KƆRANTI 1 15

1Nnabiyaamu, m téetí-ni tibɔmɔntiil tin m nìn sòon̄ nì ni, ni fɔ̃ɔ̃ ki kíí ki sí ti-puee bɔti. 2Tibɔmɔntiil gbanti pu ní Unimbɔti fīī-ni. An puee ní nīn gbíntì ki ŋúb́-tì kii m nín nìn sòon̄ nì ni puee, an yaa kaa sá mimmee ni fɔ̃ɔ̃ ki kíí fam dee. 3Tin bi dàkā-mee, tíǹ ní m cáań ki dàkā-ni, tibɔti gbanti poonee tin páb́ tikpilee di sá yii Kriisitoo kpíì timbi kpitii pu ní, kii Unimbɔti takaldau nín lī puee, 4yii bi síb́-u ní iwiin ita dalee ní Unimbɔti fīkitì-u, kii an nín ŋmàn̄ pu Unimbɔti takaldau poonee. 5Piyeer ká-u ní u-kpambaliŋ saalaa nì alee mun ká-u. 6Boonee u-boonnooliibi tili nì iŋmoo mun ká-u dicilpu, bi-kansikin tikpil dáá bí kaa kpíì, ama biba mun kpíì. 7Boonee ní Jaaki mun ká-u, ní akpambal kɔkɔ mun dāa ká-u. 8Bíǹ kɔkɔ ká-u, boon kpataaayee ní u yāntì man un bí kii m-ŋmalii kaa bàn̄ ní bi màl̄-mee mun ká-u. 9Man di sá kiwaai akpambal kansikin, maa máaǹ bí yíiń-mi Yeesu kpambal báà fiii, kun puee m sāaǹ Unimbɔti nikitil. 10Unimbɔti ŋanti pu ní m sá kun m sá díǹee, tiŋan tin u ŋá-mee cáá mpɔn ki yāntì m ŋá ditundi ki jítiǹ akpambal ŋin kíǹee. An kaa sá man m-ba di ŋá an tuuŋŋi, an sá Unimbɔti ŋanti tin bí m-nee di ŋá ditundi gbanti. 11An puee an yaa sá mamaaan, an yaa tí sá bin kíǹeeyaaa, tin pu ti sòon̄ee dee, tin ni mun fɔ̃ɔ̃ ki kííyee dee. 12Ti yaa sòon̄ ki tùkū-ni yii Unimbɔti fīkitì Kriisitoo ditaŋkpiilinee, mana ní ni-kansikin biba lì yii bitaŋkpiibi kaa bí kí fìkitī? 13Bitaŋkpiibi yaa kaa fìkitī ditaŋkpiilinee, mimmee Kriisitoo mun kaa fīkitì dee. 14Kriisitoo yaa kaa bàà fīkitèe, tibɔmɔntiil tin ti sòoǹ nee bàà sá fam ní, ní ni mun nín fɔ̃ɔ̃ ki kíí miŋyee ŋá fam. 15Ali gba ti bàà sá binyimɔndambi, kun puee ti mɔ́ntì ki túǹ Unimbɔti pu yii u fīkitì Kriisitoo ditaŋkpiilin, kin ú mun kaa fīkitì-u, an yaa lafun sá tiŋman yii bitaŋkpiibi kaa fìkitēe. 16Bitaŋkpiibi yaa kaa fìkitēe, mimmee Kriisitoo mun kaa fīkitì dee. 17Kriisitoo yaa kaa fīkitì ditaŋkpiilinee, mimmee ni-fookiiu sá fam dee, ni dáá gbíntì ki bí ni-kpitii poon dee. 18An yaa sá mimmee, bin nɔ́ɔ́ Kriisitoo ki kpíìyee wáŋkì. 19An yaa sá dimaŋfal din poon ti bí nee ŋmaniŋma pu ní ti yaa máká Kriisitoo puee, mimmee timbi falaau jítiǹ binib kɔkɔ yɔu. 20Ama Kriisitoo fīkitì ditaŋkpiilin tiŋman, bitaŋkpiibi bin dàá dāá fìkitēe, úǹ di sá upeepeekaa ki fīkitì. 21Di sá yii unibaanti pu ní ŋkúm dī ki jéetì binib pu, míǹ mbaantiim ní bitaŋkpiibi fìkititam tí dīń unibaanti pu kí fìkitī báà ŋma. 22Kii Adam puee ti-kɔkɔ nín kúù puee, míǹ mbaantiim, Kriisitoo puee bi dàá dāá tīī binib kɔkɔ dimaŋfal. 