KƆRANTI 1 10

1Nnabiyaamu, m là ní téetí ditagbandi din nìn còom̄ ki dī ti-naanjab ki ŋmíntí-bee, nì bi-kɔkɔ nín nìn dūtì dimɔɔmandi puee bɔti. 2Ditagbandee nì dimɔɔlee poon ní bi fùl̄-bi bí nīn nɔ́ɔ́ Mooisi, 3ní bi-kɔkɔ jíń tijikaal tin nyēeń Unimbɔti ceeyee. 4Bi-kɔkɔ di tí nyùn̄ nnyim min nyēeń Unimbɔti ceeyee, di sá yii bi nìn nyùn̄ ditaŋkpakpaandi din nyánní Unimbɔti cee ki cēentí-bee nyim ní, ditaŋkpalee nìn sá Kriisitoo ní. 5Ama, nì míǹ kɔkɔee, bi-kansikin tikpil nìn ŋáań min kaa fáatiǹ Unimbɔtee, an pu ní bi nìn kpíì kupɔɔun. 6Tin nìn ŋá-bi nee sá kudaaŋŋu ki tīī timbi tí taa nín̄ cáá ilandɔkɔkpiti kii bíǹ nín nìn cáá ilandɔkɔkpiti puee. 7Ni mun ń taa ti nɔ́ɔ́ awaa kii bi-kansikin biba nín nìn nɔ́ɔ́ puee, ali kii an nín ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon puee yii: “Kunipaau kāl̀ ki jíń ki nyùn̄ ní ki yíkì ki ŋɔ̃ɔ̃ ki gɔ́ǹ diwaal.” 8Ti mun ń taa ŋá tilaakpaal kii bi-kansikin biba nín ŋá puee, an di nìn yāntì binib kutukub mmuŋku nì bita lítì ki kpíì ŋwimbaanti. 9Tí taa ti cɔ̄ŋkìmaan ti-Dindaan kii bi-kansikin biba nín nìn cɔ́ŋkì-u pu kin ikoobu dāa júntì ki kūū-bee. 10Ni mun ń taa gbùkum̀ kii bi-kansikin biba nín nìn gbūkum̀ pu ŋkúm tūuŋŋu dɔ́miń ki kūū ki céetì-bee. 11Ditafadaaldi gbanti nìn jéetì bi-pu kí nīn sá kudaaŋŋu ní, bi ŋmàn̄ tibɔti gbanti kí kpāafì timbi bin bí ŋyuntijoolkaa nee poon nan ní. 12An puee sii un dàkafī yii a nín yú pu nee a yú deedeeyee, á nīn nyí nì a-ba kí taa lítí. 13Icɔŋki in bàń ni-puee péēŋmàntī unil pɔŋŋu nyɔkɔm ní, kun puee Unimbɔti yaa pɔ̃oǹ puee see ú ŋá míǹ, waa kíikí tin lákatiǹ ni-pɔŋŋu puee ń bàń-ni, di sá ŋyunti ŋun ní icɔŋki yaa bāań-nee, u dàá tīī-ni mpɔn ní ŋmā kí ŋmèè, ní kí dàkà-ni nsan ní dī kí nyā. 14An puee nnabiyaamu, ní sāǹ awaa. 15M sòon̄-ni kii bi nín sòoǹ binib bin cáá nlandɔkɔee puee ní, nimbi ni-ba ń dàkafì tin m sòon̄ nee pu kí kpèè. 16Ndaam min pu ti jáaḿ Unimbɔti ti yaa làá jī ti-Dindaan jikaatee di kaa kpáfí-ti nì Kriisitoo fatikuu ubaantaaa? Kpɔnɔ un ti gífí ki yàkatēe, an di kaa kpáfí-ti nì Kriisitoo wunti kí ŋá ubaantaaa? 17Kpɔnɔbambaanti ní an sá, ní bi gífí, míǹ ní ti mun nín kpáfì ki sá kunipaau nee ti kpántì tiwumbaantiil, kun puee ti-kɔkɔ ŋmɔ́ kpɔnɔbaanti gbanti. 