KƆRANTI 1 3

1Nnabiyaamu, m nín dɔ́miń ni-ceeyee maa ŋúń ki sòon̄ nì ni kii m nín sòoǹ bin cáá Unimbɔti Fāmee puee, ama m sòon̄ nì ni kii binib bin dī duulnyee ní, kii bin sá mbiyaapɔmu Kriisitoo saŋŋu poonee. 2An puee m tīī-ni nnaabiim, an kaa sá tijin tin pɔ̄ɔ̄ naa ŋūǹee; ali gba ki dāa sāā nìn díǹee, naa ŋūǹ tin pɔ̄ɔ̄yee, 3kun puee ni dáá bí kii duulnya nib nín bí puee ní. Di sá ŋyunti ŋun ní ipoompoon nì kunikpɔŋkpɔkɔu dáá bí ni-kansikinee, an dàkà yii ni sá duulnya yab dee ki ŋáań min fáatì ni-wuntee. 4Ni-kansikin biba lì yii bíǹ sá Pɔɔl yab ní, ní biba mun lì yii bíǹ sá Apooloosi yab, naa bíī ŋáań kii duulnya nib nín ŋáań puee deeee? 5Ŋma di sá Apooloosi? Ní ŋma di sá Pɔɔl ní? Ti sá Unimbɔti tɔntɔnliibi bin pu ni dī ki fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kííyee ní. Unimbɔti di yākatì min sá tí ŋée ki tīī-ti. 6Man búĺ ní Apooloosi yāaǹ nnyim, ní Unimbɔti yāntì an nyáń ki wíiǹ. 7An puee, an kaa sá un búĺee di sá tiba, kaa tí sá un yāaǹ nnyimee di tí sá tiba, ama Unimbɔti un yāntì an nyáń ki wíiǹee baba di sá tiba. 8Un búĺee nì un yāaǹ nnyimee ŋmà ní, Unimbɔti dāa pà-bi bi-tundi din bi túńee nín máaǹ puee ní. 9Kun puee ti nì Unimbɔti di pēēki tūǹ ditundi. Nimbi di sá u-saaku, ní ki sá u-diiku. 10Diyimɔɔl din Unimbɔti pú-mi ḿ nīn sá udimakpaan un cáá iciinee puee, m bíl̀ kudiiyee nyeel ní ubɔ ń dāá mā kí tɔ́kɔń, ama báà ŋma ń nín béé u nín dàá mā kí cáá puee. 11Di sá ubɔ kaa ti ŋūǹ kí cɔ́oń kudipɔŋu asee kun bi péēcɔ́oǹ ki bíl̀ee, an di sá Yeesu Kriisitoo. 12Biba dàá dū sindaariya ní kí mā, ní biba ń dū animil kúti kí mā, ní biba ń dū ataŋkpee ŋin jìl̀ee kí mā, ama biba mun dàá dū idɔ, biba ń dū ikpaŋkpaan, biba ń dū timool kí dūú mā. 13Un yaa dū kun ní ki máń kudiiyee, daliŋkin Unimbɔti dàá sòoǹ binib bɔtee, yaadal ní báà ŋma tuuŋŋi dāa nyēēmpaampiin pu. Di sá bi dàá dāá dū báà ŋma tuuŋŋi ní kí ŋá ŋŋmin. Ŋŋmi ní bi dàá dūú cɔ̄ŋkì báà ŋma tundi kí béé di nín sá diŋyee. 14Sii un di yaa dū kun ní ki máń kudiiyee ní ŋŋmi kaa wùn̄ee dàá dāá fɔ̃ɔ̃ a-paati. 15Ama un cee ní ŋŋmi yaa wùn̄ee asaluu gbáń udaan dee, u dàá dāá ká difiil, ama an dāa sá kii unil diiku nín fòol̄ pu ú sāǹ kí nyā kaa báb́ tiba puee ní. 16Naa nyí yii ni sá Unimbɔti diiku ní u-Fām kɔ́ò ni-naaan? 17An puee, unil yaa kɔ́ǹ Unimbɔti diiku tijɔkɔndee, see Unimbɔti ń dāá dáaĺ udaan tafal, kun puee Unimbɔti diiku bí circir ní, nimbi di sá kudii gbanti. 18Ubɔ ń taa ŋmàtiǹ u-ba, un yaa bí ni-kansikin ki dàkafī yii u cáá duulnya ciiniee, ú kpántí ugbaan kí ŋmā kí ká iciin in nyēeń Unimbɔti ceeyee. 19Kun puee duulnya ciini sá Unimbɔti cee digbaandi ní. Míǹ ní an ŋmàn̄ Unimbɔti takaldaun yii: “Unimbɔti gīintí biciŋfitiibi ciini ní ki fàtīi cáā cútí-bi.” 20An gítī tí lī yii: “Ti-Dindaan nyí biciŋfitiibi landɔkɔi, ki nyí i nín sá famee.” 21An puee, an kaa sá ubɔ pu ní ni dàá nīn gà ni-biŋŋi, kun puee nimbi di yì tikɔkɔ: 22an yaa sá Pɔɔlaaa, Apooloosaaa, Piyeeraaa, an yaa tí sá duulnyaaa, dimaŋfalaaa, ŋkúmaaan, an yaa tí sá tiwan tin bí kɔŋkɔnneeyaaa, tin bí ki dòońeeyaaa, nimbi di yì tikɔkɔ, 23ní Kriisitoo yì nimbi, ní Unimbɔti yì Kriisitoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\