JUDAS 1

1Humbani si Judas, juak-juak ni Jesus Kristus, sanina ni si Jakobus, hubani na tardilo in, na hinaholongan ibagas Naibata Bapa, anjaha na niramotkon bani Jesus Kristus. 2Lambin igoki ma bani nasiam idop ni uhur, damei ampa holong! 3Nasiam hinaholongan, sanggah na marpongkut ni uhur ahu mambahen surat bani nasiam pasal haluahon parriapanta in, huahap tarpaksa do ahu pagolpa nasiam marhitei surat, ase maruntol nasiam manghophop haporsayaon in, na dob sah iondoskon hubani halak na mapansing. 4Ai adong do deba halak, na dob padomuhon dirini sipsip bani nasiam, ai ma halak, na dob dokah hinan itontuhon bani uhum on, na dob tarsurat hinan: Na so daulat, na paubahkon idop ni uhur ni Naibata hubani goluh na so marrantei, anjaha na marnalangkon Jesus Kristus, Raja ampa Tuhanta sisada-sada in. 5Sihol do pasingatonku nasiam, age pe domma torang ibotoh nasiam ganupan in: Tuhan in, na dob paluahkon bangsaNi hun tanoh Masir, iboishon do use na so porsaya ai. 6Malekat-malekat pe, na so manramotkon jabatanni, na manadingkon iananni hinan, ipajagahon do ibagas hagolapan marhitei gari na manongtong das hubani ari uhum na banggal in. 7Usih songon Sodom ampa Gomora ampa huta na inggot hujai, na marhabutakon songon sidea, anjaha na mandalankon hisap-hisap bani na tinompa na legan, gabe usihan lumba-lumba marhitei na bois sidea ibahen apuy sisadokah ni dokahni. 8Anjaha sonai do homa sidea on, marhitei nipi-nipini ibutaki do dagingni, mapas uhurni bani siparkuasa anjaha irisai na sangap-sangap. 9Ia si Mikael, sintua ni malekat in, sanggah na maringor anjaha marsual ia pakon sibolis pasal bangkei ni si Musa, seng pag ia mandabuh uhum paminsangon dompak sibolis in, tapi ihatahon do: Tuhan in ma na maminsang ho. 10Tapi anggo sidea, manrisai do pasal na so binotohni; tapi pambotoh ni sidea, songon na adong bani binatang na so maruhur in, na roh humbani biakni hinan, ai do mangagou sidea. 11Bursik ma sidea, ai idalani sidea do dalan ni si Kain, ai mayub do sidea halani upah sipaoto-oto ni si Bileam, anjaha magou marhitei panlawanon na usih hubani panlawanon ni si Kora. 12Songon tikas do sidea sanggah marsipanganon haholongan nasiam, na so maila hisapan mangan rap pakon nasiam, na pamombur-mombur dirini sandiri; hombun na so marbah, na sinompul ni logou do sidea, hayu na melus, na so marbuah, na dob dua hali matei, na dob mabungkar; 13doshon gilumbang ni laut na liar do sidea, na margubohkon hailaonni sandiri, bintang na kahou; golap na marimpot-impot do ipasirsir bani sidea ronsi sadokah ni dokahni. 14Pasal sidea do homa manjahai si Henok, papitusundutkon humbani si Adam, nini: Tonggor ma, roh do Tuhan in marhasoman NapansingNi, marlaksa-laksa, 15manguhumi haganup ampa maminsang haganup halak na so daulat halani pambahenan ni sidea na so daulat ai ampa halani haganup hata panlawanon ni sidea na so daulat dompakSi. 16Sidea, ai ma halak na marungut-ungut, na mamurai sombuh ni pargoluhonni, na mansuhun-suhuni hisap-hisapni, parhata sumbang, na pamantin-mantin parsahap laho mambuat untung. 17Tapi nasiam, hinaholongan, ingat nasiam ma hata na dob nilumbahon ni apostel ni Tuhanta Jesus Kristus. 18Nini sidea do bani nasiam: Bani panorang parpudi adong ma sipanrisai, na mambalosi hisap-hisapni na jahat ai. 19Sidea ai ma sipamolah-molah, jolma pardunia on, na so sipartonduy. 20Tapi, nasiam na hinaholongan, pauli-uli nasiam ma diri nasiam i atas ni haporsayaon nasiam na pansing sahalian in, anjaha martonggo ma nasiam ibagas Tonduy Napansing. 21Ramothon nasiam ma diri nasiam ibagas holong ni uhur ni Naibata, anjaha paima-ima nasiam ma idop ni uhur ni Tuhanta Jesus Kristus, na mamboan nasiam hu hagoluhan na sadokah ni dokahni. 22Maridop ni uhur ma nasiam bani na ganggu maruhur, 23anjaha paluah nasiam ma sidea marhitei na manrintaksi humbani apuy; na legan use idopi nasiam ma marhasoman biar, magigi age bani hiou na dob mabutak halani dagingni. 24Tapi Bani ma, na margogoh manramothon nasiam, ase ulang tompas, ampa na pajongjongkon nasiam marolob-olob, lang martikas i lobei ni hasangaponNi ai, 25ai ma Naibata na sasada in, na paluahkon hita marhitei Jesus Kristus, Tuhanta in, Bani ma hasangapon, hamuliaon, hagogohon ampa kuasa humbani mula ni mulani, age nuan, ronsi sadokah ni dokahni. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\