18Kpèèmaan Israyeel yab bɔti: bin nìn jīǹ tin bi cāabìń ki ŋáań Unimbɔti saraayee bi nì Unimbɔti un bi ŋáań saraayee ŋá ubaanti dee. 19M nín lì pu nee dàkà yii diwaal bí tiban deeyaaa? Àá tiwaŋkuti tin bi tɔ̃otì-dee nanti di bí tiban ní? 20Aayee, kpataaa! Di sá tin bi tòotēe bi tìì arasiniibi ní, an kaa sá Unimbɔti, an puee maa là ni nì arasiniibi ń kpāfì ubaanti. 21Naa ŋūǹ kí nyò ti-Dindaan daam kí gítī nyò arasiniibi mun yam; naa tí ŋūǹ kí jī ti-Dindaan jikaati kí gítī jī arasiniibi mun yati. 22Ti là kí táká ti-Dindaan tibɔti kí yòon̄ u-ŋuul náaan? Ti pɔ̄ɔǹ-uaaa? 23Biba lì yii: “M cáá nsan kí ŋá tikɔkɔ,” ama tikɔkɔ mun kaa ŋān̄ ki tīī-ni. “Ti cáá nsan kí ŋá tikɔkɔ,” ama an kaa sá tikɔkɔ di tútuǹ-ti nnimbɔtisan poon. 24Ubɔ ń taa nín̄ nyàab̀ úǹ u-ba ŋanti, ama ní nyàab̀ ni-jutiibi ŋanti. 25Ni ŋūǹ kí dā tinan tin bi nyáfí kinyɔŋinee kí ŋmɔ́ nì dipɔɔsɔŋkil kí taa bàlfì yii tì sá ba yati. 26Kun puee Unimbɔti takaldau poon lī yii: “Kitiŋ nì tin kɔkɔ péēbí ki-puee, ti-Dindaan di yì.” 27Un kaa nɔ́ɔ́ Yeesuee yaa yíiń-ni ní jī tijinee, ní ni yaa là ki cūtèe, tin u yaa cáań ki yɔ́oǹ-nee, jīmaan, ní taa lì yii ni là ni-pɔbiliŋ ń nīn sòm̀ee puee ni dàá bàlfì-u yii u-nanti gbanti sá ba yati. 28Ama, ubɔ yaa tùkū-ni yii an sá tiwaatootinanee taa ŋmɔ́maan an taa páb́ un tùkū-nee pɔbil. 29An kaa sá nimbi ní án taa páb́, un tùkū-nee ní án taa páb́. Ubɔ ŋūǹ kí bàlfì yii: “Ba pu ní an sá yii, an taa páb́ m-juti puee, man batɔl cáá kigbeennyɔkɔ ní? 30M yaa làá jī tijin ní ki yaa jáam̀ Unimbɔti ti-pu ní ki nín jíńee, ba pu ní bi gítī kpākantí-mi tijin tin pu m jáam̀ ki nín jíńee?” 31An puee, an yaa sá tijin ní ni bí ki jīǹaaan, an yaa tí sá ndaam ní ni yaa tí bí ki nyùɔɔɔ, tin kɔkɔ ní ni bíī ŋáańee, ní yàntī án nīn tìì Unimbɔti tinyool. 32Ni-bimbim ń taa yàntī bin sá Juuda yabee nì bin kaa sée, nì bin nɔ́ɔ́ Yeesuee, ń lítí. 33Nín̄ ŋáaḿmaan kii man nín ŋáań puee: m péē pɔ̄ɔntí m-ba kí nīn fáatíǹ báà ŋma tikɔkɔ poon, maa nyàab̀ man m-ba ŋanti, ama báà ŋma ŋanti ní m nyàab̀, an nín dàá ŋá pu bí ká difiilee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\