MARKUS 4

1Jadi iulaki Jesus ma use mangajari i topi tao ai. Martumpu ma buei halak hu lobeiNi, pala imasuki sada parau na i tao ai, lanjar hundul ma ijai. I topi tao ai do anggo halak na mabuei ai ganup. 2Jadi buei ma iajarhon bani sidea marhitei limbaga, nini ma bani sidea marhitei pangajarionNi ai: 3Tangar ma! Na laho do sada halak panabur manaburhon bonihni. 4Jadi sanggah na manabur ai ia, madabuh ma deba bonih ai hu dalan, gabe roh ma manuk-manuk mamagutisi. 5Na deba nari madabuh hu tanoh na batuon, na so sadiha hapal tanohni, jadi mintor tubuh ma, halani na so bagas ai tanohni. 6Tapi sanggah na lambin gijang ari, melus ma ai lanjar matei, halani na so marurat ai. 7Ia na deba nari madabuh do hu tongah-tongah ni parhupi-hupian; lambin marbanggal ma ai rap pakon hupi-hupi ai; ipisat ma ai, gabe seng saud marbuah. 8Anjaha na deba nari use, madabuh do hu tanoh na madear; tubuh ma ai, manggargar anjaha marbuah, adong do na tolu puluh lompit ampa na saratus lompit. 9Lanjar nini ma: Barang ise parpinggol na marpanangar, itangar ma ai! 10Jadi sanggah sahalakSi mando tading, isungkun halak na mangkasomaniSi ampa na sapuluh dua ai ma Ia pasal limbaga ai. 11Gabe ihatahon ma bani sidea: Ibere do bannima rusia ni harajaon ni Naibata, tapi bani halak na i darat, marhitei limbaga do ganup ipadas ai, 12ase, age pe ikawahkon sidea ai, seng iidah, anjaha age pe ibogei, seng iarusi, ase ulang mubah uhur ni sidea anjaha sasap dousa ni sidea. 13Dob ai nini ma dompak sidea: Seng iarusi hanima limbaga in? Anggo sonai, sonaha ma boi arusan nima ganup limbaga in? 14Ia sipanabur ai, hata ai do isaburhon. 15Ia na bani dalan ai, ai ma halak panaburan ni hata ai; anjaha dob ibogei sidea hata ai, mintor roh do sibolis mambuat hata na dob sinaburhon hu bagas uhur ni sidea ai. 16Anjaha sonai do homa na sinaburhon bani tanoh na batuon ai, dob ibogei sidea hata ai, mintor malas do uhur ni sidea mambogei ai; 17tapi seng marurat ai i bagas uhur ni sidea, tongkin hansa tahan sidea. Ai anggo masa hamarsikon atap parburuon halani hata in, mintor surut do sidea. 18Anjaha na deba nari ai ma na sinaburhon hu tongah-tongah ni hupi-hupi ai. Ibogei sidea do hata ai, 19tapi masuk ma hu bagas uhur ni sidea holsoh-holsoh parduniaon, panarik ni habayakon sipangoto-otoi in, ampa hisap-hisap na legan, jadi ipisat ma hata ai, gabe seng saud marbuah. 20Tapi na sinaburhon bani tanoh na madear ai, ai ma halak na mambogei hata in anjaha na manjalosi, gabe marbuah, adong na tolu puluh lompit, onom puluh lompit ampa saratus lompit. 21Dob ai ihatahon ma bani sidea: Ai adong do halak na pagara palita, ase inahkon ai i toruh ni tapongan atap i toruh ni podoman? Ai lang hu atas ni parpalitaan do ai inahkon? 22Ai seng dong na ponop, na so talar use, anjaha seng dong rusia, na so tarbotoh use. 23Barang ise parpinggol na marpanangar, itangar ma in! 24Nini ope dompak sidea: Paruhurhon hanima ma na binogei nima! Parsuhatan na sinuhatkon nima do suhatkonon bannima, tambahkononNi ope tene bannima. 25Ai halak na marnadong, bereon ope bani, tapi halak na marnalang, buaton ope na adong bani hinan. 26Dob ai nini ma: Ia harajaon ni Naibata, ai ma songon pambahen ni halak, na manaburhon bonih hu jumani. 27Na modom do ia borngin, anjaha puho arian. Martumbor do ai, dob ai marbuhutanoh, na so pamotohan ni parjuma ai. 28Ai humbani gogohni sandiri ipatubuh tanoh ai do lobei hayuni, dob ai buyurni, dob ai gandum na porngis i bagas buyurni ai. 29Anjaha dob masak gandum ai, mintor isuruh ma panabi, ai jumpah ma pariama. 30Dob ai nini ma: Hubani aha ma pausihonta harajaon ni Naibata? Hubani aha ma limbagahononta? 31Usih do ai bani batu ni loharum. Sanggah isaburhon ai hu tanoh, ai do silumatan humbani sagala batu ni suan-suanan. 32Tapi dob isaburhon, podas do ai banggal, gabe gijangan humbani sagala suan-suanan na boi siparlowohon; mardangkahi do ai banggal-banggal, gabe boi do marasari manuk-manuk na i awang-awang i toruh ni linggomni. 33Isahapkon do hata ai bani sidea, marhitei buei limbaga na sonai, domu hubani na tarjalo sidea. 34Seng dong ihatahon bani sidea, anggo seng marhitei limbaga; tapi pulig do ipatorang haganupan ai bani susianNi. 35Lanjar bani na sadari ai, bodhonsi ari, nini Jesus ma dompak susianNi: Laho ma hita marparau hu dipar ai! 36Jadi isuruh sidea ma mulak halak na mabuei ai, anjaha iboan sidea ma Jesus, sonai tumang, ibagas parau ai. Adong do parau na legan mangirikkon sidea. 37Dob ai roh ma haba-haba na doras, anjaha gilumbang pe mangkajomba ma hu bagas parau, gabe igoki bah ma parau ai. 38Tapi modom do anggo Jesus, marbantal, hampit pudi ni parau ai. Ipuhoi sidea ma Ia, nini: Ham Guru! Ai seng parduli Ham, age magou hita? 39Jadi puho ma Ia, ihata ma logou ai, anjaha nini ma dompak tao ai: Sip ma! Soh! Jadi soh ma logou ai, anjaha minop tao ai. 40Dob ai nini ma dompak sidea: Mase ma mabiar hanima? Ai seng dong ope haporsayaon nima? 41Jadi mabiar tumang ma sidea, anjaha nini ma samah sidea: Ai ise do on, ase logou ampa tao pe mambalosiSi?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\