KƆRANTI 1 14

1An puee ní péé péé kí nyàab̀ dineendi, kí nyàab̀ dipɔl din Unimbɔti Fām pūǹee, cilinjee: nyàab̀maan Unimbɔti nyɔɔbundi nàatitam pɔl. 2Un sòoǹ isooncaanee kaa bíī sòoǹ nì binib, u sòoǹ nì Unimbɔti ní, kun puee binib kaa gbìl̀ tin u sòoǹee taapu. Unimbɔti Fām pɔŋŋu di yàntī u sòoǹ tin bí dibalinee. 3Ama un nàatī Unimbɔti nyɔɔbundee sòoǹ nì binib ní, ní bi-nimbɔtinootam mòtīi cá nyɔkɔpu ki tìì-bi kunyannyaau ki sòŋkī bi-pɔbiliŋ. 4Un sòoǹ isooncaanee, úǹ baba ní an tútuǹ, ama un nàatī Unimbɔti nyɔɔbundee tútuǹ Kriisitoo nikitil kɔkɔ dí cù nyɔɔpu ní. 5M là báà ŋma ń nīn sòoǹ isooncaan, ama tin m baasii nyàab̀ ní nīn cááyee di sá Unimbɔti nyɔɔbundi nàatitam. Di sá un nàatī Unimbɔti nyɔɔbundee jítiǹ un sòoǹ isooncaanee, asee u yaa sòoǹ isooncaan kí fàtī kí nàatī taapu án tūtuǹ báà ŋma ń cù nyɔkɔpuee baba. 6Nnabiyaamu, m bàlfī-ni: M yaa dɔ́miń ni-cee ní ki bí ki sòoǹ nì ni isooncaan in naa gbìl̄ee, mana ní an dàá tūtuǹ-ni? Ŋyunti ŋun ní tin m sòoǹee poonee naa gbìl̄ tin Unimbɔti lēēkí dàkà-nee, kaa béè tiba poon, kaa gbìl̄ Unimbɔti nín tīī dinyɔɔbundi diŋyee, kaa fɔ̃ɔ̃ didàkal diba poon nee. 7Tí dū kí ŋmàntī nì tigbiŋgbiilwan diwul àá kubeeu, miliitil siim yaa kaa nyēēu-ba u-bee, mana ní bi ŋūǹ kí gàntī kí béé yii diwul di sūǹ nee àá kubeeu di sūǹ nee? 8Sooja yaa kaa búń dijanjakantándi ki cántì, mana ní bin kíǹee dàá béé kí bɔ́ntí kujaau? 9Míǹ mbaantiim, ni yaa bíī sòoǹ isoon in baa gbìl̄ee bi dàá ŋá mana ní kí gbìl̄ taapu? Mimmee ni sòoǹ ki féeń dee. 10M nyí yii isoon nín bí i-ba i-ba puee wīikí duulnya poon ama isoon iba kpá kaa cáá taapu. 11Ama, ubɔ yaa bíī sòoǹ nì m isooncaanee, udaan sá man cee unicaan ní ma mun sá úǹ cee unicaan. 12Kii ni nín bí ki nyàab̀ Unimbɔti Fām pɔl puee, ní nyàab̀ din dàá yàntī Kriisitoo nikitil ń cù nyɔkɔpu nnimbɔtisan poonee tikpil. 13An puee un sòoǹ isooncaanee ń mèè Unimbɔti ń pɔ̄-u ŋŋmam ú nīn nàatī tin u sòoǹee taapu. 14Di sá m yaa bíī mèé nì isooncaanee an sá m-fām di mèé, ní m-landɔkɔŋu kaa bíī ŋáań diba. 15Mimmee, an máaǹ ḿ mèè mana? M dàá mèè nì m-fām ní kí mèè nì m-landɔkɔŋu mun binib ń gbìl̄ taapu; kí gāā ilan nì m-fām ní kí tí dū m-landɔkɔŋu kí gāā binib ń gbìl̄ taapu. 16M yaa bíī mèé ki pàkà Unimbɔti nì ŋfāmin ŋmaniŋma mana ní ubɔ un kaa gbìl̀ taapuee ŋūǹ kí kíí yii “Ameen”, ŋyunti ŋun ní waa gbìl̀ tin a sòoǹee taapuee? 17Tiŋman a-wimmeem gbanti bàà ŋān̄, ama an kaa tútuǹ a-juti. 18M jáaḿ Unimbɔti, di sá yii m sòoǹ isooncaan ki jítiǹ ni-kɔkɔ. 19Ama Kriisitoo nikitil kansikinee, an yaa sá anyɔɔbun aŋmoo ní ḿ sòoǹ binib ń gbìl̄ taapu án tūtuǹ-bee, m néeń míǹ ki jítiǹ ḿ sòoǹ isooncaan poon anyɔɔbun kutukub saalaa. 20Nnabiyaamu, ní taa nín̄ dàkafī kii mbiyaamu nín dàkafī puee, nín̄ cáámaan binicikitikaabi landɔkɔŋu. Ama ikpiti jandi puee, ní nīn bí kii mbiyaawaamuee kí taa nín̄ ŋáań ikpiti. 