JAAN 1 1

1Ti ŋmàn̄ takalda nee kí tùkù-ni dimaŋfal bɔti. Dimaŋfal gbantee nìn péēbí doooo ŋkilkaamin ní. Ti gbìl̄ dì nín nìn sòon̄ puee, ki wál̀-dì nì ti-nimiliŋ, ki máań-dì nì ti-ŋalii mun. 2Dimaŋfal gbanti nyáń mpaampiin pu, ní ti ká-dì. An pu ní ti sòoǹ ki tùkù-ni dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee bɔti. Dì nìn bí ti-Baa Unimbɔti cee ní u nyántì-dì ki dàkā-ti. 3Míǹ puee tin tin ti kée nì tin ti gbìl̄ee ní ti cáā bíī tùkù ni mun, an nín dàá ŋá pu ti nì ni kɔkɔ ń kpántí ubaantee. Kun puee timbi nì ti-Baa Unimbɔti nì u-Jipɔɔn Yeesu Kriisitoo ŋá ubaanti. 4Ti ŋmà takalda nee an nín dàá ŋá pu ti-pɔbiliŋ ń mòtīí pīil̀ee. 5Dinyɔɔbundi din ti gbìl̄ Yeesu cee ki cáā tùkù-nee di sá yii Unimbɔti sá ŋwalfi, dibɔmbɔndi kpá u-ni báà fiii. 6Míǹ puee, ti yaa bí yii ti nì u ŋá ubaanti ní ki gbíntìi còom̄ dibɔmbɔndinee, ti mɔ́ntí, taa dī ibaamɔn. 7Ama ti yaa dī ŋwalfi saŋŋu kii Unimbɔti u-ba nín sá ŋwalfi puee, niinee ní ti nì ti-nabiyaamu ŋáań ubaanti, ní u-Jipɔɔn Yeesu fatikuu fíntí ti-pɔbiliŋ circir ki lèekī ti-kpitii kɔkɔ. 8Ti yaa bí yii taa cáá ikpitee, mimmee taa cáá ibaamɔn ti-ni, ti mòtīi bíī wáŋkí dee. 9Ti yaa bīitì ti-kpitii pu, Unimbɔti sá deedeedaan ki cáá ibaamɔn ki dàá dū ti-kpitii kí pɔ̄-ti, kí fíntí tin kɔkɔwoooo bí ti-pɔbiliŋin kaa ŋān̄ee, tí nīn bí circir. 10Ama ti yaa bí yii taa ŋá ikpitee, mimmee ti yíì Unimbɔti unyimɔndaan dee. An dàkà yii u-nyɔɔbundi kaa bí ti-pɔbiliŋin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\