Matthew 1

1Ashin na be fee gbe lè ūbū lihwan Ujeso Ukristi angwu a ma yi igia Udebid, u shi igia Ebraham. 2Ebraham a ma yi ātyām Azik; Azik u shi atyam Ujekob; Ujekob u shi atyam Ujuda lè bebwende. 3Ujuda a ma yi atyam Uperez befe lè Uzera abe be ko andabell le Utama; Uperez u shi atyam Uhezeron; Uhezeron u shi atyam Aram. 4Aram a ma yi atyam Aminadab; Aminadab u shi atyam Unashon; Unashon u shi atyam Usalmon; 5Usalmon u shi atyam Ubowaz angwu be ko anam le Urehab; Ubowaz a ma yi atyam Ubed angwu be ko anam le Urut; Ubed u shi atyam Ujesi; 6Ujesi u shi atyam Usu Udebid. Udebid a ma yi atyam Usolomon angwu anam a ma yi ungye Uraya; 7Usolomon a ma yi atyam Urehebom; Urehebom u shi atyam Abia; Abia u shi atyam Asa. 8Asa a ma yi atyam Ujehoshafat; Ujehoshafat u shi atyam Ujoram; Ujoram u shi atyam Uzaya. 9Uzaya a ma yi atyam Ujotam; Ujotam u shi atyam Ahaz; Ahaz u shi atyam Uhezekaya. 10Uhezekaya a ma yi atyam Umanasa; Umanasa u shi atyam Amon; Amon u shi atyam Ujosaya. 11Ujosaya a hwan Ujekonaya lè bebwende mà ukpong bendi-linaa Izwell be hà kwu kung bendi Izwell gye he 'ubong Ubabilon. 12Nya a na bendi Izwell be ma yi he Ubabilon, Ujekonaya a hwan Ushiatell; Ushiatell a ma yi atyam Uzerebabel; 13Uzerebabel u shi atyam Abiyud; Abiyud u shi atyam Eliakim; Eliakim u shi atyam Azor. 14Azor a ma yi atyam Uzadok; Uzadok u shi atyam Akim; Akim u shi atyam Ilayud. 15Ilayud a ma yi atyam Eliyeza; Eliyeza u shi atyam Umatan; Umatan u shi atyam Ujekob. 16Ujekob a ma yi atyam Ujosef angwu a ma yi ukyebb Umeri. Umeri a hwan Ujeso angwu be ko le Ukristi, Undi-likpan. 17Ki ma yi lè īgbè bendi lihwo lè ngi inde kung lè ha Ebraham be wu ha Udebid; ki shi lè īgbè bendi lihwo lè ngi inde kung lè ha Udebid be wu he 'unyong ahwu be kwu kung bendi Izwell gye he abwo lifee he Ubabilon; ki shi lè īgbè bendi lihwo lè ngi inde kung lè he 'unyong ahwu be ma yi he abwo lifee be wu he 'unyong ahwu be hwan Ujeso Ukristi. 18Ashin na 'ì yi 'ukwo ahwu be ma hwan Ujeso Ukristi. Ujosef a ma kyebb le u ba kpebb Umeri angwu ù yi anam Ujeso. Mà ukpong Umeri a ma hà lè bee lè he, a ngye le a shi lizam gbe he ikeb Ukatia Kunyong Unim. 19Ukyema Ujosef a ma yi undi ununung a. A ma kee le u fa he ishwia he 'uhwo he 'ugbo ye. Fe na a ma shi ugim le u ban úkyébb uma he 'undyell. 20Nya a na a maa gim gbe lè 'imen ashin, udengell Unim a be kong ha ahe he itam, le Ujosef angwu lè he 'ikwu-lihwan Udebid ù shell ná ù kpebb Umeri ye. Ukatia Kunyong Unim na a shi-e a shi lizam. 21U ba hwan unwaa ungikye; Ujosef ù kwu-e lizen le Ujeso likorye u ba kpan bendi bema lè he biban bibell. 22Abin puu bi ma shi nya a na Unim a kong gbe ha undi angwu u tye ugie 'isom 'ima leěti. A ma kong le: 23"Unwaasul angwu a wa ngye ungikye ye, u ba sha lizam hwan unwaa ungikye. Be ba ko he le Imandyell." (Lizen anyin li ze le, "Unim ù yi utung ha abel.") 24He 'unyong ahwu Ujosef a ma wum lè he 'unde, a shi nya a na udengell Unim a de-e. A ma kpebb Umeri. 25A tem ndē ipel ha ahe mà ukpong a hà hwan unwaa umen ana ye. Ujosef a ma kwu-e lizen le Ujeso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\