PIYEER 1 1

1Man Piyeer un sá Yeesu Kriisitoo kpambalee di jáaḿ-ni. M ŋmàn̄ takalda nee kí tīī nimbi bin Unimbɔti lútì ni yàl̄ ki bíń kunicaŋu Pɔnti, Gaalaati, Kapadɔsi, Asii nì Bitinii timmunee ní. 2Ti-Baa Unimbɔti lútì-ni nì u-Fām puee ní nīn sá u-yab. U nìn péēlī míǹ ki yɔ́oǹ dooooyee ní. Kun puee u là ní nīn tɔ́ Yeesu Kriisitoo u-fatikuu ń fíntí-ni ní nyā. Unimbɔti ń ŋá-ni tiŋan kí tīī-ni ŋgbansɔŋfi tikpil. 3Tí nyɔ̄ŋkì Unimbɔti ti-Dindaan Yeesu Kriisitoo Baa, kun puee u súń ti-saai tikpil. U nín fīkitì Yeesu Kriisitoo ditaŋkpiilinee ní u pú-ti nsan tí kɔ́ dimaŋfapɔndin. Kɔŋkɔnnee ti cáá dimákal tiŋman pu yal. 4An pu ní ti cí ú tīī-ti difakal din u yɔ́oǹ kí dāá tīī bin sá u-yabee. Difakal gbantee kaa bíiĺ, kaa jòontí, kaa dɔ́otí. Unimbɔti dū-dì ki kpáafì yilpu ki yɔ́oǹ nimbi ní. 5Ni nín fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔti ki kííyee ní u ŋúb́-ni taapu doo nì u-pɔŋŋu, an nín dàá ŋá pu ŋwiin dalee ú dāá tīī-ni difiil din u bɔ́ntì ki yɔ́oǹee, báà ŋma ń dāá wāl̀. 6Míǹ puee ní yàntī án nīn mɔ̄ǹ-ni báà ŋyunti fiii ŋun poon ti bí nee gba ní icɔŋki nín bí puee nì i-nyɔkɔm yaa cāabìń-ni kunimbaau. 7An falaabee sá kí cɔ̄ŋkì kí kpèè yii ni-fookiiu, u pɔ̄ɔ̄yaaa waa pɔ̄ɔ̄. Kpèèmaan, sindaariya un bí ki dàá wāŋkì ŋwiin dalee, bi ŋáań-u ŋŋmin ní kí kpèè yii u sá umɔntaaa waa sá. Míǹ mbaantiimin ní falaa sá kí cɔ̄ŋkì ni-fookiiu un jítiǹ sindaariya kpataaayee kí kpèè yii u pɔ̄ɔ̄yaaa waa pɔ̄ɔ̄. Ni-fookiiuee cáá kudapɔɔu ki jítiǹ sindaariya kpataaa. Ni yaa jáń ki nyáń icɔŋki poonee ní Yeesu Kriisitoo ń dāá pàkà-ni kí tīī-ni tinyool nì jilma u-gítintam dal. 8Yeesu Kriisitoo gbantee naa ká-u nì ni-nimiliŋ ama ni néeń-u. Ni fɔ̃ɔ̃-u ki kíí kaa wāĺ-u, ki fàal̀ nì dipɔɔpiŋkpaandi din baa ŋūǹ kí māafèe. 9Kun puee ni dàá dāá fɔ̃ɔ̃ ni-fookiiu paati tin sá ni-nammu fīitamee. 10- 11Unimbɔti bɔnaatiliibi nìn nyàab̄ mmɔntiim kí bée ŋyunti nì min poon ní Unimbɔti dàá dāá fīī-nee ní ki dāa nín sòon̄ tiŋan tin Unimbɔti dàá dāá ŋá kí tīī-nee pu. Kriisitoo Fām di nìn bí bi-ni ní ki dàkà-bi falaa un u dàá dāá jēe nì tinyool tin dàá dāá páanní falaayee boonee. 