KƆRANTI 1 7

1Tí kpèè takalda un ni ŋmàn̄ee bɔti: Tin m dàá kíí-nee di sá yii: An ŋān̄ ki tīī unil ń taa bàà cáá unimpu. 2Ama, án taa láā yàntī ní kɔ́ tilaakpaal poonee, an máaǹ uninja kamaa ń nīn cáá u-nimpuu, ní unimpu kamaa ń nīn cáá u-cal. 3Uninja ń ŋá u-tundi nín sá puee kí tīī u-nimpuu, unimpu mun ń ŋá míǹ mbaantiim kí tīī u-cal. 4Di sá yii an kaa sá unimpu di yì u-wunti u-ba, an sá u-cal di yì-u. Míǹ mbaantiim an kaa sá uninja di yì u-wunti u-ba, an sá u-nimpuu di yì-u. 5An puee, ubɔ ń taa ŋmìntī u-juti báà tiba, asee ni yaa sòon̄ ki gbìl̄ nì tɔb kí dū ŋyunti ŋubɔ kí taa gbēētɔb kí ŋmā kí mèè. Ni nín mēēmíǹ ki dɔ́òyee, ní ní fàtīí kpāfì. An yaa kaa sá míǹ, ni nín kaa ŋūǹ kí nīn gbíntì ki ŋúb́ ni-ba ki ŋmèéyee puee, Sitaan ŋūǹ kí dī míǹ kí cɔ̄ŋkì-ni. 6Tin m sòoǹ-ni nee, kaa sá mara ní m síiǹ-ni, m sáŋkí-ni ní. 7M bàà là yii bininjab kɔkɔ ń bàà nín̄ bí kii man nín bí pu nee ní, ama báà ŋma nì Unimbɔti nín tīiń-u puee ní, u tīī ubɔ tiba ní ki tīī un kíǹee mun tiba. 8Ama, m tùkù bijaakpaatiibi nì bisapɔmbi nì bikpiipoobi yii an bàà ŋān̄ bí gbíntí míǹ kii man nín bí pu nee. 9Ama bi yaa kaa ŋūǹ kí cúú bi-ba kí kàl̄ míǹ, bí mɔ̄ǹ àá bí cáá binimpoobi, kun puee an sɔ́ á cáá unimpu àá á mɔ̄ǹ ki jítiǹ á nīn kā ki wù fòrrr fam. 10Nimbi binimpoobidambi ní m tìì mara nee, (ti-Dindaan di yɔ́oǹ mara gbanti, kaa sá man) yii: Unimpu ń taa yīkì u-cal cee. 11U yaa tí cāntì u-calaaa, ú nīn kā míǹ kí taa mɔ̄ǹ ubɔ, àá u nì u-cal ń ŋāŋkì bi-kansikin ú fàtīí gítiń-u. Míǹ mbaantiim, uninja mun ń taa jà u-nimpuu. 12Nimbi bin kíǹee, tin m dàá tùkù-nee sèé, (an kaa sá ti-Dindaan di sòon̄ míǹ, man di lī.) M lī yii: a yaa cáá unimpu ní ki dāa fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí ní a-nimpuu kaa fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kíí, ama ní ki kíí kí nīn gbíntì ki sá a-nimpuuee, á taa yàntī-u. 13Míǹ ní unimpu mun yaa tí nɔ́ɔ́ Yeesu ní u-cal kaa nɔ́ɔ́ Yeesu ama ní ki kíí ú nīn gbíntìi sá u-nimpuuee, ú taa yīkì u-cee. 14Uninja un kaa nɔ́ɔ́ Yeesuee nimpuu nín nɔ́ɔ́ Yeesuee puee u ŋá circir dee. Ní unimpu un kaa nɔ́ɔ́ Yeesuee mun ŋá circir u-cal un nɔ́ɔ́ Yeesuee pu. An yaa kaa sá mimmee, bi-biyaamu kaa bàà bí circir. An nín sá mimmee puee, bi-biyaamu bí circir. 15Ama a yaa nɔ́ɔ́ Yeesu ní a-cal àá a-nimpuu kaa nɔ́ɔ́ Yeesu ní ki là kí càntī-see, pɔ̄-u nsan ú nīn cá, mara ubɔ kaa bɔ́ob́-si á cúú-u mpɔn kí kàan̄. Di sá yii Unimbɔti yíiń-ti tí dāan̄ kí nīn bí ŋgbansɔŋfin ní. 16Di sá yii unimpu, a nyí yii sii nì a-cal yaa làá nīn gbíntì ki bí, a dàá ŋmā kí fīī-uaaa? Àá uninja, a nyí yii sii nì a-nimpuu yaa làá nīn gbíntì ki bí a dàá ŋmā kí fīī-u? 17Tin bée di sá yii báà ŋma ń nīn ŋúb́ min ti-Dindaan tīī-u ki wāatì ní u nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee. An marau ní m síiǹ Kriisitoo nikitiŋ kɔkɔ kansikin. 18Sii un yaa gíí ní ki nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee ń taa nín̄ yáliŋkí yii a dàá gítī ŋá mana. Sii un kaa gíí ní ki fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee ń taa gíí. 19A yaa gííyaaa a yaa kaa gííyaaa tíǹ bɔti kaa páb́, tin péēpáb́ee di sá á nīn ŋúb́ Unimbɔti marab. 