JOHANES 6

1Kenca bage mulihken Jesus ku lepar Dano Galilea (igelari pe Dano Tiberias). 2Nterem kalak ngikutken Ia sabap enggo idah kalak e tanda-tanda sengget si ibahanNa pepalem kalak penakiten. 3Jenari inangkihi Jesus sada uruk; i je kundul Ia ras ajar-ajarNa. 4Paksa si ndai lanai ndekah Wari Raya Paskah kalak Jahudi. 5Ipernehen Jesus kelewetNa janah idahNa nterem jelma rehen ndahi Ia. E maka nina Jesus man Pilipus, "I ja ndia banci situkur pangan guna kalak si nterem enda?" ( 6Ikataken Jesus bagenda guna nguji Pilipus; si tuhuna ieteh Jesus nge kai si man bahanenNa.) 7Ngaloi Pilipus, "Amin tersitik pe kalak si nterem ibere man, dua ratus duit pirak pe la bias man penukur pangan e." 8Ngerana ajar-ajar Jesus si deban, e me Andereas sembuyak Simon Petrus nina, 9"I jenda lit sekalak danak-danak; i bas ia lit lima ngkibul roti ras dua ikan. Tapi lit kin gunana man kalak si bagenda teremna?" 10Jenari nina Jesus man ajar-ajarNa, "Suruhlah kalak si nterem e kundul." (I bas ingan e mbur dukutna.) E maka kundul kerina kalak si nterem e; dilaki saja teremna lit lima ribu kalak. 11Ibuat Jesus roti e, ertoto Ia ngataken bujur man Dibata jenari ielakenNa roti e man kalak si nterem. Ikan e pe bage ka nge ibahan Jesus, janah kerina kalak si nterem e man asa besurna. 12Kenca besur ia kerina nina Jesus man ajar-ajarNa, "Pepulung kerina si iba; ola lit sitik pe terbuang." 13E maka ipepulung ajar-ajar kerina si iba e. Lit sepuluh dua sumpit buena iba roti si lima ngkibul ndai. 14Ngidah tanda-tanda sengget si ibahan Jesus e nina kalak si nterem, "Si tuhuna enda me nabi si enggo ipadanken Dibata reh ku doni enda!" 15Ieteh Jesus maka ate kalak si nterem e maksa Ia jadi raja. E maka lawes Jesus sisada i bas ingan e nari. 16Kenca ben wari lawes ajar-ajar Jesus ku dano. 17Idatasina perahu jenari berkat ia ngepari dano e ku Kapernaum. Seh mbages berngi, Jesus langa reh ndapeti ajar-ajar e. 18Paksa si e angin meter rembus janah lau pe ergalumbang. 19Kenca kira-kira telu ntah empat kilometer ajar-ajar e engkayuh perahuna, iidahna Jesus erdalan i babo lau ndeheri perahu e. Mbiar kal ajar-ajar e. 20Tapi nina Jesus man bana, "Ola kam mbiar, Aku nge enda!" 21E maka alu meriah ukur ialokenna Jesus ku das perahuna. Janah minter seh perahu e ku tepi, ku ingan si itujuna. 22Pepagina kenca Jesus mere man lima ribu kalak, sada ngenca perahu i tepi dano idah kalak si nterem e. Asum berkat ajar-ajar tare perahu ieteh kalak si nterem maka Jesus la ikut berkat. 23Paksa e reh piga-piga perahu i Tiberias nari, jenari ngadi deher ingan kalak si nterem man roti kenca Jesus ngataken bujur. 24Tapi kenca idah kalak si nterem maka Jesus la i bas perahu e janah ajar-ajarNa pe lang, e maka idatasina perahu e jenari berkat ia ku Kapernaum ndarami Jesus. 25Kenca jumpa kalak si nterem e ras Jesus i lepar dano, nungkun ia man Jesus, "O Guru, ndiganai Kam ku jenda?" 26Ngaloi Jesus, "Kukataken man bandu: Si tuhuna idaramindu Aku labo perbahan iangkandu tanda-tanda sengget si Kubahan e, tapi perbahan enggo ipanndu roti e seh besur. 27Ola cariken pangan si banci melengas. Tapi daramilah pangan si banci mereken kegeluhen si tuhu-tuhu si la erkeri-kerin. Pangan si enda me pagi si ibereken Anak Manusia si isuruh Dibata e man bandu, sabap Dibata Bapa enggo mereken tanda pengesahen man Anak Manusia e." 28Jenari nungkun ka kalak ndai, "Kai dage arus ibahan kami guna ndahiken dahin Dibata?" 29Erjabap Jesus, "Si sentudu ras peraten Dibata ibahanndu, e me: Teklah kam man baNa si isuruh Dibata." 30Nina kalak e, "Tuduhkenlah man kami tanda sengget si mbelin gelah tek kami man baNdu. Bahanlah kai ateNdu. 31Nini kami nai ipanna manna i gurun pasir, bagi lit tersurat i bas Pustaka Si Badia, 'IberekenNa man kalak e roti si reh i Surga nari.' " 32Ngaloi Jesus, "Kukataken man bandu: Si tuhuna kai si ibereken Musa man bandu, labo roti i Surga nari. BapangKu nge si mereken Roti si tuhu-tuhu si reh i Surga nari. 33Sabap Roti si ibereken BapangKu, e me Ia si reh i Surga nari dingen si mereken kegeluhen man doni enda." 34Nina kalak ndai, "O Tuan, bereken min lalap roti e man kami." 35Ngaloi Jesus, "Aku kap Roti si mereken kegeluhen. Ise reh ndahi Aku, lanai ia melihe; ise tek man bangKu lanai ia muas. 36Enggo Kukataken man bandu maka enggo idahndu Aku, tapi la kam tek man bangKu. 