JAAN 1 2

1M-biyaamu, m ŋmà-ni tin bí nee an nín dàá ŋá pu ní taa ŋá ikpitee. Ama ubɔ yaa jéetì ikpitinee, ti cáá un mɔ́tí ti-puee ti-Baa Unimbɔti cee, úǹ di sá Yeesu Kriisitoo ibaamɔndaan. 2U dū u-ba ki ŋá saraa ti-kpitii pu, ama an kaa sá timbi kpitii ŋmaniŋma pu, an sá ki kpáaǹ binib kɔkɔwoooo kpitii pu ní. 3Ti yaa kpáafí Unimbɔti marabee, niinee ní ti béetí yii ti nyí-u. 4Un yaa bí yii: “M nyí Unimbɔti,” ama ní kaa ŋúb́ u-marabee, sá unyimɔndaan, ibaamɔn kaa bí udaan ni. 5Ama sii un di yaa kpáafí Unimbɔti bɔtee, mimmee sii di néeń Unimbɔti tiŋman. An pu ní a béetí yii a bí Unimbɔtin. 6Sii un di yaa lī yii a bí Unimbɔtinee, a máaǹ kí nīn còom̄ kii Yeesu u-ba nín nìn còom̄ puee. 7M-nabineeŋkaamu, an kaa sá marapɔɔn ubɔ ní m gítī bíī ŋmà-ni, an sá marakpiki un ni nìn péēnyí doooo ŋkilkaaminee. An marakpikiuee di sá Unimbɔti bɔti tin ni nìn péēgbìl̄ee. 8Nì míǹ kɔkɔee, u sá marapɔɔn ní m bíī ŋmà-ni. Ibaamɔn in bí mara un nyánní Yeesunee bí ni mun ni, kun puee dibɔmbɔndi bíī jītí ní ŋwalfimɔnti dɔ́miń ki ŋmíntì ti-pu. 9Sii un di yaa bí yii a còom̄ ŋwalfin ní ki gbíntìi ná a-nabikee, a dáá gbíntìi bí dibɔmbɔndin. 10Ama sii un di yaa néeń a-nabikee còom̄ ŋwalfin dee, a kpá kí yàntī ubɔ ń lítí. 11Sii un di yaa ná a-nabikee, mimmee a bí dibɔmbɔndin ki còom̄, kaa nyí laakin pú a cée, kun puee dibɔmbɔndi yāntì a jòb̄. 12M-biyaamu, m ŋmà-ni tin bí nee kun puee Yeesu yindi pu ní ni ká ni-kpitii pɔ̄tam. 13Bibaatiibi, m ŋmà-ni tin bí nee kun puee ni nyí ti-Dindaan un nìn péēbí doooo ŋkilkaaminee. Binaacimpɔmbi, m ŋmà-ni tin bí nee kun puee ni jáń ki jíń nì Sitaan. 14Mbiyaamu, m ŋmàn̄-ni tin bí nee kun puee ni nyí ti-Baa Unimbɔti. Bibaatiibi, m ŋmàn̄-ni tin bí nee kun puee ni nyí ti-Dindaan un nìn bí doooo ŋkilkaaminee. Binaacimpɔmbi, m ŋmàn̄-ni tin bí nee kun puee Unimbɔti bɔti bí ni-ni, ni pɔ̄ɔ̄ ki ŋúń ki jáń ki jíń nì Sitaan. 15Ní taa nín̄ néeń duulnya nì tin u cááyee. Sii un di yaa néeń duulnyee, aa ŋūǹ kí nīn néeń Unimbɔti. 16Kun puee tin kɔkɔ bí duulnyan, ki sá a-bimbikpitim nín là miŋyee, nì nnimitaataam, nì á nīn néeń timɔn ki dàkà tigaajatee, tíǹ kɔkɔee kaa nyēeń ti-Baa Unimbɔti cee, an nyēeń duulnyan ní. 17Ní duulnya nì u-nimitaataam kɔkɔ jītí, ama un di yaa ŋáań min ní Unimbɔti lèe, udaan dàá dāá nīn bí ní jaanjaan. 18M-biyaamu, ŋyuntijoolkaa sèé. Kii ni nín gbìl̄ yii Kriisitoo nannanliu dòońee, kɔŋkɔnnee Kriisitoo nannanliibi tikpil pūtì kpáàā bāań; míǹ pu ní ti béè yii ŋyuntijoolkaa sèé nee. 19Ti-kansikin ní binannanliibi gbanti nyáń, ama baa nìn sá ti-yab, kun puee bi yaa bàà nìn sá ti-yabee, ti-kɔkɔ bàà bímaan mbaantiim ní. An nín ŋá pu nee di dàkà tiŋan yii ti nì bin nìn bée bi-kɔkɔ kaa nìn sá ti-yab. 20Ama nimbee, ti-Dindaan circirdaan sītì ni-pu Circir Fām, an di yì-tì ní ni-kɔkɔ nyí ibaamɔn. 21Míǹ puee, m yaa ŋmàn̄-ni tin bí neeyee, kaa sá yii naa nyí ibaamɔn, ni nyí-i, ki béè yii ibaamɔn poonee baa kāntí nnyimɔn báà ŋubɔ. 22Ŋma di sá unyimɔndaan an yaa kaa sá un néè yii Yeesu kaa sá Kriisitooyee? Udaan di sá Kriisitoo nannanliu kaa là Ubaati, kaa là u-Jipɔɔn mun. 23Un di yaa kaa là Unimbɔti Jipɔɔn Yeesuee, kaa fɔ̃ɔ̃ u-Baa mun dee, ama un di yaa lì binib nimiin yii Yeesu sá Ubaati Jipɔɔnee fɔ̃ɔ̃ Ubaati u-ba mun dee. 24Míǹ puee, tin tin ní ni nìn péēgbìl̄ doooo ŋkilkaaminee, ní kpāafìmaan-tì ni-pɔbiliŋin. Sii un yaa kpáafì tin ní a péēgbìl̄ doooo ŋkilkaaminee, mimmee sii ŋá ubaanti nì ti-Baa Unimbɔti nì u-Jipɔɔn dee. 25Dipoondi din Yeesu pɔ̃oǹ-tee di sá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. 26M ŋmàn̄ tin bí nee kí sòoǹ nì ni bin là kí ŋmàtiǹ-nee pu. 27Ama nimbee, Yeesu sītì ni-pu u-Fām. An puee, an kaa ti bàlfī ubɔ ń dàkà-ni. Kun puee u-Fāmee di dàkà-ni tikɔkɔ, ní tin ní u dàkèe sá ibaamɔn, nnyimɔn kpá poon. Míǹ puee, ní kpāafìmaan u-Fām nín dàkà-ni puee, ni nì Yeesu ń nīn sá ubaanti. 28M-biyaamu, ní nīn bí Yeesu cee, an nín dàá ŋá pu ŋyunti ŋun u yaa láā páaǹnée tí dāá nīn cáá kunyannyaau kí yūĺ u-nimiin kí taa nín̄ cáá icoo daliŋkin u dàá bàńee. 29Míǹ puee, ni yaa nyí yii u sá deedeedaanee, béémaan yii un sá kamaa yaa nɔ́ɔ́ deedeeyee, Unimbɔti di fātìi màl̄ udaan mpɔm.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\