20Báà ŋma ń nīn gbíntì ki bí min ní u nìn péēbí ní ki nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee. 21A yaa nìn sá uyumbu ní ki nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyaaa, á taa nín̄ yáliŋkí, ama a yaa tí ŋūǹ kí fɔ̃ɔ̃ a-baaa, á pɔ́ɔǹ kí fɔ̃ɔ̃ a-ba. 22Uyumbu un fɔ̃ɔ̃ ti-Dindaan ki kííyee, ti-Dindaan nyántì-u ikpiti yuŋkun, míǹ ní un yì u-ba ki fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee sá Kriisitoo yumbuu. 23Unimbɔti dá-ni nì kudapɔɔu ní, an puee ní taa gítī dū ni-ba kí ŋá binib yumbui. 24Nnabiyaamu, ni nín nìn péēbí min dooooyee ki wāatì ki nín fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee, ní nīn gbíntìi bí míǹ kí dū ni-ba kí tīī Unimbɔti. 25Bijaakpaatiibi nì bisapɔmbi bɔtee, ti-Dindaan kaa tīī-mi mara ḿ yɔ́oń-bi, ama man nín dàkafī puee ní m dàá lì kii m nín sá unil un ti-Dindaan pú diyimɔɔl bi cáá m-pu dimákalee pu. 26Man ká yii, kii diniminaamandi din bí kɔŋkɔnnee puee, an ŋān̄ unil ń taa cáá unimpu. 27A yaa gítī dàá cáá unimpuee, taa ti nyàab̀ nsan yii a dàá nyāntí-u. A yaa kaa láá tí cááyaaa, á taa ti cáá. 28Ama nì míǹ kɔkɔee, uninja yaa cáá unimpu, waa yīntì, míǹ ní unimpu mun yaa mɔ́ǹ waa yīntì. Ama, digiŋkpaandi di dàá bà binimpucaaliibi nì bicamɔnliibi, an pu ní m bàà là kí nyāntí-bi digìńdin. 29Nnabiyaamu, tin m dàá lèe di sá yii: ŋyunti kaa ti náaǹ, an puee bin cáá binimpoobee ń nīn bí kii bin kaa cááyee nín bí puee, 30bin sūǹee ń nīn bí kii kunimbaau kaa cáá-bee, bin lāāyee ń nīn bí kii an kaa mɔ̄ǹ-bee, binyampoobi bin dāāyee ń nīn bí kii baa cáá tibee. 31Bin bí ki jīǹ duulnya puee ń nīn bí kii baa bíī páatí tibee. Kun puee, ni nín wāĺ duulnya bí min nee u dàá dāá kúntí. 32M bàà là yii ní nīn tɔ́ ni-ba kí taa nín̄ nìiǹ, di sá ti-Dindaan tundi ŋmaniŋma pu ní un kaa cáá unimpuee nimiliŋ máǹ ki nyàab̀ kí fáatí ti-Dindaan. 33Ama un cáá unimpuee nimiliŋ máǹ duulnya tuuŋŋi pu ní u nyàab̀ kí fáatíǹ u-nimpuu. 34Niinee u-landɔkɔi ŋá ili dee. Míǹ ní unimpu àá usapɔɔn un kaa mɔ́ǹee nimiliŋ máǹ ti-Dindaan tundi pu, an nín dàá ŋá pu u-wunti nì u-pɔbil ń nīn bí circiree. Ama unimpu àá usapɔɔn un mɔ́ǹee nimiliŋ máǹ duulnya tuuŋŋi pu ní u nyàab̀ kí nīn fáatì u-cal. 35Ni-ŋanti pu ní m sòoǹ tin bí nee, an kaa sá kí bàkan̄-ni, m là ní nīn ŋáań min ŋān̄ ki kítèe ní, kí dū ni-ba kɔkɔ kí ŋá ti-Dindaan ŋaan kí taa kíń báà laaaba. 36Unaacimpɔɔn un di yaa bàà lēēyii waa làá cáá u-bɔɔn ní ki dāa gítī ká yii waa ŋūǹ kí cúú u-ba, an dàá nīn péēpáb́-u míǹ kí nīn cée, ú cáá u-bɔɔn, waa ŋá ikpiti. 37Ama, un di lēēu-pɔbil poon kaa ti bí kí gítí u-boon ki yì u-ba ki nyí min u lēēnee, u nín baasii lēēu-pɔbil poon kí ŋá miŋyee deeyee, udaan lēēmin ŋān̄ee. 38Un kaa ŋúń ki cúú u-ba ki cáá u-bɔɔnee cee ŋān̄. Ama un ŋúń ki cúú u-ba kaa cáá u-bɔɔnee cee ŋān̄ ki lákatì. 39Unimpu un mɔ́ǹee máaǹ kí nīn péēnáká u-cal ní bí nīn bí iyunti kɔkɔ. Ama u-cal yaa kpíìyee, u tɔ́ u-ba kí mɔ̄ǹ un u yaa lèe. Ama un fɔ̃ɔ̃ Yeesu ki kííyee ní an sá ú fàtīi mɔ̄ǹ. 40Man ceeyee, u yaa gbíntì míǹ kaa mɔ́ǹ, u-pɔbil dàá nīn sòm̀ ki jítiǹ u yaa mɔ́ǹ. M nyí yii man mun cáá Unimbɔti Fām ní.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\