23Ama an sá báà ŋma nì u-yuntiŋu ní, Kriisitoo di sá upeepeekaa ki fīkitì ditaŋkpiilin, ní bin nɔ́ɔ́ Kriisitooyee mun ń dāá fìkitī ŋyunti ŋun u yaa láā fātìi gítińee. 24Boonee ní duulnya kúntitam ń nín bàń; ŋyunti ŋun u yaa láā kúntì ipɔn kɔkɔ nì i-nyɔkɔmee ní ú dū dibeel kí tīī u-Baa Unimbɔti. 25Kriisitoo dàá jī dibeel míǹ ní kí tin sāā ŋyunti ŋun u dàá já kí jī nì u-nannanliibi kí dū-bi kí ŋá u-taaŋi taapuee. 26U-nannanliu un u dàá kúntí kántanjooliiyee di sá ŋkúm. 27Kun puee an lī Unimbɔti takaldau poon yii: “U dū tikɔkɔ ki ŋá u-taaŋi taapu.” Unimbɔti nín lī yii u dū tikɔkɔ ki ŋá u-taaŋi taapuee, kaa sá ki kpáaǹ úǹ Unimbɔti u-ba ní u kpáàā dūu ŋá u-taapu. 28Ŋyunti ŋun ní tikɔkɔ yaa láā sīntiǹ ti-ba ki tīī Kriisitooyee, niinee ní úǹ Unimbɔti Jipɔɔn mun u-ba ń dāá sìntīǹ u-ba kí tīī Unimbɔti un sīntiǹ tikɔkɔ taapu ki tīī-uee, ní Unimbɔti ń nīn yì tikɔkɔ nì tikɔkɔ. 29Kpèèmaan bin yàntī bi fùul̀-bi Unimbɔti nyim bin kpíìyee yil puee: bin kúùyee yaa kaa bàà fìkitēe, ba pu ní bi yàntī bi fùul̀-bi Unimbɔti nyim bitaŋkpiibi yil pu? 30Bi yaa kúù kaa fìkitī ní, ba pu ní ŋyunti kamaayee timbi bí diniminaamandin ní? 31Nnabiyaamu, baabadalee ŋkúm tà ki kíbití-mi ní. Ni nín nɔ́ɔ́ ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo puee nín tìì-mi disindi diŋyee di yì-tì ní m lì míǹ. 32An yaa sá yii unil yaa kpíì waa ti fìkitēe, mimmee m nín jáń nì kumooun peelii in bí Eefeesee ba paatii ní m ká? An yaa sá yii bi-taŋkpiibi kaa fìkitēe, mimmee càmaan tí ŋá kii dilaŋkpandi nín lī puee yii: “Tí jī kí nyòmaan, kun puee fool ti dàá fu kpú.” 33Ní taa yàntī ubɔ ń ŋmàtiǹ-ni: “Ni yaa nɔ́ɔ́ binib bin bimbim kaa ŋān̄ee, see ni mun ń dāá bīil̀.” 34Ní gítiḿmaan ni-ban kí nīn cáá ilandɔkɔmɔnti kí taa ti ŋá ikpiti. Ni-kansikin biba kaa nyí Unimbɔti. M nín lī pu nee, an sá ni-cooi ní. 35Ama ubɔ dàá lì yii: “Mana ní bin kpíìyee dàá fìkitī? Tiwun tilati ní bi dàá dāá nīn cáá dee?” 36Ugbaan, a yaa búĺ ŋwamboolee, ŋwamboolee yaa kaa kpíìyee, ŋuaa nyēē. 37Kí kūtèe, kun a búĺee sá idi àá iwambool iba ní an nyā ki sá tifaal an kaa ti sá ŋwambool ŋun a búĺee. 38Unimbɔti di tìì ŋwamboolee u nín là ŋú nyā kí nīn bí miŋyee, úǹ di tìì iwambool kɔkɔ nín máaǹ kí nyā kí nīn bí miŋyee. 39Tiwan tin kɔkɔ cáá kufoouee wunti kaa sá tibaantiil, binib wunti bí ti-ba, ipeel yati bí ti-ba, nnɔmbiyaamu yati bí ti-ba, ijɔm mun yati bí ti-ba. 40Tiwun tin sá yilpu yatee bí, ní tin mun sá taapu dooyee yati bí. Tin sá yilpuee nyaaŋku nyáń ku-ba nì tin sá taapu dooyee. 