1 PETRUS 4

1Ai pe, halani na dob marsitaronon Kristus ibagas pardagingon, uhur sisonai ma gabe sinjata age bani nasiam, ai barang ise na manaron bani pardagingon, maronti do ia mangkorjahon dousa, 2ase ulang be nasiam manggoluh marguru hubani hisap-hisap ni hajolmaon, tapi marguru bani rosuh ni Naibata ma, barang sadiha dokah nari nasiam ibagas goluh on. 3Ai sungkup ma panorang na dob salpu in marpambahenan nasiam domu hubani harosuh ni sipajuh begu-begu, ai ma marparlahou ibagas goluh na so marrantei, hahisapon, parmabukon, parmangan-manganon, parminum-minumon, ampa pambalosion bani gana-gana sihagigihonon ai. 4Ai na ganjil ma ai nini uhur ni sidea, na so dihut ai be nasiam mandalankon pambahenan ni sidea na butak anjaha na so margagan ai, gabe manrisai ma sidea. 5Tapi maningon martanggung jawab do holi sidea bani Naibata, na sirsir manguhum na manggoluh ampa na matei. 6On do halani ase iambilankon Ambilan Namadear age bani na dob matei, ase manggoluh sidea ibagas partonduyon halani Naibata, age pe hona uhum ibagas pardagingon mangihutkon hajolmaonni. 7Tapi domma dohor ujung ni haganup. Ai pe maruhur ma nasiam, anjaha torang ma uhur nasiam martonggo. 8I lobei ni haganup, marsihaholongan botul ma nasiam, ai irungkub holong ni uhur in do buei dousa. 9Marsitamueian ma nasiam, ulang ibagas ungut-ungut. 10Marsipadear-dearan ma nasiam marhitei sibere-bere idop ni uhur na jinaloni bei songon sijolom anakkunsi na bujur bani bagei-bagei ni idop ni uhur ni Naibata. 11Anggo adong na marsahap songon pangkatahon ni Naibata ma, anggo adong na marugas, domu hubani gogoh na binere ni Naibata ma, ase bani haganupan ai ipasangap Naibata marhitei Jesus Kristus. Bani ma hasangapon ronsi sadokah ni dokahni. Amen. 12Nasiam hinaholongan, ulang ma pala longang nasiam pasal hamilason in, na roh manguji nasiam; ulang ma pala songon na ganjil in, nini uhur nasiam. 13Tapi malas ma uhur nasiam, anggo saor nasiam bani sitaronon ni Kristus in, ase bani partalar ni hasangaponNi ai marmalas ni uhur homa nasiam anjaha marolob-olob. 14Martuah do nasiam, anggo hona risa nasiam halani goran ni Kristus, ai sogop do bani nasiam Tonduy Hasangapon, Tonduy ni Naibata. 15Ulang ma adong hun tongah-tongah nasiam na manaron halani mamunuh, barang manangko, barang marjahat, barang halani mangurus na so siurusonni. 16Barang ise na marsitaronon halani halak Kristen ia, ulang ma maila ia, tapi ipasangap ma Naibata marhitei goran in. 17Ai jumpah ma panorangni madabuh uhum, mamungkah humbani rumah ni Naibata. Ai anggo parlobei humbanta, sonaha ma ujung ni na so mambalosi Ambilan Namadear, na humbani Naibata? 18Ai anggo narus lang maluah halak parpintor, huja ma gakni halak na so daulat anjaha sipardousa ai? 19Halani ai, na marsitaronon halani rosuh ni Naibata, iondoskon ma tonduyni hubani Sipanompa hatengeran in, marhitei na manghorjahon na madear.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\