JAAN 1 5

1Un sá kamaa yaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Yeesu sá Kriisitooyee Unimbɔti di fātìi màl̄ udaan mpɔm. Un di yaa tí néeń Ubaatee néeń u-biyaamu mun ní. 2Min ní ti béetí yii ti néeń Unimbɔti biyaamuee di sá ti yaa néeń Unimbɔti ki kpáafí u-marabee. 3Tí nīn néeń Unimbɔtee taapu di sá yii tí nīn kpáafí u-marab. U-marab gbanti mun kaa pɔ̄ɔ̄, 4kun puee un sá kamaa ní Unimbɔti fātìi màl̄ mpɔmee ŋūǹ kí já kí jīǹ duulnya. Kun pu ní a ŋūǹ kí já kí jī duulnyee di sá fookii un a cáá Yeesu puee. 5Ŋma di ŋūǹ kí já kí jī duulnya an yaa kaa sá sii un yaa fɔ̃ɔ̃ ki kíí yii Yeesu sá Unimbɔti Jipɔɔnee? 6An sá úǹ Yeesu Kriisitoo di dɔ́miń duulnyan nì nnyim nì fatiku. An kaa sá nì nnyim ŋmaniŋma, ama an sá nì nnyim nì fatiku ní. Ní Unimbɔti Fām mun lèekī seera yii an sá míǹ, kun puee mi sá mbaamɔn ní. 7Biseeraleeliibi sá bita ní: 8Ŋfām, nnyim nì fatiku; ní bitaatilee kpáfì ki lèekī seerabaanti. 9Ti yaa fòol̄ binib seerau ki kíikí, an máaǹ tí fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti seerau kí kíí, kun puee Unimbɔti seerau pɔ̄ɔ̄ ki jítiǹ unil yɔu. 10Un yaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Jipɔɔn ki kííyee cáá seera gbanti u-pɔbilin. Un yaa kaa fɔ̃ɔ̃ seera un Unimbɔti lēē u-Jipɔɔn puee ki kííyee, udaan kaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti ki kíí ki yíì-u unyimɔndaan. 11Unimbɔti nín lī puee sèé yii, u tīī-ti dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. Dimaŋfal gbanti bí u-Jipɔɔn cee ní. 12Un yaa fɔ̃ɔ̃ u-Jipɔɔnee cáá dimaŋfal, un yaa kaa fɔ̃ɔ̃ u-Jipɔɔnee kaa cáá dimaŋfal. 13Nimbi bin fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti Jipɔɔn ki kííyee m ŋmàn̄-ni tin bí nee ní béé yii ni cáá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. 14Ti cáá dipɔbil kí cù u-cee, di sá yii ti yaa mēē-u tiba ní an yaa sá min ní u lèe, u dàá pīlfiǹ-ti. 15Míǹ puee, ti yaa nyí yii u pílfíǹ-tee, tin kɔkɔwoooo ti yaa mēē-uee, tí béé yii ti fɔ̃ɔ̃ kudɔŋu. 16Ubɔ yaa ká u-nabiki bíī ŋáań ikpiti in kaa cáǹ-u ŋkúminee, udaan ń mèè, Unimbɔti dàá tīī u-nabiki gbanti dimaŋfal. Bin pu m sòoǹee di sá bin ŋáań ikpiti in kaa cáǹ-bi ŋkúminee; kun puee ikpiti iba cáǹ unil ŋkúmin, kaa sá un ŋá ikpiti gbantee pu ní m bí yii ní mèè. 17Tin kɔkɔ kaa bí deedeeyee sá ikpiti ní, ama ní ikpiti iba bí kaa cāabìń ŋkúm. 18Ti nyí yii un sá kamaa Unimbɔti fātìi màl̄ mpɔmee kaa ŋáań ikpiti, kun puee Unimbɔti Jipɔɔn mɔ́tí u-pu, Sitaan kaa ŋūǹ kí ŋá-u tiba. 19Ti nyí yii ti sá Unimbɔti yab, ní Sitaan tɔ́kɔ́ duulnya kɔkɔ pu. 20Ti tí nyí yii Unimbɔti Jipɔɔn dɔ́miń ki tīī-ti iciin tí ŋmā kí béé ibaamɔn Nimbɔtiu, ní timbi nì Unimbɔti ibaamɔndaanee nì Yeesu Kriisitoo u-Jipɔɔn mun ŋá ubaanti. Úǹ di sá Unimbɔti ibaamɔn, ki sá dimaŋfal din kaa cáá dikuntilee. 21M-biyaamu, ní nīn nyí nì ni-ba kí taa nɔ́ɔ́ duulnya nimbɔtii.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\