ROM 11

1Ase husungkun ma: Ai na iambukkon Naibata do bangsaNi? Seng sonai! Ai halak Israel do age ahu, humbani ginompar ni si Abraham, marga Benjamin. 2Seng iambukkon Naibata bangsaNi, na dob tinandaNi hinan. Na so ibotoh nasiam do na hinatahon ni surat in pasal si Elias, sanggah na mangadu-adu ia bani Naibata pasal halak Israel: 3Ham Tuhan, domma ibunuhi sidea nabi-nabi-Mu, iparreong anjap-anjap-Mu, anjaha sahalak ahu mando na tading manggoluh, anjaha hosahku pe sihol do buaton ni sidea. 4Tapi aha do balos ni Naibata na roh hubani? Husarihon do Bangku pitu ribu halak, na so marsombah bani naibata Baal! 5Sonai homa bani panorang sonari, adong do teba-teba na tading, na pinilih marhitei idop ni uhur. 6Tapi anggo humbani idop ni uhur, seng be humbani horja, ai ambit sonai, seng goranon be ai idop ni uhur. 7Ase sonaha do? Na pinindahan ni halak Israel, seng jumpah sidea, tapi halak na pinilih ai jumpahsi do ai; ia na legan ai domma ipahengkeng uhurni, 8songon na tarsurat ai: Ibere Naibata do bani sidea tonduy na tarpodom, mata na so marpangidah ampa pinggol na so marbinogei ronsi sadari on. 9Anjaha si Daud pe ihatahon do: Meja ni sidea gabe tirangkap ampa siding ma bani sidea, gabe partolsuan ampa pambalason ma tene! 10Ipagolap ma mata ni sidea, ase ulang marpangidah, anjaha tanggurung ni sidea gundung ma tongtong! 11On do na huhatahon: Na sihol tompas do sidea, ase tartolsu? Seng sonai! Tapi panlanggaron ni sidea do gabe haluahon bani halak sipajuh begu-begu, ase marsimburu sidea pasal ai. 12Tapi, anggo panlanggaron ni sidea gabe habayakon ni dunia on, anjaha hahurangan ni sidea ai gabe habayakon ni sipajuh begu-begu, ai lang lobih ni ai ma, anggo masuk sidea haganup? 13Hubani nasiam sipajuh begu-begu do hatangkon: Halani apostel bani sipajuh begu-begu do ahu, sangap do hubahen jabatankin, 14andohar marsimburu hubahen hasomanku sabangsa, andohar maluah deba humbani sidea. 15Ai anggo gabe pardameian do bani dunia on na tarbuang ai sidea, ai lang hagoluhan humbani na matei ma in, anggo tarjalo use sidea? 16Ai anggo pansing ruti na parlobei igalangkon ai, pansing ma age aguan na tading ai; anjaha anggo pansing uratni, pansing ma age dangkahni. 17Tapi anggo irampingkon deba rantingni, ase boi ho, na marasal humbani hayu jetun harangan hinan, isumbathon hujai, gabe parrupei ho bani hayu jetun, na gok minak ai, 18ulang ma gijang uhurmu dompak ranting ai. Anggo gijang uhurmu, ingat ma, sedo ho na mangusung urat ai, tapi niusung ni urat ai do ho. 19Sihol hatahononmu: Irampingkon pe ranting ai, ase ahu do isumbatkon hujai! 20Dear! Halani na so porsaya do sidea ase irampingkon, tapi halani haporsayaon do ase jongjong ho. Ulang ma gijang uhurmu, tapi mabiar ma tene! 21Ai anggo seng ipaturut Naibata ranting hinan, ho pe sabonar seng paturutonNi. 22Ai, pe tonggor ma layak ni Naibata ampa korasNi: Koras do Ia dompak na dob tompas ai; layak do Ia dompak ho, anggo totap ho ibagas halayakonNi in, anggo lang, rotaponNi do age ho! 23Sidea pe, anggo seng martahan sidea ibagas na lang porsaya ai, sumbathononni do; margogoh do Naibata manumbathon sidea use. 24Ai anggo irampingkon ho humbani hayu jetun harangan hinan, gabe isumbathon ho hubani hayu jetun na sinuan, marlawanan hubani biak hinan, lambin sidea ma lang tarsumbathonsi bani hayu jetun hinan? 25Seng marosuh uhurhu, ale hasoman, seng ibotoh nasiam pasal rusia on, ase ulang mangunsagah nasiam bani pambotohnasiam. Na dob sogop do lobei hahengkengon bani deba bangsa Israel, paima gok bilangan ni sipajuh begu-begu masuk, 26anjaha marhitei na sonai maluah haganup Israel, songon na tarsurat in: Na roh ma hun Sion Sipaluah, padaohonNi ma hajahaton hun Jakob! 27Anjaha on ma padanku pakon sidea, anggo hubuat ma dousa ni sidea. 28Ase domu hubani Ambilan Namadear in, munsuh do sidea halani nasiam, tapi domu hubani pamilihon in, haholongan do sidea halani ompung na lobei. 29Ai seng ongga manosal Naibata pasal sibere-bereNi ampa pandiloonNi. 30Ai hinan seng sibalosi Naibata nasiam, tapi sonari jumpahan idop ni uhur do, halani na so porsaya ai sidea. 31Sonai ma sidea sonari seng pambalosi, gabe dapotan idop ni uhur nasiam, ase jumpahan idop ni uhur homa sidea. 32Ai domma iondoskon Naibata haganup hubani uhur na so mambalosi, ase idopanNi use haganup. 33Bagasni in tene habayakon, hapentaran ampa habotohon ni Naibata! Na so tarpareksa do uhumNi, anjaha na so taririk-irik do dalanNi! 34Ai ise ma na mambotoh pingkiran ni Tuhan in? Ise do sipanuturi Bani? 35Ise do na parlobei mambere Bani, ase Ia mambalas use bani? 36Ai hum-Bani, marhiteihon-Si anjaha hu-Bani do haganupan in. Bani ma hasangapon sadokah ni dokah ni Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\