KƆRANTI 1 4

1Míǹ puee ní nīn nyí yii ti sá Kriisitoo tɔntɔnliibi bin bin ní Unimbɔti dū u-bɔbalkaati ki ŋá ti-ŋaan tí sòoǹee. 2Bi yaa dū ditundi ki ŋá a-ŋaanee, tin bi kíǹ ki kpèé a-ceeyee di sá á ŋá ditundi bí béé a-baamɔni. 3Mamee, nimbi di yaa bíī sòoǹ m-bɔtaaa, an yaa tí sá bibɔsoonliibaaa, tíǹ kaa ká-mi. Man m-ba kaa tí bíī sòoǹ m-ba bɔti. 4Ibaamɔn, m-pɔbil poonee maa gbìl̄ yii m ŋá tiba, ama míǹ kaa dàkà yii maa ŋá tiba nì tiba. Ti-Dindaan di sá un sòoǹ man bɔtee. 5An puee ní taa sòoǹ ubɔ bɔti kí nīn cí ŋyunti ń bàń. Ní taa sòoǹ ubɔ bɔti kí nīn cí ŋyunti ŋun ti-Dindaan dàá bàńee. U yaa láā bāańee, u dàá yàntī ŋwalfi ń ŋmíntí tin bál̀ dibɔmbɔndinee kí nyāntí binib landɔkɔi mpaampiin pu, niin ní báà ŋma dāa fòol̄ kupampakau kun u máaǹee Unimbɔti cee. 6Nnabiyaamu, m dū man nì Apooloosi bɔti tin m sòon̄ee ki dūu dàkā kí cántí-ni tibɔti ní. Ní bīfì man nì Apooloosi cee min ni máaǹ kí nīn bée kí taa lákatí tin bi ŋmàn̄ Unimbɔti takaldau poonee pu. Ní taa ŋá dilambil kí lēēti-kansikin ubɔ, kí bí yii úǹ di sá tiba kí kpèè un kíǹee fam. 7Ŋma di yɔ̃oǹ-si yilpu ní a jítiǹ a-juti ní? Tin a cááyee Unimbɔti di kaa tīī-saaa? Kin Unimbɔti di yaa tīī-si ní, ba pu ní a cáá dilambil kii ubɔ di kaa tīī-see? 8Ni pūtì kpáàā ká tin kɔkɔ ni lèe! Ki pūtì kpáàā kpántì bigaajab ki kpántì bibɔtiibi timbi boon! Ni yaa bàà lafun kpántì bibɔtiibi ti mun ń bàà dāá kūtì ni-pu, an bàà ŋān̄! 9An bí-mi kii Unimbɔti gíiǹ timbi akpambal boon binib kansikinee. Ti bí kii binib bin bi dàá kpò kunipaau nimiinee kun puee ti kpántì tinimikɔntiwan ní duulnya nì itūun nì binib kpèé. 10Kriisitoo puee timbi kpántì biwaatiibi ní, ní nimbi nín fɔ̃ɔ̃-u ki kíí puee ni kpántì biciŋfitiibi. Míǹ ní timbi sá ŋwɔsɔfimu ní nimbi sá bipɔɔbi. Binib kpèé timbi fam ní ki tìì nimbi jilma. 11Ali ki dāa sāā ŋyunti ŋun poon ti bí nee ti gbíntì ki bí ki jīǹ ŋkùm nì nnyinnyoo falaau. Taa cáá abɔkuti kí pèen̄, ní bi gbáà-ti ní ti tú ki yìiǹ ajan kɔkɔ pu. 12Míǹ boonee ti tūǹ atuun ki gì kí ŋmā kí ká tiba kí jī. Bi yaa sìí-tee timbi mèé Unimbɔti ń bìin̄ bi-pu. Míǹ ní bi yaa sàantí-tee ní timbi jīǹ-bi kimɔtii. 13Bi kúŋfí ti-boon ní timbi sòoǹ-bi tin mɔ̄ee, ali nìn díǹee bi kpèé-ti kii duulnya tampummootee ní, ali kii tiwaŋkpitil tin kaa bí tibanee. 14Maa ŋmàn̄ tibɔti nee kí kɔ́ǹ-ni icoo, ama kí kpāafì-ni kii ni nín sá m-biyaamu m néeń-ni puee ní. 15Báà binib kutukub saalaa di yaa làá kpòotī-ni nnimbɔtisan poon, ni-baa dàá nīn péēsá ubambaanti ní. Ní nīn nyí yii man di sá ni-baa, kun puee man di cáań tibɔmɔntiil ki sòon̄ nì ni, ní ni fɔ̃ɔ̃ ki kíí. 16An puee, m bàlfī-ni yii ní fɔ̃ɔ̃ man bimbim kí nīn ŋáań man nín ŋáań puee. 17An pu ní m dū m-jipɔɔn Tiimootee un sá m-bineeŋkaaki ki yú deedee ti-Dindaan saŋŋunee ki túnní ni-cee. U dàá téetí-ni man nín dī Kriisitoo saŋŋu miŋyee, kii m nín dàkà Kriisitoo nikitiŋ kɔkɔ kansikin puee. 18Ni-kansikin biba nín dākafì yii maa ti làá gítiń ni-ceeyee puee bi bí ki yòontí bi-ba yilpu. 19Ama ti-Dindaan yaa là an kaa làá ti yúntí m dàá dāan̄ ni-cee. M yaa láā bāańee an kaa dāa sá bi-nyɔɔbuŋŋi ní m dàá pīlfì, ama bi-pɔŋŋu ní m dàá kpèè. 20Di sá yii Unimbɔti beel kaa sá nì anyɔɔbun ŋmaniŋma, an sá mpɔn di bí poon. 21Ni là ḿ dāan̄ ni-cee nì mbambaanaaan? Àá ḿ dāan̄ nì dineendi nì nsɔŋfi ní?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\