ROM 9

1Sintong do na huhatahon on ibagas Kristus, seng marladung ahu, dihut do panggora ni uhurhu manaksihon marhitei Tonduy Na pansing, 2paboa pusok tumang do uhurhu anjaha tongtong marborit ni uhur ibagas. 3Ipangindo uhurhu do age bali humbani Kristus halani saninangku, hasomanku sabangsa mangihutkon pardagingon. 4Bangsa Israel do sidea, simada hak haanakon, hasangapon, parpadanan, titah, parugamaon, bagah-bagah, 5ampa ompung ni bangsa in, anjaha humbani sidea do roh Kristus mangihutkon pardagingon, Naibata na mangatasi haganup, na tarpuji ronsi sadokah ni dokahni, Amen. 6Tapi sedo na gabe lang asi hata ni Naibata. Ai seng haganup na marasal humbani Israel, margoran Israel ai. 7Anjaha seng haganup ginompar ni si Abraham anak ni si Abraham, tapi: Na susur humbani si Isak do goranon ginomparmu. 8Artini ai: Sedo anak ni daging anak ni Naibata, tapi anak na pinarbagah-bagah ai do ihira anak na tongon. 9Ai sonon do hata ni bagah-bagah ai: Sonon musimni use, roh do Ahu, anjaha adong ma ijai sada anak bani si Sara. 10Seng pitah ai buktini, tapi dihut do si Rabekka, na boratan rumah humbani sada halak, ai ma si Isak, ompungta ai. 11Ai sanggah lape tubuh ope sidea, lang ope ihorjahon na madear barang na masambor, ase totap sura-sura ni Naibata domu hubani pamilihonni. 12Seng marguru bani pambahenan, tapi pitah bani na mandilo tumang do, ihatahon do hubani: Maningon sikahanan do pambalosi bani sianggian. 13Songon na tarsurat ai homa: Holong do uhurhu bani si Jakob, tapi sogam do bani si Esau. 14Ai pe, aha ma hatahononta? Ai lang songon na geduk ma Naibata? Seng sonai. 15Ai ihatahon do hubani si Musa: Maidop do uhurHu bani na Huidopi, anjaha marontou do uhurHu bani siontouan ni uhurHu. 16Ase seng marguru bani rosuh ni jolma atap horjani, tapi bani idop ni uhur ni Naibata do. 17Ai sonon do nini surat in hubani Parao: Halani on do ase Hupabangkit ho, ase Hupatalar kuasangKu marhitei ho, ase tarambilan goranKu hu sab dunia on. 18Ase iidopi do na sihol siidopanNi, anjaha ipahengkeng do na sihol sipahengkengonNi. 19Ra ihatahon ham do bakku: Mase mansalahkon ope Ia? Ai ise boi manlawan harosuhNi? 20Ale jolma, ai ise ma ho, na pag manjabab Naibata? Mintor hatahonon ni na pinauli ma bani na paulihonsi: Mase ma sonon ahu ibahen ham? 21Ai lang markuasa sitopa hudon, laho manjadihon humbani sangkimpal tanoh halampung, deba parugas bani na sangap anjaha deba nari bani na dorun? 22Tapi sonaha ma, laho pataridahkon ringisNi anjaha pabotohkon kuasaNi, marsabar ni uhur do Naibata manganju parugas siringisan, na pinasirsir hinan hu hamagouan, 23ase ipabotohkon habayakon ni hasangaponNi bani parugas siidopan, ai ma na pinasirsirNi hinan bani hasangapon, 24ai ma hita, na dob nidiloNi, seng pitah humbani Jahudi tumang, tapi dihut do homa humbani sipajuh begu-begu? 25Songon na hinatahonNi ai bani surat ni si Hosea: GoranonKu ma na so bangsangKu hinan bangsangKu, anjaha na so hinaholongan hinan haholonganKu. 26Anjaha, bani ianan ai, dob hinatahon lobei bani sidea: "Seng bangsangku hanima", pala ijai ma sidea goranon anak ni Naibata na manggoluh in. 27Ai idilohon si Jesaya do pasal bangsa Israel: Age pe na sa buei ni horsik na i topi ni laut buei ni anak ni Israel, pitah teba-tebani do na maluah. 28Ai pasaudon ni Tuhan in do hataNi i tanoh on gok anjaha podas. 29Songon na dob jinahaan ni si Jesaya hinan: Ambit lang itebai Tuhan Zebaot bonih banta, usih do hita bani Sodom ampa Gomora. 30Ase aha ma hatahononta? Sipajuh begu-begu na so mangindahi hapintoran, manjalo hapintoran, ai ma hapintoran na humbani haporsayaon. 31Tapi Israel, na mangindahi titah hapintoran in, seng das hujai. 32Halani aha? Ai ma halani seng humbani haporsayaon, tapi humbani horja do, gabe tartolsu sidea bani batu partolsuan in, 33songon na tarsurat in: Tonggor ma, hupatibal do i Sion sada batu partolsuan ampa sada batu gingging parsangsian, anjaha seng sipabadoron na porsaya Bani.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\