KƆRANTI 1 12

1Nnabiyaamu, m là ní béé Unimbɔti Fām nín pūǹ dipɔl diŋyee bɔti. 2Ni téetí yii ni nín kaa nìn dáá nɔ́ɔ́ Yeesuee, an nìn dátí-ni ní ki cáǹ awaa ŋin bi máń ŋaa gbìl̀ kaa sòoǹee cee. 3An pu ní m là ní béé yii unil un Unimbɔti Fām kpòotēe kaa ŋūǹ kí lì yii mbusu ń jēetí Yeesu pu, míǹ ní ubɔ kaa tí ŋūǹ kí lì yii: “Yeesu sá ti-Dindaan” Unimbɔti Fām yaa kaa kpɔ̃otì udaan. 4Unimbɔti Fām nín pūǹ dipɔl^fc^ diŋyee bí u-ba u-ba, ama Unimbɔti Fām mbaantiimee di tìì míǹ. 5Ní báà ŋma tundi nyēēdi-ba di-ba ama ní ti-kɔkɔ tūǹ ki tìì ti-Dindaan ubaanti. 6Ní báà ŋma cáá min ní u ŋáań u-tundee, ama Unimbɔtibaanti di yàntī ti-kɔkɔ ŋūǹ ki ŋáań míǹ. 7Unimbɔti Fām tìì binib dipɔl ní bi ŋáań atuun an tútuǹ báà ŋma. 8Unimbɔti Fām pūǹ ubɔ iciin ú sòoǹ tibɔti, míǹ mbaantiim ní mi tí pūǹ ubɔ mun dinyil ú sòoǹ tibɔti. 9Unimbɔti Fāmee mbaantiim di pūǹ ubɔ fookii, ní ki pūǹ ubɔ mun ú nīn ŋūǹ ki cāantí iween. 10Unimbɔti Fām pūǹ ubɔ mpɔn ú nīn ŋáań maamaacib, ní kí pɔ̄ ubɔ mun ú nīn nàatī Unimbɔti nyɔɔbundi, kí pɔ̄ ubɔ mun ú nīn nyí kí gàntī Unimbɔti Fām tundi nì arasiniibi tuuŋŋi, ní kí pɔ̄ ubɔ ní úǹ sòoǹ isooncaan kupaau, ní kí pɔ̄ ubɔ úǹ ń gbìl̄ isooncaan taapu kí nàatī. 11Unimbɔti Fām mbaantiimee di ŋáań an tuuŋŋi gbanti kɔkɔ. Mi nín lēēmiŋyee ní mi yàkatī mi-pɔl ki tìì báà ŋma. 12Kii tiwun nín sá tibaantiil ki cáá ajan kupaau puee, nì min kɔkɔ ajan gbanti bí a-ba a-ba, ŋi kɔkɔ kpáfì ki ŋá tiwumbaantiilee, míǹ ní ti nì Kriisitoo sá. 13Míǹ ní bin sá Juuda yabee nì bin kaa sée, nì bin sá iyumbuee nì bin kaa sée, Unimbɔti Fām mbaantiim ní bi fùl̄ ti-kɔkɔ ti kpántì tiwumbaantiil, míǹ ní Unimbɔti tīī ti-kɔkɔ u-Fām gbanti mbaantiim. 14Tiwun kaa sá mbaantiim an yākatì ajan kupaau ní. 15Ditaal yaa bí yii díǹ kaa sá ŋŋal, an puee dàá sá tiwun, mimmee dàá lafun sá tiwun dì nín kaa sá ŋŋalee puɔɔ? 16Àá ditafal yaa bí yii díǹ kaa sá dinimil míǹ puee dàá sá tiwun, mimmee dàá lafun sá tiwun dì nín kaa sá dinimilee puɔɔ? 17Tiwun kɔkɔ yaa sá dinimilee tì bàà ŋáań mana kí nīn gbìl̀? Àá tiwun kɔkɔ yaa bàà sá atafalee, mana ní tì bàà ŋáań kí nīn gbìl̀ nsɔnsɔfi? 18Ama min Unimbɔti lèe ní u kāaǹ tiwun jaŋŋi tiwun pu. 19Ajan kɔkɔ yaa bàà sá dijambaantiilee la ní tiwun tíǹ bàà làá kàl̄? 20Unil wunti jaŋŋi bí kupaau ama ní ki sá tiwumbaantiil. 21An puee, dinimil kaa ŋūǹ kí lì ŋŋal yii: “Maa là-si,” míǹ ní diyil mun kaa tí ŋūǹ kí lì ataa yii: “Maa là-ni.” 22Unil wunti jaŋŋi ŋin bi kpèé yii ŋaa pɔ̄ɔ̄yee, ŋíǹ di nín kèetī. 23Ní ŋin ti kpèé ki ŋèen̄ee, ŋíǹ ní ti tìì tinyool, ní ŋin bɔti taa lèe ŋíǹ ní ti kpèé tiŋan. 24Ama ajan ŋin sá amɔntee, kaa nyàab̀ bí tīī-ŋi tinyool, Unimbɔti ŋá tiwun míǹ kí tīī dijandi din lɔ́ò tinyoolee tinyool ní, 25an nín dàá ŋá pu digàntil ń taa nín̄ bí tiwun jaŋŋi kansikin ŋi-kɔkɔ ń nīn sūǹ tɔb puee. 26Falaa yaa cúú dijandi dibee, an cúú ki kpáaǹ ajan kɔkɔ dee, bi yaa tí bíī pàkà dijandi dibee, ŋin kɔkɔ kíǹee fàal̀ ní. 27Ni-kɔkɔ sá Kriisitoo wunti ní, ní ni-kansikin báà ŋma sá tiwun jandi diba. 28Míǹ ní Unimbɔti péé péé ki kāaǹ akpambal Kriisitoo nikitil kansikin; nliliitiimee, Unimbɔti bɔnaatiliibi, ntataatiimee, bidakaliibi, boonee ní u dū bin kíǹee ki páaǹ. U pú biba bí nīn ŋáań maamaacib, ki pú biba bí nīn cāantí bibunliibi, ní ki tīī biba ŋŋmam bí nīn tútuǹ binib, ní ki pú biba bí nīn kpòotī binib, ní ki pú biba bí nīn sòoǹ isooncaan kupaau. 29Bi-kɔkɔ di sá akpambalaaa? Bi-kɔkɔ di sá Unimbɔti bɔnaatiliibaaa? Bi-kɔkɔ di sá bidakaliibaaa? Bi-kɔkɔ di ŋáań maamaacibaaa? 30Bi-kɔkɔ ní Unimbɔti pú bí nīn cāantí bibunlibaaa? Bi-kɔkɔ di sòoǹ isooncaanaaan? Bi-kɔkɔ di gbìl̀ isooncaan taapu ki nàatāaa? 31An puee, ní nyàab̀ Unimbɔti ń pɔ̄-ni dipɔl din jítiǹ ŋin kíǹeeyee. M dàá gítī dàkà-ni nsan ŋun jítiǹ i-kɔkɔee:


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\