KƆRANTI 1 13

1Báà m yaa sòoǹ isooncaan, binib nì itūun sooni, ní kaa cáá dineendee, tin m sòoǹee sá fam ní kii dawula àá diwaŋkilindi nín sūǹ pu fam an kaa cáá taapuee ní. 2M ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃ dipɔ̄l kí nīn nàatī Unimbɔti nyɔɔbundi, ki ŋūǹ kí nīn cáá dinyil kɔkɔ nì di-nyɔkɔm kí béé tin kɔkɔ bí dibalinee, kí nīn cáá fookii tiŋan án nīn kpìkitī ajoon, míǹ kɔkɔee m yaa kaa cáá dineendee, m sá fam ní. 3Báà m yaa dū tiwan tin m cááyee kɔkɔ ki yākatì bifalaadambi ki yaa dū m-ba gba ki tīī bi wùn̄, ama ní kaa cáá dineendee, tin kɔkɔ m ŋée sá fam ní maa cáá ipaati. 4Un cáá dineendee cáá kimɔtii ní ki cáá tiniti, waa cáá nnimitaataam, kaa dàkà u-ba, kaa cáá dilambil. 5Un cáá dineendee kaa ŋáań min kaa kítèe, kaa cáá ikummunti, kaa cáá diŋuul, kaa díkì unil pu. 6Tin kaa bí deedeeyee kaa tìì un cáá dineendee dipɔɔpindi, see tin bí deedeeyee. 7Úǹ pūǹ binib yìntitam kɔkɔ ní, ki cáá fookii nì dimákal, nì kimɔtii ŋyunti kamaa. 8Unimbɔti nyɔɔbundi nàatitam dàá dāá gbèen̄, isooncaan sòontam dàá dāá gbèen̄, dinyil dàá dāá kúntí ama dineendi kpá kí kúntí jaanjaan. 9Di sá ti-nyil din ti nyée cáá di-gbeennyɔkɔm ní, míǹ ní Unimbɔti nyɔɔbundi nàatitam mun cáá mi-gbèenlaŋki, kun puee taa nyí ki dɔ́ò, kaa ŋūǹ kí sòoǹ kí dɔ́ɔ́ tikɔkɔ mun. 10Timɔntiil tin dɔ́ntèe yaa láā bāańee, tin cáá digbèendee dàá dāá wāŋkì. 11M nín nìn dáá sá kibikee, m nìn sòoǹ kii kibikee, ní ki dàkafī kii kibikee, ní ki kítí m-bɔti kii kibikee. Ama, m nín wíiǹ ki kpántì ukpaanee m fá m nín nìn sá kibiki ki ŋáań min miŋyee. 12Kɔŋkɔnnee, ti nín dáá wāĺ puee bí pùuu kii bi nín kpèé digitikpil poon ki wāĺ puee ní, ŋyunti dòoń ti dàá dāá wāl̀ bɔ́iii. Díǹ pu nee maa nyí ki dɔ́ò, ama ŋyunti dòoń, m dàá dāá béé nyíkínyiki kii Unimbɔti nín nyí-mi pu nan ní. 13Kɔŋkɔnnee tiwan tita di bí: fookii, dimákal nì dineendi, ama tiwan titee kansikinee dineendi di līī.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\