KƆRANTI 1 6

1Ba pu ní ni-kansikin ubɔ nì ubɔ yaa cáá tɔb tibee ni ŋūǹ ki cáā cáǹ bin kaa nɔ́ɔ́ Yeesuee cee, kaa cáā cáǹ bin nɔ́ɔ́ Yeesuee cee? 2Naa nyí yii bin fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee di dàá dāá sòoǹ duulnya yab bɔtaaa? Nimbi bin dàá dāá sòoǹ duulnya yab bɔtee di kaa ŋūǹ kí sòoǹ tibɔti tin bí sɔkɔmiiyeeee? 3Naa nyí yii timbi di dàá dāá sòoǹ itūun bɔtaaa? Kin ataa aŋa pu ní taa ŋūǹ kí sòoǹ binib bɔti. 4Di sá yii nimbi kansikinee, ni yaa cáá tɔb tibee, bin Kriisitoo nikitil kaa dūu yíiń binibee, bíǹ ní nimbi cāabìń bí nīn sá bibɔsoonliibi. 5Mimmee ni-kansikin ubɔ kaa bí ki cáá iciin kí nīn ŋáŋkí ni-kansikin bɔtaaa? Ni-cooi ní m bíī lì nee. 6Nimbee, ni nì ni-nabiki yaa cáá tɔb tibee, see bin kaa nyí Unimbɔtee cee ní ni tin sòoǹ-tì. 7Kɔŋkɔnnee ni yīntì kpataaa ni nì ni-nabiyaamu nín cáá tɔb tibɔtee pu. Ba pu ní bi yaa ŋá-ni tin kaa kítèe naa jīǹ kimɔtii ní? Ba pu ní naa yāntì un yùn̄-nee ń nīn cáā cá? 8Ama nimbi gba di ŋáań tin kaa kítèe ní ki yù. Ni-nabiyaamu mun nɔ́ɔ́ Kriisitooyee ní ni ŋáań mimmee! 9Naa nyí yii bin ŋáań tin kaa kítèe kaa làá dāá kɔ́ Unimbɔti beelinaaan? Ubɔ ń taa mɔ̄ntì u-ba. Bin ŋáań tijɔkɔndee nì biwaatootiliibi nì bilaakpaadambi nì bin dò nì bi-ninjajutiibee, 10nì binaayub nì nnimitaataandambi nì bidanyɔgbiliibi nì bin sìí binibee nì biyipɔɔdambi, an nibee kaa làá dāá kɔ́ Unimbɔti beelin. 11Míǹ poon ní ni-kansikin biba nìn bí. Ama Unimbɔti fùl̄-ni ki lēēni-kpitii, ki gāntì-ni ki yɔ́oǹ ní nīn sá u-yab. Ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo nì Unimbɔti Fām puee ni kpántì deedeedambi. 12“M cáá nsan kí ŋá tikɔkɔ,” ama tikɔkɔ di kaa ŋān̄ ki tīī-mi. Báà m yaa cáá nsan kí ŋá tikɔkɔ, an kaa sá báà kuŋyee ní ḿ dū m-ba kí tīī kuyuŋu. 13“Tijin bí ki tīī dipool ní, ní dipool mun bí ki tīī tijin,” ama Unimbɔti dàá dāá kúntí tíǹ liitil. Tiwun tíǹ kaa bí ki tīī dijɔkɔntundi, tì bí ki tīī ti-Dindaan ní, ní ti-Dindaan mun bí ki tīī tiwun. 14Ní Unimbɔti un fīkitì ti-Dindaanee ń dāá dū u-pɔŋŋuee kí fìkitī ti mun. 15Naa nyí yii ni-wunti sá Kriisitoo wunjaŋŋi níiin? M kíikí kí yòon̄ Kriisitoo wunjaŋŋi kí dūú kpāfì nì kilaakpaai yɔŋuɔɔɔ? Aayee, báà fiii. 16Naa nyí yii un nì kilaakpaai yaa kpáfèe, udaan wunti nì kilaakpaai yati ŋá tibaantiilaaa? Kun puee Unimbɔti takaldau poon lī yii: “Bi-liitilee ŋá ubaanti dee.” 17Ama un nì ti-Dindaan yaa kpáfèe, udaan nì ti-Dindaan ŋá ubaanti ŋfāmin dee. 18Ní fámaan dijɔkɔntundi, di sá yii ikpiti in kíǹ binib ŋáańee kaa gbèetī tiwun ama un ŋáań dijɔkɔntundee, úǹ u-ba wunti ní u ŋáań ikpiti. 19Àá naa nyí yii ni-wunti sá Unimbɔti Fām min u tīī-nee diiku ní naa yì ni-ba? 20Unimbɔti dá-ni nì kudapɔɔu ní, an puee ní kpáaǹ ni-wunti kí tīī-u tinyool.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\