KƆRANTI 1 2

1Nnabiyaamu, m nín nìn dɔ́miń ni-cee ki sòon̄-ni Unimbɔti bɔti tin bí dibalinee, maa nìn dū anyɔɔbuŋkpaanaaan, an kaa nìn tí sá binib ciini ní m dū ki sòon̄ nì ni. 2M lēēyii maa làá sòoǹ ni-kansikin báà tiba nì tiba, an yaa kaa sá Yeesu Kriisitoo un bi kpáá ndɔpuntikaa puee bɔti. 3An pu ní m kāl̀ ni-kansikin kii uwɔfee nì tifaandi yɔ́kɔ́yɔkɔ. 4Unimbɔti bɔti tin m nìn cáań-nee nì min min m nìn sòon̄-ni tèe kaa nìn nyánní binib ciini soontamin, ama an nìn sá Unimbɔti Fām pɔŋŋu tundi ní, 5an nín dàá ŋá pu ni-fookiiu ń taa nín̄ cɔ́ binib ciini pu ama án nīn cɔ́ Unimbɔti pɔŋŋu puee. 6An puee bin béè nnimbɔtisan mmɔntiiminee, iciin ní ti dàkā-bi. An kaa nìn sá duulnya yab ciini, kaa tí sá bipɔndambi bin jíń abee duulnyan ki dàá dāá kúntée ciini. 7Ama an sá Unimbɔti ciini in nìn bí dibalinee pu ní ti sòoǹ, Unimbɔti nìn péēlēē-i ki yɔ́oǹ-ti án nīn sá ti-nyooti ki wāatì ní ki nín náań duulnya. 8Duulnya bɔtiibi báà ubɔ kaa ŋúń ki béè Unimbɔti ciini gbanti, bi yaa bàà nìn béè-i, baa bàà nìn kpáà ti-Dindaan tinyooldaan ndɔpuntikaa pu. 9An bí kii Unimbɔti takaldau poon nín ŋmàn̄ puee yii: “Tin unil nimil kaa kée, nì tin u-tafal kaa gbìl̄ee, nì tin unil kaa dākafì ki kée, tíǹ ní Unimbɔti bɔ́ntì ki yɔ́oǹ bin néeń-uee.” 10Di sá yii timbi ní Unimbɔti dī u-Fām pu ki dàkā-ti tibɔbalkaal gbanti, kun puee Unimbɔti Fām gbanti di ŋūǹ kí béé tin Unimbɔti cááyee, ki kpáaǹ tin bí dibalin poon poon kábuee. 11Ulanil ni-kansikin di ŋūǹ kí béé u-juti landɔkɔŋu? See úǹ u-ba Fām min bí u-nee di ŋūǹ kí béé kun u sée, míǹ mbaantiim ní ubɔ kaa ŋūǹ kí béé Unimbɔti landɔkɔŋu see Unimbɔti Fām di ŋūǹ kí béé u-landɔkɔŋu. 12Ama timbee, an kaa sá duulnya fām ní ti fɔ̃ɔ̃, an sá Unimbɔti di tīī-ti u-Fām, an nín dàá ŋá pu tí béé tiŋan tin kɔkɔ Unimbɔti ŋá-ti nì dipɔbil dibee. 13An puee, anyɔɔbun ŋin ti cáā sòoǹee kaa sá binib nín dàkà iciin iŋyee nyɔɔbuŋŋi, ama an sá anyɔɔbun ŋin Unimbɔti Fām tīī-tee ní ti cáā sòoǹ ki bɔ́bití ibaamɔn in nyēeń Unimbɔti Fām nee ki tùkù bin cáá Unimbɔti Fāmee. 14Unil un kaa cáá Unimbɔti Fāmee kaa ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃ ibaamɔn in u-Fām gbanti sòoǹee. Úǹ ceeyee an sá tiwaatibɔti ní. Waa ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃-tì kun puee Unimbɔti Fām di yaa bí a-puee ní a nyí ki gàntī. 15Unil un cáá Unimbɔti Fāmee di ŋūǹ kí nīn nyí tikɔkɔ ki gàntī, ama ubɔ kaa gbìl̀ úǹ bɔti taapu kí gàntī. 16Kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee yii: “Ŋma di nyí ti-Dindaan landɔkɔŋu? Ŋma di ŋūǹ kí sāŋkì-u?” Ama timbee, ti cáá Kriisitoo landɔkɔŋu ti-ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\