21An ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon yii: ti-Dindaan lī yii: “M dàá dāá dī binicambi biba pu ní bí sòoǹ nì m-samaau nee inicansoon, ama nì míǹ kɔkɔee baa làá pīlfiǹ-mi.” 22An puee Unimbɔti Fām nín tìì isooncaan iŋyee sá Unimbɔti daaŋku kubɔ ní ki tīī bin kaa nɔ́ɔ́ Yeesuee, an kaa sá ki tīī bin nɔ́ɔ́ Yeesuee. Ama kí nàatī Unimbɔti nyɔɔbundee di sá Unimbɔti daaŋku ki tīī bin nɔ́ɔ́ Yeesuee, ní kaa sá ki tīī bin kaa nyí Yeesuee. 23An yaa sá yii Kriisitoo nikitil kɔkɔ yaa kpáfì kí jāam̀ Unimbɔti ní báà ŋma bí ki sòoǹ isooncaanee, un kaa nyí Yeesuee àá un péēkɔ́oń kí pīlfèe yaa gbìl̄ ni nín sòoǹ miŋyee, waa yíì-ni biwaatiibaaa? 24Ama ni-kɔkɔ yaa bí ki nàatī Unimbɔti nyɔɔbundee, án dàá gbēēun kaa nyí Unimbɔtee àá un péē kɔ́oń kí pīlfèe pɔbil ní ú béé yii u sá ukpiti kun puee u gbìl̄ tin ni sòoǹee taapu, 25ní ki wál̀ u-landɔkɔi in bál̀ u-pɔbilinee, niinee ní ú lítí dicincibil Unimbɔti nimiin nì ijaam ní kí bí yii: “Tiŋman, Unimbɔti lafun bí ni-kansikin.” 26Mimmee nnabiyaamu, an sá tí ŋá mana ní? An sá ni yaa kpáfì kí jāam̀ Unimbɔtee, ubɔ ń gāā ilan, ubɔ ń dàkà Unimbɔti bɔti, Unimbɔti yaa dàkā ubɔ tiba, ú sòoǹ, ní ubɔ ń sòoǹ isooncaan, ní ubɔ ń nàatī isooncaanee taapu; tin báà ŋma dàá ŋée ń tūtuǹ Kriisitoo nikitil ń cù nyɔkɔpu nnimbɔtisan poon. 27Ni yaa làá sòoǹ isooncaanee, án nīn sá binib bili kii bita, bí nīn sòoǹ ubɔ ubɔ, boonee ubɔ ń nàatī tin bi sòon̄ee taapu. 28Ubɔ yaa kaa bí kí nàatī tin bi sòoǹee taapuee, un bíī sòoǹ isooncaanee ń ŋmīĺ kí nīn kíǹ ki sòoǹ úǹ nì Unimbɔti kansikin ŋmaniŋma. 29Bin nàatī Unimbɔti nyɔɔbundee máaǹ kí nīn bí bili kii bita ní bin kíǹee ń nīn pílfí ki dāantí tin bi sòoǹee. 30Ama Unimbɔti yaa nyántì tibɔti tiba ki dàkā ni-kansikin ubɔee, un bíī sòoǹee ń ŋmīĺ. 31Ni ŋūǹ ni-kɔkɔ ń nīn nàatī Unimbɔti nyɔɔbundi ubɔ ubɔ an nín dàá ŋá pu ní béé kí ká kunyannyaauee. 32Unimbɔti Fām min bí u-bɔnaatiliibi puee kaa páb̀-bi bi tɔ́ bi-ba ní. 33Kun puee Unimbɔti kaa sá fam fam Nimbɔtiu, ama ŋgbansɔŋfi Nimbɔtiu ní u sá. Kii Unimbɔti nikitiŋ kɔkɔ poon an nín péēsá puee, 34binimpoobi máaǹ Kriisitoo nikitil kansikinee bí nīn kā ki ŋmí ní, baa cáá nsan kí sòoǹ tiba. Bi máaǹ kí sìntīǹ bi-ba taapu kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee. 35Bi yaa kaa gbìl̄ tiba taapuee bí tin bàlfì bi-calib mmɔŋki. An kaa ŋān̄ binimpoobi ń sòoǹ tiba Unimbɔti nikitiŋ kansikin. 36Nimbi cee ní Unimbɔti bɔti nyáńaaan? Àá nimbi baba cee ní Unimbɔti bɔti dɔ́miń ní? 37Un yaa nyí yii u sá Unimbɔti bɔnaatiliu àá Unimbɔti Fām tīī-u dipɔl dibee máaǹ kí béé yii tibɔti tin m ŋmàn̄ nee sá ti-Dindaan marau ní. 38Un kaa béè yii an sá ti-Dindaan marauee, ní yàntī udaan bɔti. 39An puee nnabiyaamu, nyàab̀maan Unimbɔti Fām ń tīī-ni Unimbɔti nyɔɔbundi nàatitam pɔl, ama kí taa pìin̄ bin sòoǹ isooncaanee nsan. 40Ní nīn ŋáań tikɔkɔ án nīn kítí ki dī nì nsan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\