PANGUNGKABON 16

1Dob ai hubogei ma sora na maling hun rumah panumbahan ai hubani malekat na pitu ai: Misir ma nasiam, useihon nasiam ma batil na pitu in, ianan ni ringis ni Naibata, hubani tanoh in. 2Jadi misir ma na parlobei ai, iuseihon ma batilni hu tanoh in. Jadi masa ma bayoh na bajan anjaha na sambor bani jolma, na dob manjalo tanda ni binatang ai anjaha sisombah gana-ganani. 3Dob ai iuseihon na paduahon ai ma batilni hu laut; jadi gabe daroh ma ai songon daroh ni na matei, lanjar matei ma sagala na manggoluh i laut ai. 4Dob ai iuseihon na patoluhon ai ma batilni hubani bah banggal pakon bah tubuh, anjaha gabe daroh ma ai. 5Jadi hubogei ma malekat sigomgom bah manghatahon: Na pintor do Ham, na dong sonari ampa na dong hinan, Ham na mapansing, halani sonai panguhumMu; 6ai iuseihon sidea do daroh ni halak na pansing pakon nabi-nabi, gabe daroh do ipainumkon Ham bani sidea; patut do ai bani sidea. 7Anjaha hubogei do humbani anjap-anjap ai sora na manghatahon: Tongon, Ham Tuhan Naibata, Sigomgom haganupan, sintong anjaha pintor do uhumMu in. 8Dob ai iuseihon na paompathon ai ma batilni hubani mata ni ari; ibere ma bani mata ni ari kuasa mammosoghon jolma in marhitei apuy. 9Jadi mosog ma jolma in ibahen milasni na parah ai, gabe irisai sidea ma goran ni Naibata, na markuasa bani sagala sitaronon ai; lanjar do seng i paubah sidea uhurni laho pasangaphonSi. 10Dob ai iuseihon na palimahon ai ma batilni bani hotak ni binatang ai, gabe golap ma harajaonni ai, anjaha marsiharat dilahni bei ma sidea halani boritni, 11gabe irisai sidea ma Naibata ni nagori atas ai halani boritni ampa bayoh niarou ni sidea ai, tapi lanjar do seng ipaubah sidea uhurni manadingkon parlahou ni sidea ai. 12Dob ai iuseihon na paonomhon ai ma batilni hu bah Eprat na banggal ai, gabe horah ma bahni, ase ipasirsir dalan ni raja-raja na hun hapoltakan ni mata ni ari. 13Jadi huidah ma kaluar humbani babah ni naga ai pakon humbani babah ni binatang ai pakon humbani pamangan ni nabi sipakulah-kulah ai tolu tonduy na mabutak songon tiktikan. 14Ai ma tonduy ni setan-setan na mambahen tanda-tanda, na bingkat marayak raja-raja ni sab dunia on, laho patumpuhon sidea hu parporangan bani ari na banggal ai, ari ni Naibata, Sigomgom haganupan. 15Tonggor ma, na roh ma Ahu songon panangko. Martuah ma na jaga anjaha na manramothon hiouni ase sirsir, ase ulang talanjang ia mardalan, gabe taridah hailaonni. 16Jadi ipatumpu ma sidea bani sada ianan, na margoran Harmagedon bani hata Heber. 17Dob ai iuseihon na papituhon ai ma batilni hu awang-awang, jadi tarbogei ma sora na maling hun rumah panumbahan ai, humbani paratas ai, manghatahon: Domma saud! 18Dob ai masa ma hilap, sora pakon longgur, masa ma homa lalou bolon, songon na so ongga masa, sadokah dong jolma manisia i tanoh on, lalou na sonai bolonni. 19Jadi mabolah ma huta na banggal ai bolah tolu, mangkarumbak ma huta ni bangsa-bangsa, anjaha Babel na banggal ai pe seng ihalupahon Naibata laho painumhon hubani panginuman, na gok anggur hamarahonNi na banggal ai. 20Magou ma sagala pulou, anjaha dolog pe seng dong be jumpah. 21Anjaha madabuh ma sira-sira na banggal, boratni satalenta, hun langit bani jolma, gabe irisai jolma ma Naibata halani sitaronon humbani sira-sira ai; ai parah do sitaronon ai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\