nyé ayə́ge áde ápɛntan ayə́ge áde nyénsēbɛ̄ɛ̄ ayə́ge. Nyéehídé ábê bad. 18Nyéehídé bɔ́ áyə̄le saké awɛd Sáŋgú Krǐstəə bébɛnlɛɛ́ boŋ pɛn mam ḿme mébóŋnédé běn mɔ́ɔ bébɛlɛɛ́. Bényinteʼ nsəl áte, béhɔ́bé-ʼɛ mekan âtéd bad ábe béēsōŋtān bwâm nlém á abum. 19Bad bésyə̄ə̄l béwógé nyaa eche nyésúmé mekuu âhíd nkalaŋ ḿ bwâm. Né-ɔɔ́, mbɛ́ɛ́né nyé menyiŋge. Boŋ nhɛde nɛ́n mɛɛ́ nyébíi âbɛl mekan mé bwâm, ńhɛdé-ʼɛ nɛ́n mɛɛ́ nyéebíɛ̄ʼ dyamdyam tə̂ŋgɛne abɛl dé mbéb. 20Dyǒb dé nsaŋ ákwógé Satanɛ ahintɛn áwɛ̄n ekuu-sɛ́. Nsimé ḿme awɛd Sáŋgwɛ́ɛ́, Yesu Krǐstəə ḿbɛ̂ ne nyé. 21Timotiɛ awé súmɔ̄ sébɛle nsɔ́n, alómmé nyé melɛntɛn. Lusiɔsɛ, Jasɛnɛ, ne Sosipataa, bǎnned bé Israɛl bɔ́mpē bélómmé nyé melɛntɛn. 22Mɛ, Tɛtiusɛ awě ntenleʼ Paalɛ enɛ́n kálag, mɛ́mpē nlómmeʼ nyé melɛntɛn nɛ́ɛ awɛn mwǎnyaŋ a Krǐsto. 23Gayɔsɛ alómmé nyé melɛntɛn. Áwe ndáb dɔ́ɔ sédíí, áhed-taá mwembé ḿbomɛɛ́. Erastusɛ, nkoó-mɔné a dyad, ne Kwatusɛ, awɛd mwǎnyaŋ bɔ́mpē bélɛ́nté nyé. 25Syánē débɛ Dyǒb ehúmé áyə̄le nɛ́n áwóó ngíne âwéd nyé adúbe áte. Nɛ̂ dɔ́-ʼaá ménlāāʼɛ́ nyé áde ńkánlé nyé Nkalaŋ ḿ Bwâm tə̂ŋgɛne Yesu Krǐstəə. Ḿmê nkalaŋ ńdíi mbále echě Dyǒb dênkoóʼɛ́ se etûn, ekênlúmédté bad. 26Boŋ bɔɔb alúmté syánē. Abídté mɔ́ áwed bɔɔb ne mekan ḿme bekal béʼdəə́dəŋ bêntenlé á kálag e Dyǒb. Abɛlé nɛ̂ âbɛl boŋ bad bé meloŋ mésyə̄ə̄l béwógne mɔ́. Nɛ́n ábɛ́nlédé ngáne Dyǒb dénhɔ̄bpē aá ébɛnléd. Mɔ́ adé á ngíndé ne á ngíndé. 27Dyǒb děmpɛn dɔ́ɔ áwóó debyɛ́ɛ́ ásyə̄ə̄l. Débɛ mɔ́ mekɛnag áyə̄le chǒm éche Yesu Krǐstəə ábɛ́lé, á ngíndé ne á ngíndé. Ébɛ̂ nɛ̂.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\