KƆRANTI 1 8

1Tiwaŋkuti tin bi tɔ̃otì awaayee nanti bɔtee, ti nyí yii báà ŋma nyí, ama dinyil cāabìń dilambil ní, ní dineendi yàntī binib cá nyɔkɔpu nnimbɔtisan poon. 2Un dàkafī yii u nyí tibee kaa láá béè min sá ú bééyee. 3Ama un yaa néeń Unimbɔtee, Unimbɔti béè udaan dee. 4Ni nín bālfì yii ti ŋūǹ kí ŋmɔ́ tiwaananaaaŋyee: ti nyí yii diwaal kaa sá tiba duulnya poon, míǹ ní báà unimbɔti ubɔ gítī kpá see Unimbɔtibaantee. 5Báà binib nín dàkafī yii inimbɔti wīikí, iba bí yilpu iba bí taapuee, 6timbi cáá Unimbɔtibambaanti ní, úǹ di sá Ubaati un náań tikɔkɔee. Úǹ pu ní ti bí. Ní ti-Dindaan sá ubaanti, úǹ di sá Yeesu Kriisitoo, úǹ pu ní tiwan kɔkɔ bí, u-pu ní ti mun bí. 7Ama bi-kɔkɔ kaa nyí míǹ. Di sá awaatuun mántiǹ biba, ní bi gbíntì ki ŋmɔ́ò tiwaatootinan alii diwaal di lafun baasii yì tinan gbantee, ní bi-pɔbiliŋ nín kaa pɔ̄ɔ̄ puee ní bí ŋá ikpiti. 8Di sá yii tijin di kaa làá yàntī tí sútí kí pìl̄ Unimbɔti. Ti yaa jíńaaan, an kaa làá bàtī-ti tiba, ti yaa kaa jíńaaan, an kaa làá gbéeǹ-ti tiba. 9Ama, ní nīn nyíǹ ni-ba nì ni nín tɔ́ ni-ba ki ŋáań miŋyee, án taa yàntī bin kaa pɔ̄ɔ̄ nnimbɔtisan poonee ń lítí. 10Un kaa pɔ̄ɔ̄ nnimbɔtisan poonee yaa ká sii un nyí Unimbɔti bɔti tiŋanee yaa kā ditaŋgbandi diba taapu ki jīǹee, an kaa téekí-u ú ŋmɔ́ tiwaananaaan? 11Ní sii nyítam puee kinabiki kin kaa láá béè ki dɔ́òyee, kinabiki kin pu Kriisitoo kpíìyee ń wāŋkàaa? 12Ni nín bí ki ŋáań ni-nabiyaamu ikpiti min ki kɔ̄ntí bin kaa láá béè ki dɔ́òyee landɔkɔi iweenee, an sá Kriisitoo ní ni ŋáań ikpiti gbanti. 13An puee, tijin jītam di yaa làá yàntī m-nabiki ń lítée, m kpá kí ŋmɔ́ tinan an nín dàá ŋá pu m-nabiki ń taa lítée.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\