KƆRANTI 1 9

1Maa tɔ́ m-baaa? Maa sá Yeesu kpambalaaa? Maa ká Yeesu ti-Dindaanaaan? M nín túń ti-Dindaan tundi ki nyántì kuŋyee di kaa sá nimbaaa? 2Báà bin kíǹee yaa bí yii maa sá bíǹ cee Yeesu kpambal, nimbi máaǹ kí nīn nyí-mi yii m sá dikpambal. Ni nì ti-Dindaan nín ŋá ubaanti puee di dàkā yii m sá dikpambal. 3M nín sòoǹ tin ki tùkù bin kpākantí-mee dee. 4Man kaa cáá nsan kí jī kí nyò m-tundi puɔɔɔ? 5Maa cáá nsan ki mun ń yòon̄ unimpu un nɔ́ɔ́ Yeesuee kí ŋá m-nimpuu ú nīn táá-mi kii akpambal ŋin kíǹee nì ti-Dindaan nabiyaamu nì Piyeer nín ŋáań pueeee? 6Àá an sá yii man nì Baarnaabasi baba ní ń tɔ̄ ditundi ní kí nín ká kí jī ní? 7Ŋma di kɔ́ò tisoojati baa pà-u? Àá unil kaa ŋmɔ́ò busubu bun u cɔ́oǹee biliŋaaan? Àá unaakpaal kaa nyù inaa in u kpàáyee naabiimaaan? 8An kaa sá min binib nyí ki ŋáań díǹ nì foolee pu ní m sòoǹ, Mooisi marau mun lī míǹ ní. 9An ŋmàn̄ Mooisi marab poon yii: “Á taa bɔ́ob́ unaa un gbáà idee nyɔkɔ.” Mimmee inaa bɔti páb́ Unimbɔtaaa? 10An kaa sá timbi pu ní an sòon̄ mimmaaan? Tiŋman, an sá timbi pu ní bi sòon̄ míǹ. An máaǹ un kù idee nì un gbáàyee ń nīn cáá dimákal yii bi dàá ká bi-paatii poon. 11Unimbɔti bɔti ní timbi búĺ ni-pɔbiliŋin, mimmee ni-wanti tin ni cáá duulnyanee ti yaa fɔ̃ɔ̃ tiba poonee ti fɔ̃ɔ̃ ki lákatì deeyaaa? 12Biba yaa cáá nsan ki jīǹ ni-puee, timbi kaa máaǹ kí jī ni-pu kí jítiǹ bidambaaa? Ama min bàà máaǹ ní ŋá kí tīī-tee, ti ŋmēētaa bālfì-ni an pu, an nín dàá ŋá pu tiba ń taa lìkin̄-ni Kriisitoo bɔmɔntiiti saŋŋunee. 13Ni nyí yii bin tūǹ ditundi Kunimbɔtidiinee, niin jinti ní bi jīǹ, ní bin ŋáań saraabee mun cáá bi-jandi saraabee poon. 14Míǹ ní ti-Dindaan pú kinyɔkɔ yii bin sòoǹ tibɔmɔntiilee ń nīn jīǹ bin cee bi sòoǹee ŋaan. 15Ama maa bālfì tin an sá ní ŋá kí tīī-mee tiba nì tiba pu, maa tí bíī ŋmà yii ní ŋá kí tīī-mi. M yaa gbíntì míǹ ki kpíì an sɔ́ ki jítiǹ ubɔ ń bàtī m-nyooti. 16Tibɔmɔntiil soontamee kaa sá-mi dilambitundi ama an páb́-mi yii ḿ sòoǹ ní, kun puee an sá-mi mbusu ní m yaa kaa sòoǹ tibɔmɔntiil gbantee. 17M yaa ŋáań ditundi gbanti nì dipɔbil dibee m cáá ipaati, m yaa kaa tí ŋáań-dì nì dipɔbil dibaaa ditundi din Unimbɔti tīī-mee dee. 18Mimmee, m-paati di sá ba? M-paati di sá ḿ sòoǹ tibɔmɔntiil kí tīī binib faalaa kí taa fɔ̃ɔ̃ tiba, ama ki mun bàà cáá nsan kí fɔ̃ɔ̃ tiba. 19M sá unil un yì u-bee ní, maa sá uyumbu. Ama kí ŋmā kí dáaliń kunipaau kí cáań Kriisitoo ceeyee, see m nín dū m-ba ki gíiǹ báà ŋma yumbuuee. 20M yaa bí Juuda yab ceeyee, m gīintí m-ba kii Juuda yab nín bí puee ní, kí ŋmā kí cáań-bi Kriisitoo cee. M yaa bí bin dī Mooisi marabee ceeyee, m gīintí m-ba kii bí mun nín bí puee ní, kí ŋmā kí cáań-bi Kriisitoo cee. Ama ní kaa bí m-ba marabee taapu. 21M yaa tí bí bin kaa nɔ́ɔ́ Mooisi marabee ceeyee, m tí gīintí m-ba kii unil un kaa nɔ́ɔ́ marabee ní, kí ŋmā kí cáań-bi Kriisitoo cee. Míǹ kaa dàkà yii maa tɔ́ Unimbɔti marab, m tɔ́-bi, Kriisitoo marab taapu ní m bí. 22M yaa bí bin kaa pɔ̄ɔ̄ nnimbɔtisanee ceeyee, m gīintí m-ba kii bí mun nín bí puee ní, kí ŋmā kí cáań-bi Kriisitoo cee. Míǹ ní m gīintí m-ba báà ŋma nín bí miŋyee kí ŋmā kí fīī biba tiŋman pu. 23Tibɔmɔntiil pu ní m péēbí ki ŋáań míǹ kɔkɔee kí ŋmā kí dāá ká tiwammɔntiil an poon. 24Naa nyí yii bin kɔkɔ cá ki sáń kpaŋkpakantikuee, ubaanti di lìntī ní kí fɔ̃ɔ̃ tipaalaaa? Ni mun nín̄ sáḿmaan min máaǹ ní sāǹ kí lìntī kí fɔ̃ɔ̃ tipaalee. 25Bin bin cá ditaatandi kpaŋkpakantikuuee kòɔ́ tiwan tikpil, ŋfuulimu mun kúùyee pu ní bíǹ ŋáań kpaŋkpakantikubee. Ama timbee, ti sáń kí fɔ̃ɔ̃ kifuulii kin dàá nīn bí jaanjaanee ní. 26An pu ní m sáń m-nimiliŋ bá kun m sáń ki nyàab̀ee pu, ní m yaa làá mòee m bɔ́ntí ní kí nín bɔ̄, maa bɔ̃otí fam fam. 27M sàantí m-wunti ní ki ŋúb́-tì. M pɔ̄ɔntí ní an nín dàá ŋá pu ḿ taa sòoǹ nì bin kíǹee Unimbɔti bɔti kí wāŋkì m-bee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\