ROM 1

1Ahu Paulus, juak-juak ni Jesus Kristus, na tardilo gabe apostel, na pinapulig mangambilankon Ambilan Namadear na humbani Naibata, 2na pinarbagahNi ai hinan ibagas Surat na pansing in marhitei nabi-nabiNi, 3pasal AnakNi, na tubuh humbani ginompar ni si Daud ia dagingNi, 4anjaha na pinabangkit gabe Anak ni Naibata ibagas hagogohon, mangihutkon Tonduy Na pansing, marhitei na puho humbani na matei, ai ma Jesus Kristus, Tuhanta in. 5Hum-Bani do ijalo hanami idop ni uhur ampa jabatan apostel, laho manuankon haporsayaon ampa pambalosion bani goranNi, i tongah-tongah ni bangsa sipajuh begu-begu, 6humbani sidea do homa nasiam, nasiam na dob nidilo ni Jesus Kristus. 7Nasiam haganup, na i huta Rom, na hinaholongan ni Naibata, na mapansing anjaha na tardilo: Idop ni uhur ma bani nasiam ampa damei humbani Naibata Bapanta ampa Tuhan Jesus Kristus! 8Parlobei huhatahon ma tarima kasih bani Naibatangku marhitei Jesus Kristus halani nasiam haganup, ai tarambilan do haporsayaonnasiam i sab dunia on. 9Naibata, na hubalosi ibagas tonduyhu marhitei na mangambilankon Ambilan Namadear ni AnakNi in, Ia do saksingku, paboa na so marnamaronti ahu mardingat nasiam. 10Tongtong do hupangindo ibagas tonggongku, andohar boi ahu marayak nasiam, atap antigan pe, domu hubani rosuh ni Naibata. 11Ai masihol do uhurhu mangidah nasiam, andohar tarbere ahu deba bani nasiam sibere-bere partonduyon, laho patoguhkon haporsayaonnasiam, 12artini ai, ase dapotan gogoh age ahu humbani nasiam halani haporsayaonta rombang. 13Tapi sihol ma botohonnasiam, ale hasoman, na dob gati do husurahon marayak nasiam, ase marbuah ahu bani nasiam songon na bani bangsa na legan, tapi tarlanglang do ronsi sonari. 14Parutang do ahu bani halak Gorik age bani bangsa na legan, bani halak na pentar-pentar age bani halak na bodoh, 15halani ai do ase husurahon mangambilankon Ambilan Namadear in age bani nasiam i huta Rom. 16Ai seng huhailahon Ambilan Namadear in, ai hagogohon ni Naibata do in paluahkon sagala na porsaya, halak Jahudi parlobei, dob ai halak Gorik. 17Ai ipatalar do ijin hapintoron ni Naibata, humbani haporsayaon hubani haporsayaon, songon na dob tarsurat in: Na manggoluh do parpintor in halani haporsayaonni. 18Ai ipatalar do ringis ni Naibata hun nagori atas dompak sagala jolma na so daulat anjaha na geduk, na mangambat hasintongan in marhitei hagedukon. 19Halani pambotoh pasal Naibata, torang do bani sidea, ai Naibata sandiri do pabotohkon ai bani sidea. 20Ai boi do taridah biak ni Naibata na ponop in, ai ma hagogohonNi na manongtong in ampa hanaibataonNi, timbangon ni uhur humbani pambahenanNi ai, dob itompa dunia on, ase ulang adong sidalian ni sidea. 21Halani age pe ibotoh sidea adong Naibata, seng ipasangap sidea Ia songon Naibata, anjaha seng ipuji, gabe ipaoto-oto pingkiranni ma sidea, anjaha golap ma pingkiran ni sidea na so marpangarusion ai. 22Iagan na maruhur sidea, hape na oto do. 23Itukar sidea do hasangapon ni Naibata na manongtong in bani gana-gana ni jolma na laho salpu in, bani manuk-manuk, binatang ampa sipanjulur. 24Halani ai iondoskon Naibata do sidea ibagas hisap-hisap ni uhur ni sidea hu habutakon, pala ipabutak sidea dagingni samah sidea. 25Itukar sidea do hasintongan ni Naibata gabe ladung, gabe isombah anjaha ibalosi sidea ma na tinompa gantih ni Panompa, sipujion ronsi sadokah ni dokahni. Amen. 26Halani ai iondoskon Naibata ma sidea bani hisap-hisap habadoron; iubah parinangon ni sidea do hasomalan na patut hubani ulah na so somal. 27Sonai homa dalahi, itadingkon do ruhut pardomuan bani parinangonni, gabe garang ma sidea ibagas hahisapon, pala dalahi samah dalahi mambahen habadoron, gabe sonai ma ijalo sidea upah ni hakahouon ni sidea bani dirini bei. 28Halani lang iporluhon sidea na mananda Naibata, gabe iondoskon Naibata ma sidea bani paruhumon na so margagan, ase ihorjahon na so patut. 29Gok do sidea bani masam ni hagedukon, hajahaton, hasamboron, uhur haut, latei, pamunuhon, paringoran, uhur sipakulah-kulah ampa akal-akal. 30Sidea, ai ma sipanghata-hatai, munsuh ni Naibata, sipanrisai, na jungkat, sigijang uhur, sibuei hata, paruhur na masambor, silawan na matoras, 31na so maruhur, siosei padan, na so mambotoh holong ampa idop ni uhur. 32Ibotoh sidea do namin aturan ni Naibata, na mangkatahon patut do marutang hosah na mangkorjahon sisonai, hape tong do ihorjahon, tapi seng pitah ihorjahon sidea, marosuh do sidea tene bani na mangkorjahon ai.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\