37Kerina manusia si iendesken BapangKu man bangKu reh nge pagi ndahi Aku. Janah ise pe si reh ndahi Aku labo Kutulak. 38Sabap Aku enggo reh i Surga nari guna nehken peraten si nuruh Aku, labo guna nehken peratenKu. 39Sura-sura si Nuruh Aku e, e me gelah sada pe la bene si enggo iendeskenNa man bangKu e; tapi gelah i bas wari pendungi pagi Kupekeke ia kerina i bas si mate nari. 40Sabap sura-sura BapangKu, e me kap: gelah kerina si ngidah Anak e dingen si tek man baNa ngaloken kegeluhen si tuhu-tuhu si la erkeri-kerin, janah i bas wari pendungi pagi Kupekeke ia i bas si mate nari." 41Perbahan ikataken Jesus maka Ia me Roti si reh i Surga nari, jungut-jungut kalak Jahudi. 42Nina, "Ma ia kin Jesus anak Jusup? Sitandai kap nandena ras bapana. Engkai ka maka ikatakenna Ia reh i Surga nari?" 43Perbahan si e nina Jesus, "Ola kam jungut-jungut. 44Labo ise pe ngasup reh ndahi Aku adi la kin itaruhken Bapa si nuruh Aku ia man bangKu; janah i bas wari pendungi pagi Kupekeke ia i bas si mate nari. 45I bas kitap nabi-nabi lit tersurat, 'Kerina pagi manusia e iajari Dibata.' Kerina si megi dingen ngaloken pengajaren Bapa reh kap ndahi Aku. 46Labo ertina maka enggo lit kalak ngidah Bapa; tapi Ia si reh i bas Dibata nari ngenca enggo ngidah Bapa e. 47Ingetlah! Kalak si tek ngenca ngaloken kegeluhen si tuhu-tuhu si la erkeri-kerin. 48Aku kap Roti si mereken kegeluhen. 49Ninindu nai, ipanna manna i gurun pasir, tapi mate ka nge ia. 50Tapi Roti si reh i Surga nari la bage. Kalak si man Roti enda la pagi mate. 51Aku me Roti si mereken kegeluhen si reh i Surga nari. Kalak si man Roti enda nggeluh me rasa lalap. Roti si Kubereken e, e me kap dagingKu, si Kuendesken gelah terkelin doni enda." 52Megi kata Jesus enda rubat kalak Jahudi sapih-sapih ia. Nina, "Kuga nge ibahanna mereken dagingna gelah si pan?" 53Nina Jesus man kalak e, "Kukataken man bandu: Adi la kin ipanndu daging Anak Manusia si isuruh Dibata e, janah la iinemndu darehNa, labo lit kegeluhen i bas kam. 54Ise man dagingKu dingen nginem darehKu, ia me ngaloken kegeluhen si tuhu-tuhu si la erkeri-kerin, janah i bas wari pendungi pagi Kupekeke ia i bas si mate nari. 55Sabap dagingKu me pangan si tuhu-tuhu janah darehKu me inemen si tuhu-tuhu. 56Ise man dagingKu dingen nginem darehKu, ia nggeluh i bas Aku janah Aku pe nggeluh i bas ia. 57Bagi Aku isuruh Bapa si nggeluh janah Aku nggeluh erkiteken Ia, bage me pe kalak si ipanna Aku, ia nggeluh erkiteken Aku. 58Enda nge Roti si reh i Surga nari, labo bali ras roti si ipan ninindu nai. Ninindu si man roti nai, mate ka nge. Tapi si man Roti enda nggeluh me rasa lalap." 59Kerina enda ikataken Jesus i Kapernaum asum Ia ngajar i rumah pertoton. 60Megi kata Jesus e, nterem ajar-ajar Jesus ngerana nina, "PengajarenNa enda meserasa. Ise nge ngasup megikenca?" 61Aminna la gia lit si nurikenca man baNa, ieteh Jesus nge maka nterem kalak jungut-jungut kerna Ia. E maka nina man kalak e, "Tondel kin ukurndu megi pengajarenKu enda? 62Kuga ndia adi idahndu Anak Manusia si reh i Surga nari e mulihken nangkih ku inganna ndube? 63Ingetlah! Si pegeluhken manusia e, Kesah Dibata kap. Gegeh manusia labo lit ertina. Kata si enggo Kukataken man bandu e rehna i bas Kesah Dibata nari. Kata e me si mereken kegeluhen man bandu. 64Tapi lit piga-piga i bas kam la tek." (Tangtangna nari pe enggo iteh Jesus ise pagin si la tek man baNa janah ise si ndayaken Ia.) 65Tole nina Jesus, "Perbahan si e Kukataken man bandu: Ise pe labo banci ndahi Aku adi la kin ipesikap Bapa e dalan man bana guna ndahi Aku." 66Erkiteken pengajarenNa enda, nterem kalak nadingken Ia, lanai iikutkenna Jesus. 67E maka nina Jesus man ajar-ajarNa si sepuluh dua kalak, "Kam pe itadingkenndu atendu Aku?" 68Ngaloi Simon Petrus, "O Tuhan, kempak ise kami lawes? Katandu kap si mereken kegeluhen si tuhu-tuhu si la erkeri-kerin. 69Genduari tuhu-tuhu kami tek maka Kam me si Badia si reh i bas Dibata nari." 70Nina Jesus man ajar-ajarNa e, "Ma kin sepuluh dua kalak kam enggo Kupilih? Tapi sekalak i bas kam Iblis kap." 71Maksud Jesus e me si Judas anak Simon Iskariot; sabap aminna gia Judas sekalak i bas ajar-ajar si sepuluh dua, idayakenna atena Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\