41Ŋwìiń nyaaŋku bí ku-ba ní uŋmal mun yɔkɔ bí ku-ba, ali gba iŋmalbijaa kansikinee i-nyaaŋku bí ku-ba ku-ba ní. 42Míǹ mbaantiim ní bitaŋkpiibi yaa láā fīkitèe, an dāa bí. Tiwun tin kúùyee ní bi dù kí síb́, ní tí dāá fìkitī nì tiwun tin kaa kúùyee. 43Kí wàatī bí dū-tì kí síb́ee tàa ŋān̄, kaa pɔ̄ɔ̄ mun. Ama ní tí dāá fìkitī nì kunyaaŋŋu nì mpɔn. 44Taapu doo wunti ní bi dùú síb́ ní tí dāá fìkitī nì yilpu wunti. Taapu doo wunti bí ní yilpu mun yati bí. 45Kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee, yii: “Adam unipeepeekaayee Unimbɔti náań-u ní ki tīī-u dimaŋfal,” ama Adamjoolkaayee úǹ sá Unimbɔti Fām min tìì dimaŋfalee ní. 46An kaa sá un nyánní Unimbɔti ceeyee di péetí kí dāan̄, an sá un nyánní taapu dooyee di péetí, ní un nyēeń Unimbɔti ceeyee ń páanní boon. 47Ntam ní Unimbɔti dūu náań Adampeepeekaa ní u sá taapu doo, ama Adamliliitee nyánní Unimbɔti cee ní. 48Binib bin sá taapu doo yabee náań nì un Unimbɔti dū ntam ki náańee ní, ní bin sá yilpu yabee náań nì un nyánní yilpuee. 49Ti nì un sá taapu dooyee nín náań pu nee, míǹ mbaantiim ní ti nì un sá yilpuee dàá dāá nīn tí náań. 50Nnabiyaamu, tin m là kí tùkù-nee sèé: tiwun nì fatiku kaa ŋūǹ kí kɔ́ Unimbɔti beelin, míǹ ní tin kúùyee kaa ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃ tin kaa kúùyee. 51M dàá tùkù-ni tibɔti tin nìn bí dibalinee: di sá yii ti-kɔkɔ kaa làá dāá kpú kí dɔ́ɔ́ kí wàatī ní Yeesu ń nín gítiń, ama ti-wunti di dàá dāá kpántí. 52Dikantánjoolkaal yaa láā búńee, niin niin dicilpu kii dinimil nín péēkábití puee, bitaŋkpiibi kpáàā fīkitì nì tiwun tin kaa ti kúùyee, ní timbi bin kíǹ kaa kpíìyee wunti ń cúú kpántí. 53Di sá yii tiwun tin bíiĺee dāa kpántí tin kaa bíiĺee, míǹ ní tiwun tin kúùyee dāa kpántí tin kaa kúùyee. 54Ŋyunti ŋun ní tiwun tin bíiĺee yaa láā kpántì tin kaa bíiĺee, ní tiwun tin sùee yaa láā kpántì tin kaa ti sùee, ŋyunti gbantee an ŋá kii an nín ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poon puee dee, yii: “Bi kúntì ŋkúm, dijajil ŋá dimɔndi.” 55“Too, ŋkúm, a-jajil bí la? Too, ŋkúm, a-looti bí la?” 56Ŋkúm looti di sá ikpiti, ní ikpiti pɔŋŋu sá mara. 57Tí jāam̀maan Unimbɔti u nín dìŋfī ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo pu ki tìì-ti dijajil diŋyee pu. 58An puee, m-nabineeŋkaamu, ní nīn ŋúb́ an píkí, kí báań inyaan kí nīn tūm̀maan ti-Dindaan tundi kí taa gbèen̄, kí nīn nyí yii ni-tundi kaa làá gbíntí fam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\