KƆRANTI 1 11

1Ní nīn dīmaan man tabɔbiliŋ kii ma mun nín dī Kriisitoo tabɔbiliŋ puee. 2M pàkā-ni kii ni nín téetí m-pu ŋyunti kamaa pu, ki ŋúb́ tibɔti tin m dàkā-nee kii m nín péē dàkā-ni-tì puee. 3Ama nì míǹ kɔkɔee, tibɔti tin m là ní bééyee sèé: Kriisitoo sá uninja kamaa yidaanu, ní unimpu yidaanu sá u-cal, ní Kriisitoo yidaanu sá Unimbɔti. 4Uninja di yaa bí ki mèé àá Unimbɔti tīī-u dinyɔɔbundi diba ní u bíī nàatī ní ki cíkí tiba u-yil puee kpèé Kriisitoo fam. 5Ama unimpu di yaa bí ki mèé Unimbɔti àá Unimbɔti tīī-u dinyɔɔbundi diba ú nàatī ní tiba kaa bīī u-yil puee u kpèé u-cal un sá u-yidaanuee fam, an bí kii u tú diyibaakpalee ní. 6Ama, unimpu yaa kaa là kí dū tiba kí bìin̄ u-yil puee ú cā àá ú kòol̀. Diyikpical àá dikooldi yaa tí cáá-u icooyaaa ú nīn bìintí tiba u-yil pu. 7Uninja kaa máaǹ kí bìin̄ tiba u-yil pu, di sá yii úǹ sá Unimbɔti naŋku, ní ki sá u-nyooti. Ní unimpu sá uninja nyooti. 8Di sá yii an kaa sá unimpu pu ní Unimbɔti lēētiba ki náań uninja, ama an sá uninja pu ní u lēētiba ki dūu náań unimpu. 9An kaa tí sá unimpu pu ní u náań uninja, ama an sá uninja pu ní u náań unimpu. 10An pu ní an sá yii itūun puee unimpu máaǹ kí nīn yíĺ tiba kí bìin̄ u-yil pu min dàkà yii waa yì u-bee. 11Ti-Dindaan saŋŋu poonee uninja kaa yì u-ba unimpu cee, míǹ ní unimpu mun kaa yì u-ba uninja cee. Ubɔ kaa ŋūǹ kí nīn bí ubɔ ń nín kpá. 12Di sá uninja pu ní bi lēētiba ki náań unimpu, ní unimpu mun di màal̀ uninja, ama bíǹ kɔkɔee nyánní Unimbɔti cee ní. 13Nimbi ni-ba, ní dàkafì kí kpèè yii an ŋān̄ unimpu ń nīn mèé Unimbɔti kaa yíĺ tiba u-yil puɔɔɔ? 14Duulnya u-ba dàkà yii an kaa ŋān̄ uninja ń nīn tú tiyikpiti sùuu. 15Ama unimpuee, tiyikpiti yaa fòkòee di sá u-nyooti kun puee tiyikpiti nín fòkò puee di fòol̄ ŋŋaabu ŋun u bàà làá yíĺee paaŋŋu. 16Ubɔ yaa cáá tiba kí kpákaǹ an puɔɔɔ, timbi nì Unimbɔti nikitiŋ nín ŋúb́ mimmee dee. 17Kɔŋkɔnnee m nín gbìl̄ tiŋyee puee m dàá wòoǹ-ni ní, di sá yii ni nín kɔ̃ontí ikoon in an bàà sá án tūtuǹ-ni kin an púntí-nee. 18Mpeepeekaamee, m gbìl̄ yii ni yaa kpáfì kí jāam̀ Unimbɔtee, ni kpákà ní ki gàntī tɔb. Man m-ba m fɔ̃ɔ̃ yii an máaǹ ki sá míǹ. 19(An lafun máaǹ digàntil ń nīn bí ni-kansikin, bí ŋmā kí béé bin yú deedeeyee.) 20Ni nín kpáfí ki jáaḿ Unimbɔtee, an kaa sá ti-Dindaan jinti ní ni jīǹ. 21Di sá yii nimbee, báà ŋma ŋáań malaa ní kí yòon̄ u-jinti ki bíī jīǹ u-baba, ni nín ŋá mimmee ní ŋkùm dàá kpò biba ní bin kíǹee ń gbí ndaam. 22Naa cáá idumpu kí jī kí nyò niinaaan? Unimbɔti nikitil ní ni kpèé fam naaan, bin kaa cáá tibee ní ni kɔ̄ntí icoo ní? Ni cí yii ḿ lì-ni tiba ní naa! Ḿ pàkā-naaan? Aayee, maa làá pàkā-ni báà fiii! 23- 24Ní kpèè tibɔti tin ti-Dindaan dàkā-mi m dū ki nāatì-nee: di sá kunyeeu kun bi dū ti-Dindaan Yeesu ki ŋúbiǹ u-nannanliibee, u nìn yɔ̃oǹ kpɔnɔ ki jáam̀ Unimbɔti an pu ní ki cúū gífì, ní ki bí yii: “Doo di sá man wunti tin m dūu tīī ni-puee, nín̄ ŋáaḿmaan míǹ ki téetí m-pu.” 25Bi jíń tijikaal ki dɔ́òyee ní u tí yɔ̃oǹ ndaam ní ki bí yii: “Ndaam nee di sá m-fatikuu un dàá nyēe, an di sá dipoompɔndee daaŋku. Ní nīn ŋáań míǹ ki nyù ki téetí m-pu.” 26Di sá yii, iyunti in kamaa ní ni yaa bíī ŋmɔ́ò kpɔnɔ nee ki nyù ndaam neeyee, ni bí ki sòoǹ ti-Dindaan kúm pu dee kí dāá sāā ŋyunti ŋun u dàá fàtīí gítińee. 27An puee, ubɔ yaa kaa bàà máaǹ kí ŋmɔ́ kpɔnɔ kí nyò ndaam gbanti ní ki yaa ŋmɔ́ ki nyùn̄ee u yīntiǹ ti-Dindaan wunti nì u-fatikuu. 28Míǹ puee, báà ŋma ń cɔ̄ŋkì u-ba kí wàatī ní kí nín ŋmɔ́ kpɔnɔ kí nyò ndaam gbanti. 29Kun puee un di yaa ŋmɔ́ kpɔnɔ ki nyùn̄ ndaam kaa nyí ti-Dindaan wunti bɔti taapuee, u nín ŋmɔ́ ki nyùn̄ mimmee, ditafadaaldi ní u dáaĺ ki tɔ́ u-ba pu. 30An pu ní ni-kansikin biba sá bibunliibi nì bideembi, ní tikpil mun kpíì. 31Ti yaa cɔ́ŋkì ti-bee, Unimbɔti kaa dátí ti-tafal. 32Ama ti-Dindaan yaa dátí ti-tafalee an sá kí sāŋkì-ti, an nín dàá ŋá pu tí taa láá nīn bí ditafadaalkpaandi din poon duulnya nib dàá dāá kɔ́ee nee. 33An puee nnabiyaamu, ni yaa kpáfì kí jī ti-Dindaan jikaatee, cīitímaan tɔb. 34Un ní ŋkùm yaa cááyee, udaan ń jīń u-dumpu, an nín dàá ŋá pu ní taa nín̄ kpáfí ki dátí ditafadaaldi ki tòɔ́ ni-ba puee. An yaa sá tibɔti tin kíǹee m yaa láā dɔ́mińee ní m dāa dàkà-ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\