12Ŋfāmee di dàkā u-bɔnaatiliibi yii tibɔti tin bi bí ki sòoǹee, bíǹ kaa làá ká ti-poon tiba, ama nimbi di dāa yì. Kɔŋkɔnnee bin sòoǹ Kriisitoo bɔmɔntiitee sòon̄ nì ni tibɔbaantiil gbanti ní, kun puee Unimbɔti Fām min nyánní yilpuee di dàkā-bi. Ali gba Unimbɔti tūuni mun bàà là kí béé min ní an bɔtee dàá jītée. 13Míǹ puee, ní bɔ́ntí ni-ba ni-nimiliŋ ń nīn cɔ́ tiŋan tin pu ni máká yii Yeesu Kriisitoo yaa láā gítìń ni dàá fɔ̃ɔ̃yee pu, kí nīn ŋúb́ ni-ba, 14kí nīn tɔ́ Unimbɔti, kí taa nín̄ gítī nɔ́ɔ́ ni-bimbikpitim min naa nìn dáá nyí ki ŋáańee. 15Ní nīn bí circir ni-bimbim kɔkɔ poon kii Unimbɔti un yíiń-nee nín bí circir puee. 16Ali kii Unimbɔti nín lī u-takaldau poon puee yii: “Nín̄ bímaan circir kun puee man bí circir ní.” 17Ni-wimmeem poonee ni yíì Unimbɔti yii ni-Baa. Ama ní téetí yii úǹ di sòoǹ báà ŋma bɔti ki nɔ́ɔ́ nì min udaan ŋée, kaa gàntī, an puee iyunti in kíǹ ní dū kí kàl̄ duulnyanee, dàkàmaan-u ni-bimbim poon ni nín tɔ́-u puee. 18Nimbi ni-ba nyí Unimbɔti nín dī min ki nyántìń-ni ni-naanjab sani in ni nìn nɔ́ɔ́ fam tiba kpá poonee. An kaa sá tiwan tin bíiĺ kii animilee àá kii sindaariyee ní u dū ki nyántì-ni. 19Ama an sá nì Kriisitoo fatikuu un jítiǹ tikɔkɔ nì tikɔkɔee ní u dū ki nyántì-ni. Kriisitoo di sá kii dipibimɔntiil din pu baa kāntí tikpitil tiba nì tibee. 20Unimbɔti lēēKriisitoo ki wāatì ní ki nín náań duulnya, ni-puee ní u nyántì-u ŋyuntijoolkaa nee poon. 21U-pu ní ni fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti un fīkitì-u ditaŋkpiilin ki tīī-u tinyoolee ki kíí, an nín dàá ŋá pu ni-fookiiu nì ni-mákal ń nīn cɔ́ Unimbɔti puee. 22Ni nɔ́ɔ́ mbaamɔn saŋŋu ní ni-pɔbiliŋ ŋáŋkì, ní ki néeń ni-nabiyaamu bin mun fɔ̃ɔ̃ ki kííyee mbaamɔmin. Míǹ puee nín̄ gbíntì ki néeḿmaan tɔb tikpil nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ. 23Di sá yii Unimbɔti un tìì dimaŋfal, ki bí jaanjaanee di tīī-ni dimaŋfapɔndi. Dimaŋfal gbantee kaa nyánní ubaati un kúùyee cee, ama di nyánní Ubaati un kaa kúùyee cee ní. 24Kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee yii: “Binib kɔkɔ bí kii timoolee ní, ní bi-nyooti bí kii mpumpukumee, kumoou kɔ̃ɔ̃ ní mpumpukum ń gbátí. 25Ama ti-Dindaan bɔti tíǹ péēbí ní kí nīn cá jaanjaan.” Tibɔti gbanti di sá Kriisitoo bɔmɔntiiti tin bi cáań ki sòon̄ nì ni nee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\