PIYEER 1 2

1Míǹ puee, ní fá tibɔkpitil kɔkɔ nì inyimɔn kɔkɔ nì mpoonnyoon nì ipoompoon nì tibɔfan disoondi. 2Ní nīn néeń Unimbɔti bɔti kii mbipɔmu nín néeń mbiim puee kí ŋmā kí cù nyɔkɔpu Unimbɔti saŋŋu poon kí tin kátí-ku. 3An bí kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee yii: “Ni dáká ki ká ti-Dindaan nín mɔ̄ puee.” 4Sútiń kí pìl̄maan ti-Dindaan Yeesu un tìì dimaŋfalee. U sá kii ditaŋkpal din binib dūu fée, ama Unimbɔti ká yii dì jítiǹ tiwan kɔkɔee pu ní u lēē-dì. 5Nimbi bin mun ká u-cee dimaŋfalee, sútiḿmaan kí nīn sá kii ataŋkpeeyee Unimbɔti ń dūú mā u-kɔŋkooŋŋu. Ní yàntī Unimbɔti Fām ń dū-ni kí kpántí bisaraaŋaliibi bin bí circiree, kí dū ni-ba kí tīī Unimbɔti, Yeesu Kriisitoo puee ní nīn sá saraa un fáatì-uee. 6Kpèèmaan Unimbɔti nín lī u-takaldau poon puee yii: “M lēēditaŋkpal din jítiǹ ataŋkpee kɔkɔee ki dū-dì ki tíĺ kii ditampinjalee m-diiku kun bí Siiyɔn jool puee. Un kamaa di yaa fɔ̃ɔ̃-dì ki kííyee, icoo kpá kí jī udaan.” 7Dipoondi gbantee sá ki tīī nimbi bin fɔ̃ɔ̃ ki kííyee ní, nimbi bin nyí yii ditaŋkpalee sá-ni tiwaŋkpaandi ki jítiǹ tikɔkɔ nì tikɔkɔee. Ama bin kaa fɔ̃ɔ̃ ki kííyee pu ní Unimbɔti takaldau sòon̄ ditaŋkpalee pu yii: “Ditaŋkpal din bidimaliibi nìn dūu fée di dāa kpántì ditaŋkpal din ŋúb́ kudii pɔŋŋuee.” 8An gítī lī laaaba yii: “Ditaŋkpal din binib gbéetée dee, díǹ di yàntī binib lítí.” Kun pu bi lítée di sá baa là kí pīlfì Unimbɔti bɔti. An di yì-tì Unimbɔti yɔ́oǹ yii an bàń-bi míǹ. 9Ama nimbee, ni sá dinibul din Unimbɔti lútì ní nīn sá u-yabee ní. Nimbi di sá Unimbɔti saraaŋaliibi ní ki sá ditimbundi din nɔ́ɔ́ úǹ Unimbɔti babee. U yíiń-ni ní nyānní dibɔmbɔndin kí kɔ́ u-walfimɔntiŋun kun puee u là ní lēēseera u-tunnyaaŋŋi pu. 10Dooooyee, naa nìn sá Unimbɔti yab, ama kɔŋkɔnnee ni kpántì Unimbɔti yab. Dooooyee, naa nìn nyí yii Unimbɔti sūǹ binib saai, ama kɔŋkɔnnee u súń ni-saai ni béè. 11M-nabineeŋkaamu, m mèé-ni kii ni nín sá binicambi duulnya nee poon puee, ní cúúmaan ni-ba nì bikɔdeekpitib kun puee an di jáaǹ kinaŋ. 12Ní nīn cáá mbimbimɔntiim bin kaa nyí Unimbɔtee kansikin, báà biba yaa bàà bíī kúŋfí ni-boon yii ni sá binikpitibaaa, bi yaa ká ni-tunnyaaŋŋee, Unimbɔti ń yàntī bí béé yii an tunnyaaŋŋi nyánní úǹ-cee ní, ní bí pàkà-u ŋyunti ŋun u yaa láā dɔ́mińee. 13Ti-Dindaan puee, nín̄ tɔ́maan biyidambi, kí nīn tɔ́ gɔmina un cáá mpɔn ki kpèé kitiŋ kɔkɔee, 14kí nīn tɔ́ bibɔtiibi bin bi kāaǹ bí nīn dátí digaŋgandambi tafaliŋ, kí nīn pàkà bin ŋáań tiŋanee. 15Unimbɔti nín là puee di sá ní nīn ŋáań tiŋan án pìin̄ bigbaambi bin kaa nyí tibee nyɔmmu, bí taa ká tiba kí sòoǹ ni-pu. 16Ní nīn bímaan kii binib bin Kriisitoo tīī dibatɔlee, ní taa nín̄ sá binib bin dì dibatɔl pu ki kāntí inaakpal ki ŋáań ikpitee, ama dūmaan ni-batɔlee kí nīn ŋáań kii Unimbɔti tɔntɔnliibee. 17Nín̄ tɔ́maan binib kɔkɔ, kí nīn néeń Kriisitoo yab, kí fàŋkìmaan Unimbɔti, kí nīn tɔ́ gɔmina. 18Nimbi bin kā binib ceeyee, ní sìntīǹ ni-ba taapu kɔkɔ kí tīī ni-kpilib kí nīn tɔ́-bi mmɔntiimin, an kaa sá bidambi yaa sá binib ki mɔ̄ee baba ní ní nīn tɔ́-bi, báà bidambi bɔti yaa pɔ̄ɔ̄yaaa, ní nīn tɔ́-bi. 19Ni nín ŋáań Unimbɔti lammee puee ní bidambi yaa bíī sàantí-ni fam an ŋān̄, Unimbɔti dàá bìin̄ ni-boon. 20Bi yaa bíī gbáà-si digaŋgam pu ní a jīǹ kimɔtiiyee, ipaati ilai ní a dàá ká poon? Ama a yaa ŋá tin ŋān̄ee ní bi yaa bíī sàantí-si ní a jīǹ kimɔtiiyee, míǹ di ŋān̄ Unimbɔti nimiin. 21Kun pu Unimbɔti là ní nīn bí mimmee di sá Kriisitoo u-ba jíń falaa míǹ ni-pu, ní ki bí yii ni mun ń nɔ́ɔ́ u-tabɔbiliŋ kí jī falaa gbanti. 22Waa ŋá ikpiti báà iba, baa gbìl̄ u-nyɔkɔn nnyimɔn ŋubɔ. 23Bi nín bí ki sìí-uee, waa sīī ubɔ ki téeǹ, bi nín sāaǹ-uee waa tɔ́-bi mbusu, ama u dū ki ŋá Unimbɔti un sòoǹ tibɔti nì deedeeyee ŋaan ní. 24Úǹ Kriisitoo di fɔ̃ɔ̃ ti-kpitii ki ŋá u-ba pu ní ki fɔ̃ɔ̃ ti-kpitii tafadaaldi ndɔpuntikaa pu, an nín dàá ŋá pu tí nyā ikpiti poon kí nīn kíǹ ki bí deedee maŋfal poonee. Bi nín gbáń-u u-wunti léetì puee di cāantí ni-weeni. 25Kun puee dooooyee ni nìn wáŋkì kii ipii in kaa cáá ukpaalee ní. Ama ní kɔŋkɔnnee ni fātìi gítìń un sá upikpaal ki sá un cí ni-nammuee cee.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\