PANGUNGKABON 21

1Dob ai huidah ma langit na bayu pakon tanoh na bayu; ai domma salpu langit na parlobei ai pakon tanoh na parlobei ai, laut ai pe seng dong be. 2Anjaha huidah ma huta na pansing ai, ai ma Jerusalem na bayu, susur hun nagori atas, humbani Naibata, na pinasirsir songon tunangan na pinajagar marayak paramangonni. 3Dob ai hubogei ma sada sora na gogoh humbani paratas ai, mangkatahon: Tonggor ma, on ma ianan ni Naibata i tongah-tongah ni jolma; marianan ma Ia i tongah-tongah ni sidea, anjaha sidea ma bangsaNi anjaha Naibata sandiri saor bani sidea. 4Anjaha apusanNi ma sagala iluh humbani mata ni sidea, seng dong be hamateian, age pusok ni uhur age partangison age halojaon seng dong be, ai domma salpu na parlobei in. 5Dob ai nini Na hundul bani paratas ai ma: Tonggor ma, bayu do hubahen haganup. Ambahni ai ihatahon do: Surathon ma in, hatengeran anjaha sintong do hata in. 6Lanjar ihatahon ma hubakku: Domma saud! Ahu do Alpa pakon Omega, bonani pakon ujungni. Bereonku do minum halak na horahan humbani bah tubuh hagoluhan, seng pala marpamboli. 7Na monang in do manean ai haganup, Ahu ma gabe Naibata bani, anjaha ia ma gabe anak Bakku. 8Tapi halak siparbiar, na so porsaya, na butak, pamunuh, parriah-riah, partabas-tabas, parnaibata na legan ampa sagala parladung, parrupei do bani laut na gara ibahen apuy pakon hirtah. Ai ma hamateian na paduahon. 9Dob ai roh ma sahalak humbani na pitu malekat ai, na manjolom batil na pitu ai, na marisi hamarsikon parpudi na pitu ai, marsahap ma ia dompak ahu, nini ma: Roh ma, ase hupatuduhkon bam tunangan ai, parinangon ni Anak ni Biri-biri in. 10Jadi iboan ma ahu ibagas tonduy hubani sada dolog na banggal anjaha na gijang, anjaha ipatuduhkon ma hubakku huta na pansing ai, ai ma Jerusalem, na susur hun nagori atas, humbani Naibata, 11ibagas hasangapon ni Naibata. Sinalsalni usih hubani mata intan na maharga, songon mata intan jaspis na marlinang-linang. 12Banggal janah gijang do tembokni, horbanganni sapuluh dua do anjaha sapuluh dua malekat i atasni; anjaha tarsurat do goran-goran ijai, ai ma goran ni marga ni halak Israel na sapuluh dua ai: 13Dompak purba tolu horbangan dompak utara tolu horbangan, dompak dangsina tolu horbangan anjaha dompak pastima tolu horbangan. 14Sapuluh dua do batu onjolan ni tembok ni huta ai, anjaha tarsurat do ijai goran ni na sapuluh dua apostel ni Anak ni Biri-biri in. 15Ijolom na marsahapkon ahu ai do sada tungkot sibar-sibar na humbani omas, laho manibar huta ai, horbanganni ampa tembokni. 16Marompat suhi do pou-pou ni huta ai, dos do ganjangni pakon bolagni. Isibar ma huta ai marhitei sibar-sibar ai: Sapuluh dua ribu stadia. Dos do ganjangni pakon bolagni pakon gijangni. 17Isibar ma homa tembok ni huta ai: Saratus ompat puluh ompat asta; sibar-sibar ni jolma do sibar-sibar ni malekat ai. 18Ia onjolan ni tembok ni huta ai mata intan jaspis do, anjaha huta ai sandiri omas pitah do, lihar songon kasa. 19Ipajagar do onjolan ni tembok ni huta ai marhitei bagei ni batu na maharga: Onjolan na parlobei jaspis do, na paduahon sapir, na patoluhon kalsedon, na paompathon samarah, 20na palimahon sardonik, na paonomhon sardion, na papituhon kerisolit, na paualuhkon beril, na pasiahkon topasion, na pasapuluhkon kerisopras, na pasapuluh sadahon kiasin, na pasapuluh duahon ametis. 21Ia na sapuluh dua horbangan ai, sapuluh dua mutiha do, ganup horbangan ipauli humbani sada mutiha; ia alaman ni huta ai omas pitah do songon kasa na lihou. 22Seng dong huidah rumah panumbahan ibagas huta ai, ai Tuhan Naibata, Sigomgom haganup do na gabe rumah panumbahan ijai, rap pakon Anak ni Biri-biri in. 23Seng porlu bani huta ai mata ni ari atap bulan, laho manondangisi; ai hasangapon ni Naibata do na paliharhonsi anjaha Anak ni Biri-biri in do panondangni. 24Mardalani ma bangsa-bangsa ibagas sinalsalni, anjaha boanon ni raja-raja ni tanoh on ma hamuliaon ni sidea hubagas. 25Seng pala itutup horbanganni arian, ai seng masa ijai borgin. 26Boanon ni sidea ma hasangapon pakon hamuliaon ni sagala bangsa hubagas huta ai. 27Tapi seng anjai masuk hubagas huta ai sagala na mabutak, na mangkorjahon hagigi pakon ladung, pitah na dob tarsurat bani buku hagoluhan ni Anak ni Biri-biri ai do hansa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\