JAAN 1 4

1M-nabineeŋkaamu, ní taa nín̄ máká bin kɔkɔ bí yii Unimbɔti Fām di yàntī bi sòoǹee pu, ama ní cɔ̄ŋkì kí dáań kí kpèè yii an sá Unimbɔti Fāmaaan arasinii ubɔ di yàntī bi sòoǹ ní. Kun puee bin mɔ́ntí yii bi sá Unimbɔti bɔnaatiliibee gbɔ́otì duulnyan tikpil. 2Kun di dàá yàntī ní béé un Unimbɔti Fām kpòotēe di sá un di yaa lì nì ibaamɔn yii Yeesu Kriisitoo kpántì unil ki dɔ́miń duulnyanee, mimmee Unimbɔti Fām di yāntì udaan sòon̄. 3Un yaa yíì ki bí yii Yeesu kaa kpántì unil ki dɔ́miń duulnyanee, an kaa sá Unimbɔti Fām di yāntì udaan sòon̄, an sá Kriisitoo nannanliu fām. Ni nìn péē gbìl̄ yii unannanli gbanti dàá dāan̄, ama u pūtì kpáàā bāań ki bí duulnyan. 4M-biyaamu, nimbi sá Unimbɔti yab ní, an pu ní ni jáń ki jíń bin mɔ́ntí yii bi sá Unimbɔti bɔnaatiliibee. Kun puee Unimbɔti Fām min bí ni-nee pɔ̄ɔ̄ ki jítiǹ Sitaan un bí duulnyanee. 5Binyimɔndambi gbanti, bíǹ sá duulnya yab ní. Bi sòoǹ tin duulnya nyée ní, míǹ pu ní an mɔ̄ǹ duulnya yab pílfíǹ-bi. 6Ama timbi sá Unimbɔti yab ní. Un yaa nyí Unimbɔtee di pílfíǹ-ti, un kaa là kí pīlfiǹ-tee kaa sá Unimbɔti yɔu. An di yì-tì ní ti ŋūǹ kí gàntī Unimbɔti Fām min sá ibaamɔnee nì Sitaan yam min mɔ́ntée. 7M-nabineeŋkaamu, tí nīn néeń tɔb, kun puee dineendi nyēeń Unimbɔti cee ní. Mimmee, sii un yaa cáá dineendee di sá un Unimbɔti fātìi màl̄ mpɔmee, ki nyí Unimbɔti mun. 8Sii un yaa kaa cáá dineendee kaa nyí Unimbɔti, kun puee Unimbɔti di sá dineendi. 9Kun yāntì ti ká dineendi din u cáá ti-puee di sá u dū u-Jipɔmbaabil ki túnní duulnyan, tí ŋmā kí ká dimaŋfal u-pu. 10Kaa sá timbi di péé ki néeń Unimbɔti, an sá Unimbɔti di péé ki néeń timbi, ní ki dū u-Jipɔɔn ki túnní ú kpú tí ká ti-kpitii pɔ̄tam, míǹ di dàkà dineendi. 11M-nabineeŋkaamu, Unimbɔti yaa néeń-ti míǹ bulfee, ti mun máaǹ kí nīn néeń tɔb. 12Ubɔ kaa péēká Unimbɔti dalba, ama ti yaa néeń tɔbee, Unimbɔti bí ti-ni, ní u-neendee bí ti-ni tiŋman. 13Kun di yì-tì ti béè yii ti bí Unimbɔtin, ú mun bí ti-nee, di sá u-Fām min u tīī-tee pu, 14ní ti ká ki béè, ki kíǹ ki tùkù binib yii ti-Baa Unimbɔti dū u-Jipɔɔn ki túnní ú dāan̄ kí nīn sá duulnya Fiiliu. 15Sii un di yaa lì nì ibaamɔn yii Yeesu sá Unimbɔti Jipɔɔnee, Unimbɔti bí a-ni ní si mun bí Unimbɔtin. 16Timbi béè dineendi din Unimbɔti cáá ti-puee ní ki fɔ̃ɔ̃-dì ki kíí. Di sá yii Unimbɔti di sá dineendi; un yaa cáá dineendee, udaan bí Unimbɔtin, ní Unimbɔti mun bí udaan ni. 17Kun di dàkà yii a néeń-u tiŋmanee di sá, daliŋkin Yeesu dàá dāá sòoǹ binib bɔtee, sii dāa cáá dimákal u-nimiin ní, kun puee a-bimbim min a bí duulnya nee nee nì u-yam náań. 18Sii un cáá dineendee kaa fàŋkí, kun puee dineembaamɔndi jì tifaandi ní. Ditafadaaldi di cāabìń tifaandi, míǹ puee, sii un cáá tifaandi a-nee kaa cáá dineembaamɔndi dee. 19Kun pu timbi néeń-uee di sá úǹ di péé timbi dineendi. 20Ubɔ yaa bí yii: u néeń Unimbɔti, ní ki yaa ná u-nabikee, udaan sá unyimɔndaan. A yaa kaa néeń a-nabiki kin a wāĺee, a dàá ŋá mana ní kí nīn néeń Unimbɔti un saa wāĺee? 21Mara un Yeesu tīī-tee sèé yii, sii un yaa néeń Unimbɔtee máaǹ kí nīn néeń a-nabiki mun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\