KƆRANTI 1 16

1Tibɔti tin m cáá kí tùkù-ni tootoo un ni ŋáań kí tīī Kriisitoo yab bin bí Jeerusaleemee sèé: Ni mun ń nīn ŋáań kii m nín dàkā Kriisitoo nikitiŋ ŋin bí Gaalaati tiŋkinee puee. 2Kɔɔsil kamaayee, báà ŋma ń lēēmin u kée dijandi din u dàá tīīyee kí yɔ́oń, án taa nín̄ sá yii man ḿ bàń ní ní nín kíĺ animil ditɔl. 3Ní lēēbinib biba, m yaa láà bāan̄ee ḿ tīī-bi takalda, kí tɔ̄-bi bí cáá ni-tootoou kí tīī Jeerusaleem yab. 4An yaa tí sá yii ḿ cù m-baaa, man nì bi ń nɔ́ɔ́ kí cù. 5M yaa làá dāan̄ ni-ceeyee, m dàá dīń Maseeduaan tiŋkin ní kí nín bàń-ni kun puee m là kí dī Maseeduaan ní. 6An yaa yíì m dàá kàl̄ ni-cee fiii, ni yaa kaa kpēēgba, ni-cee ní m dàá kàl̄ ní tiwool yuntiŋu ń jītí, an nín dàá ŋá pu ní tūtuǹ-mi ḿ nìkī m-saŋŋu laakin sá ḿ cùee. 7Maa ti là kí dāá kàl̄ ni-cee fiii, ti-Dindaan yaa kííyee, m là kí kàl̄ ni-cee kí yúntí ní. 8Ama m dàá nīn bí Eefeesi tiŋkin ní kí tin sāā Pantikooti jiŋaaliu dal. 9Di sá yii nsan ŋubɔ pīitì ki dɔ̃oǹ ḿ dī kí ŋá dituŋkpaandi, nì min kɔkɔ m-nannanliibi wīikí tikpilee. 10Tiimootee yaa bāań ni-ceeyee, ní fɔ̃ɔ̃-u mmɔntiimin u-pɔbil ń nīn sòm̀, kun puee ú mun tūǹ ti-Dindaan tundi kii mamee ní. 11Ubɔ ń taa kpèè kí sìŋkīǹ-u, ama ní tūtuǹ-u ú fàtī kí gítiń m-cee nì dipɔɔsɔŋkil, di sá man nì nnabiyaamu mun bí dooyee kā ki cí-u. 12M bàà tīī ti-nabiki Apooloosi kunyannyaau u nì nnabiyaamu mubɔ bí bàà dāan̄ ni-cee, ama waa là kí dāan̄ kɔŋkɔnnee, ŋyunti ŋun sá ú dāan̄ee yaa láā bāańee, u dāa dòoń. 13Ní nīn nyí nì ni-ba kí nīn ŋúb́ ni-fookiiu Kriisitoo ni án píkí, kí nīn cáá dipɔbil, kí nīn pɔ̄ɔ̄. 14Tin kɔkɔ ni yaa làá ŋée, ní nīn ŋáań nì dineendi. 15Nnabiyaamu, m dàá gítī kūtì-ni tiba: Kee ni nyí Steefanasi nì u-dicaŋkuɔɔ, ni téetí yii bíǹ di sá bin péé péé ki fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí Greeki tiŋkin ki tútuǹ Unimbɔti yabee. 16An puee, ní dū ni-ba kí tīī an nibee jutiibi nì bin kɔkɔ bí bi-cee ki tūǹ ditundi nì dipɔbil dibee. 17Steefanasi nì Fɔtunatoo nì Akayikusi dāantam mɔ́ɔkiǹ-mi, di sá ni nín kpá m-ceeyee, bíǹ di téeǹ ni-yil ki ŋáań tin ni yaa bàà bí ni bàà làá ŋá kí tīī-mee. 18Bi tīī-mi kunyannyaau kii bi nín tīī ni mun puee. Binimɔntiibi bin bí mimmee máaǹ bí pàkà-bi. 19Kriisitoo nikitiŋ ŋin bí Asii timmunee jáaḿ-ni. Akilaasi nì Prisiil nì bin kɔkɔ kɔ̃ontí bi-dumpu ki jáaḿ Unimbɔtee jáaḿ-ni tiŋan ti-Dindaan pu. 20Nnabiyaamu mun kɔkɔ bí dooyee jáaḿ-ni. Ní jāam̀ tɔb nì kunabitiiu jaamii. 21Man Pɔɔl m-ba di dū m-ŋal ki ŋmàn̄ ijaam nee kí jāam̀-ni. 22Un kaa là ti-Dindaanee, udaan ń ŋá fam. “Ti-Dindaan dòoń!” 23Ti-Dindaan Yeesu ŋanti ń nīn bí ni-pu. 24M néeń ni-kɔkɔ Yeesu Kriisitoo pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\