KƆRANTI 1 1

1An sá man Pɔɔl un Unimbɔti là ki yíiń-mi ḿ nīn sá Yeesu Kriisitoo kpambalee nì ti-nabiki Sɔsteen di jáaḿ-ni. 2Nimbi Unimbɔti nikitil din bí Kɔranti, Unimbɔti yíiń-ni ní nīn sá u-yab, ki kpántì-ni circirdambi Yeesu Kriisitoo puee, ni nì bin kɔkɔ bí báà laakin ki mèé ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo bi-Dindaan un sá ti mun Dindaanee, 3ti-Baa Unimbɔti nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi. 4M jáaḿ m-Nimbɔtiu múlmul ni-pu, tiŋan tin u ŋá-ni Yeesu Kriisitoo puee. 5Di sá Kriisitoo pu ní u ŋá-ni tiŋan kɔkɔ, ki yāntì ni gbìl̄ ki béè u-bɔti taapu kɔkɔ ki ŋūǹ kí sòoǹ-tì mbaamɔmin. 6Kriisitoo bɔti tin ti cáań ki sòon̄ nì nee ni fɔ̃ɔ̃-tì ki ŋúb́ tiŋan pu. 7Míǹ pu ní nimbi bin kā ki cí ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo nín dàá dāá gítiń ŋyunti ŋuŋyee, Unimbɔti pú-ni u-pɔ̄tam kɔkɔ, báà miba kaa lɔ́ò-ni. 8Unimbɔti gbanti di dàá ŋúb́-ni mmɔntiimin kí tin cáá kátí-ku an nín dàá ŋá pu ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yaa láā gítìńee, bí taa láā ká ni-pu ikpiti ibee. 9Unimbɔti yaa pɔ̃oǹ puee see ú ŋá míǹ, an di sá u yíiń-ni yii ni nì u-Jipɔɔn ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo ń ŋá ubaantee. 10Nnabiyaamu, nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo yindi puee, m gbàam̄-ni ní nīn pēēmaan kinyɔkɔ, digàntil ń taa nín̄ bí ni-kansikin, nín̄ pēēmaan kinyɔkɔ mmɔntiimin, ni-kɔkɔ bɔti ń nīn sá tibaantiil, ni-landɔkɔi mun ń nīn pēē. 11Di sá yii m-nabiyaamu, Kloowee diikun yab biba dɔ́miń ki tùkū-mi yii kujaau bí ni-kansikin. 12Kun pu m lì mimmee di sá m gbìl̄ yii ni-kansikin biba lì yii bíǹ nɔ́ɔ́ Pɔɔl ní, ní biba mun lì yii bíǹ nɔ́ɔ́ Apooloosi ní, ní biba mun lì yii bíǹ nɔ́ɔ́ Piyeer, ní biba mun lì yii bíǹ nɔ́ɔ́ Kriisitoo ní. 13Mimmee, ni dàkafī yii Kriisitoo yākatì u-ba ajan kupaauaaa? Àá Pɔɔl ní bi kpáá ndɔpuntikaa pu ki tīī-ni ní? Àá Pɔɔl yindi pu ní bi fùl̄-ni Unimbɔti nyim ní? 14M jáaḿ Unimbɔti m nín kaa fùl̄ ni-kansikin báà ubɔ nnyimee, asee Kripusi nì Gaayusi baba, 15an puee ni-kansikin ubɔ kaa ŋūǹ kí lì yii man yindi pu ní bi fùl̄-u nnyim. 16(M téetí yii m nìn tí fùl̄ Steefanasi nì u-dicaŋku yab mun nnyim. M yaa gítī fùl̄ biba muɔɔɔ maa ti nyí.) 17Di sá yii Kriisitoo kaa túnní-mi ḿ nīn fùul̀ binib Unimbɔti nnyim, ama u túnní-mi ḿ sòoǹ u-bɔmɔntiiti ní. Maa làá dū binib ciini ní kí sòoǹ an bɔti, m yaa ŋá mimmee m dàá yàntī kun pu Yeesu Kriisitoo kpíì ndɔpuntikaa puee ń ŋá fam dee. 18Kun puee ti nín sòoǹ yii Kriisitoo kpíì ndɔpuntikaa pu kí fīī binibee an sá tiwaatibɔti ní ki tīī bin bí diwaŋkil saŋŋu poonee. Ama ní ki sá Unimbɔti pɔŋŋu ki tīī timbi bin bí difiil saŋŋunee, 19kii an nín ŋmàn̄ puee yii: “M dàá kúntí biciŋfitiibi ciini ní kí nàan̄ binyiliibi nyil.” 20Niinee uciŋfiti, àá unyil gítī cáá tilati? Bin bí duulnya poon ki kpākantée bí la? Unimbɔti dàkā yii duulnya yab ciiŋŋu sá kuwaatiiu ní. 21Di sá yii duulnya nì u-ciiŋŋuee, waa ŋúń ki béè Unimbɔti nì u-ciiŋŋu. An pu ní an fáatì Unimbɔti ń dī tibɔti tin ti sòoǹ bi cáā yíì tiwaatibɔti nee pu kí fīī bin fɔ̃ɔ̃-u ki kííyee. 22An yaa sá Juuda yabee bíǹ nyàab̀ bí ŋá maamaacib bí ká án nīn sá-bi kudaaŋŋu, ní Greeki yab bíǹ nyàab̀ iciin, 23ama ní timbee Kriisitoo un bi kpáá ndɔpuntikaa puee bɔti ní ti sòoǹ. An bɔtee di làkantí Juuda yab, ní ki sá bin kaa sá Juuda yabee cee tiwaatibɔti. 24Ama Kriisitoo di sá Unimbɔti pɔŋŋu nì u-ciiŋŋu ki tīī binib bin Unimbɔti yíińee, bin sá Juuda yabee nì bin kaa sée. 25Di sá yii tin tin Unimbɔti ŋá binib cáā yíì tiwaatibɔtee jítiǹ binib ciini, ní tin u ŋá binib kpèé yii an sá iwɔfee pɔ̄ɔ̄ ki jítiǹ binib. 26Nnabiyaamu, kpèèmaan nimbi dikitil din Unimbɔti yíińee, bin binib yíì biciŋfitiibee, nì biyidambi, nì agaajabil kaa wīikí ni-kansikin. 27Ama Unimbɔti lēēkun ní duulnya yíì kuwaatiiuee ní ki dūu kɔ́ǹ biciŋfitiibi icoo, ní ki lēēkun duulnya yíì iwɔsɔfee ní ki dūu kɔ́ǹ bipɔɔbi icoo. 28U lēētiwan tin bi kpèé ki sìŋkīǹ kaa dūu yíiń tibee, tin kaa péēbí tibanee ní u dūu sīntiǹ tin bi wāĺ yii tì bí tibanee taapu taapu, 29an nín dàá ŋá pu unil ubɔ ń taa gāā u-bindi Unimbɔti nimiinee. 30Di sá yii úǹ Unimbɔti di yāntì ní ni nì Yeesu Kriisitoo ŋá ubaanti. U yāntì Yeesu kpántì timbi ciiŋŋu. Kriisitoo pu ní ti kpántì deedeedambi Unimbɔti nimiin ki bí circir, u fɔ̃ɔ̃-ti ki líì. 31An pu ní an ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon yii: “Sii un yaa làá gāā a-bindee ń gāā ti-Dindaan nín ŋá tiŋyee pu.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\