KƆRANTI 1 5

1M gbìl̄ bi sòoǹ tijɔkɔndi tin bí ni-kansikinee pu. An jɔkɔntee bin kaa fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee kaa kíikí kí ŋá míǹ gba. M gbìl̄ yii ni-kansikin ubɔ cáá u-baa nimpuaa! 2Ni ŋáań míǹ ní ki gítī cáá dilambil kaa bí kunimbaaun kí nyāntí un ŋá an tundi gbantee ni-kansikinaaan? 3Maa bí ni-cee ni wāĺ-mi ama m-landɔkɔŋu bí ni-cee, nì ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo puee m pūtì kpáàā kūū un ŋá an tuŋkpitilee bɔti ali kii m bí ni-kansikinee. 4Ni yaa làá kpāfèe, m-landɔkɔŋu dàá dāá nīn bí ni-kansikin, ti-Dindaan Yeesu pɔŋŋu dàá dāá nīn bí ti-cee. 5Ní dāá dū an niliuee kí tīī Sitaan ń sàaǹ u-wunti ní u-naŋki ń dāá ŋmā kí ŋmátí ti-Dindaan gítintam. 6Kun pu ní ni dàkafī ki cáá dilambilee kaa ŋān̄. Naa nyí yii nnyɔkɔ fiiiyee ní bí dū kí ŋá bukpɔnɔsaa ní án jɔ̄m̀aaan? 7Nyāntímaan nnyɔɔkpiki gbanti ŋun sá ikpitee kí nīn sá circirdambi kii bukpɔnɔsaa bun kaa cáá nnyɔkɔee. Ni kpántì míǹ ki dɔ́ò, kun puee Kriisitoo un sá timbi pibiliŋ jiŋaaliuee dū u-ba ki ŋá saraa ipii yil pu ki tīī timbi. 8An puee, tí jīmaan ti-jiŋaaliu gbanti nì kpɔnɔb bin poon baa ŋá kpɔnɔ nyɔkɔŋu ŋun sá kii ikpiti nì tijɔkɔndee, ama án nīn sá kii kpɔnɔb bin kaa cáá nnyɔkɔee, ki sá circir nì ibaamɔnee. 9M nìn ŋmàn̄-ni takalda ki tùkū-ni yii ní taa yàntī ni nì bin ŋáań tilaakpaalee ń nīn kpáfí. 10Maa nìn lì bin bí duulnyan ki ŋáań tilaakpaalee nì nnimitaataandambi nì biyipɔɔdambi nì biwaatootiliibi, an yaa bàà sá bíǹ pu ní m lèe, m bàà lì yii ní nyā duulnya poon ní. 11M nín baasii là kí lì min takalda gbanti poonee di sá: unil un bí yii u nɔ́ɔ́ Yeesu ama ní ki ŋáań tilaakpaal àá ki cáá nnimitaataam àá ki sá uwaatootil àá ki sìí binib àá udanyɔgbil àá uŋmatinlee, ni nì an niliuee ń taa kpāfì, ní taa jī tijin u-cee gba. 12- 13Man di kaa làá sòoǹ bin kaa nɔ́ɔ́ Yeesuee bɔti, kun puee tàa sá m-bɔti, Unimbɔti di dàá sòoǹ bi-bɔti. Ama ni ŋūǹ kí sòoǹ ni-kansikin nimbi bin nɔ́ɔ́ Yeesuee bɔti. An puee, nyāntímaan unikpiti ni-kansikin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\