JAAN 1 3

1Ní kpèèmaan ti-Baa Unimbɔti nín cáá ti-pu dineeŋkpaandi diŋyee! Di sá yii u yíì-ti u-biyaamu. Míǹ ní tiŋman ti lafun sá u-biyaamu. Kun pu duulnya kaa nyí-tee di sá waa béè ti-Dindaan. 2M-nabineeŋkaamu, kí yòon̄ díǹ kí nīn cée, ti kpántì Unimbɔti biyaamu. Ti nín dàá dāá nīn bí miŋyee kaa láá nyáń mpaampiin pu, ama ti nyí yii ŋyunti ŋun ti-Dindaan yaa láā páaǹnée ti dàá nīn bí kii u nín bí puee ní, kun puee ti dàá dāá ká-u min ní u baasii bée. 3Sii un di yaa cáá dimákal gbanti Yeesunee bɔ́ntí a-pɔbil circir, kii a-Dindaan u-ba nín bí pu circiree. 4Un yaa ŋá ikpitee yīntì marab dee, kun puee ikpiti di sá marab yìntitam. 5Ni nyí yii Kriisitoo dɔ́miń kí lēēbinib kpitii ní, ní úǹ u-ba kaa cáá ikpiti. 6Sii un nì Kriisitoo yaa ŋá ubaantee kaa ti ŋáań ikpiti, ama sii un di yaa ŋáań ikpitee kaa ká-uaaa kaa nyí-u mun. 7M-biyaamu, ní taa yàntī ubɔ ń ŋmàtiǹ-ni ní wāŋkì; un yaa ŋáań min bí deedeeyee sá deedeedaan, kii ti-Dindaan u-ba nín bí deedee puee, 8ama un yaa ŋáań ikpitee sá Sitaan yɔu, kun puee Sitaan péēsá ikpitidaan ní, doooo ŋkilkaamin. An pu ní Unimbɔti Jipɔɔn dɔ́miń ki kpītì Sitaan tuuŋŋi. 9Sii un Unimbɔti yaa fātìi màl̄ mpɔmee kaa ti ŋáań ikpiti, kun puee a náań nì a-Baa un màl̄-see, aa ŋūǹ kí nīn ŋáań ikpiti, kun puee Unimbɔti di fātìi màl̄-si mpɔm. 10Kun gàntī Unimbɔti biyaamu nì Sitaan yɔmuee di sá, sii un yaa kaa nɔ́ɔ́ deedeeyee nì sii un yaa kaa là a-nabikee kaa sá Unimbɔti yɔu. 11Dinyɔɔbundi din ni nìn gbìl̄ doooo ŋkilkaaminee tùkū-ti yii tí nīn néeń tɔb, 12kí taa nín̄ bí kii Kayeen nín nìn bí puee. Úǹ nìn sá Sitaan niliu ní, ní ki kūū u-naal. Ba pu ní u nìn kūū u-naal míǹ? Kun pu u nìn kūū-uee di sá Kayeen tuuŋŋi sá akpiti, ní u-naal tuuŋŋi bí deedee. 13Nnabiyaamu, duulnya yaa ná-ni, an taa bàkatīǹ-ni. 14Ti nyí yii ti nyáń ŋkúmin ki pɔ́otì dimaŋfalin kun puee ti néeń ti-nabiyaamu; un yaa kaa néeń u-nabikee dáá gbíntìi bí ŋkúmin. 15Un yaa ná u-nabikee sá unikpɔl ní, ni nyí yii unikpɔl báà ubɔ kaa cáá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee u-ni. 16Kun di yì-tì ti béè dineendi nín sá kuŋyee di sá Yeesu nín dū u-maŋfal ki tīī ti-puee. Míǹ mun mbaantiim ní ti mun máaǹ kí dū ti-maŋfal kí tīī ti-nabiyaamu pu. 17Ubɔ yaa sá ugaaja, ní ki ká u-nabiki bí falaan, ní u ŋmí, kaa tīī-u tibee, mimmee ba di dàkà yii Unimbɔti neendi bí udaan ni? 18M-biyaamu, tí taa nín̄ lì nì ti-nyɔmmun fam yii ti néeń tɔb, ama tí yàntī ti-tuuŋŋi ń dàkà ibaamɔn yii ti lafun cáá dineendi. 19Míǹ ní ti dùú béé yii ti sá ibaamɔn nib, ní ki kāntí dipɔɔsɔŋkil Unimbɔti nimiin. 20Báà ti-pɔbiliŋ yaa máfí yii ti sá binikpitibee, Unimbɔti jítiǹ ti-pɔbiliŋ ki nyí tikɔkɔ mun. 21M-nabineeŋkaamu, sii un pɔbil yaa kaa tí máfí yii a ŋá tibee, mimmee a cáá dimákal Unimbɔti nimiin dee, 22báà tin sá kamaa ní a yaa mēē-uee u dàá tīī-si kudɔŋu, kun puee a kpáafí u-marab ki ŋáań min fáatì-uee. 23Mara un u tīī-tee di sá tí fɔ̃ɔ̃ u-Jipɔɔn Yeesu Kriisitoo kí kíí, kí nīn néeń tɔb, kii Yeesu u-ba nín bí yii tí nīn néeń tɔb puee. 24Sii un di yaa kpáafí u-marab gbantee bí Unimbɔti cee, Unimbɔti mun bí a-cee. Kun pu ní a nyí yii u bí a-ceeyee di sá u-Fām min u tīī-see pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\