PIYEER 1 3

1Nimbi binimpoobi mun, ní sìntīmaan ni-ba taapu kí tīī ni-calib, an nín dàá ŋá pu ni-calib kansikin biba yaa kaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔtee, bi yaa ká ni-bimbimɔntiimee bí fɔ̃ɔ̃ kí kíí án taa nín̄ gítī sá nì kinyɔkɔ ní ní dū kí sòoǹ-bi, 2ama án nīn sá nì ni-bimbim min ni cáá ki tɔ́ binibee pu. 3Unimpu yaa là kí nīn ŋān̄ee, an kaa sá ú nīn dàkafī tiwun nyaaŋku ŋmaniŋma pu, an dàkà yii diyikpiboobil nì sindaariya falfatib nì an léeŋkaati, nì tiwammɔntiil diloondi. 4Ama u máaǹ kí dàkafì u-bimbim min u cááyee pu, an dàkà yii u-pɔbil poon ń nīn ŋān̄, ú nīn mɔ̄, ki bí soooo. An nyaaŋkuee di kaa jòontí, míǹ di ŋān̄ ki jítiǹ tikɔkɔ Unimbɔti nimiin. 5Dooooyee nimpoobi bin nìn bí circir ki máká Unimbɔti puee nín nìn bɔ́ntí bi-ba puee dee, ní ki sìntīǹ bi-ba taapu ki tìì bi-calib. 6Ti-naanja Abraam nimpuu Saaraa nín nìn bí puee dee, u nìn sīntiǹ u-ba ní ki tīī u-cal Abraam, ní ki yíì-u u-dindaan. Ni yaa ŋáań tiŋan, kaa yàntī tiba ń fàaǹ-nee, mimmee, ni kpántì Saaraa naantiibi dee. 7Míǹ mbaantiim ní nimbi bininjabee, ni mun ń nīn ŋúb́ ni-nimpoobi tiŋan, kí nīn nyí yii bi-pɔŋŋu kaa bàn̄ ni-yɔŋu, kí nīn tɔ́-bi, kun puee mmaŋfafɔkɔn ŋun kaa kúntée mbaanti ní Unimbɔti dàá dāá tīī uninja nì unimpu. Ni yaa bí mimmee, tiba kaa lìkintí ni-wimmeem. 8Nimbi bin kíǹee, ni-kɔkɔ ń nīn cáámaan nlandɔkɔbaanti kí nīn sūǹ tɔb saai kí nīn néeń tɔb kii nnabiyaamuee, kí nīn ŋáaḿmaan tɔb tiŋan kí nīn sìntīǹ ni-ba taapu ki tìì tɔb. 9A-juti yaa ŋá-si min kaa ŋān̄ee á taa téeǹ-u, u yaa tí sīī-saaa, á taa sìì-u kí téeǹ, ama mèè Unimbɔti ń bìin̄ udaan pu, kun puee Unimbɔti pɔ̃oǹ yii u dàá bìin̄ ni-pu ní, an pu ní u yíiń-ni. 10Kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee, yii: “Un yaa là kí kàl̄ kí jī mmɔn u-wiini poonee, ú cúú u-limbil kí taa nín̄ sòoǹ tibɔkpitil kí taa nín̄ mɔ́ntí. 11Ú fá tikpitil kí nīn ŋáań tin ŋān̄ee, kí nīn nyàab̀ ŋgbansɔŋfi baabadal. 12Kun puee ti-Dindaan kpèé bin bí deedeeyee tiŋan ní ki fòol̄ bi-wimmeem, ní ki fàtī u-kpaŋkpamboon ki tìì bikpitiŋaliibi.” 13Ni yaa cáá difaŋgiil ki ŋáań tiŋanee, ŋma di dàá ŋá-ni tikpitil? 14Báà tiŋan tin ni ŋáańee pu ní ni yaa bíī jīǹ falaayee, ní taa yàntī án nīn wù-ni. Ní taa yàntī binib ń bīil̀ ni-pɔbiliŋ kí kɔ́ǹ-ni tifaandi. 15Ama, ní nīn tɔ́maan ti-Dindaan Kriisitoo ni-pɔbiliŋin, kí bɔ́ntí kí nīn cí baabadal un kamaa di yaa bālfì-ni ni-mákal din ni cáá Kriisitoonee taapuee ní ŋmā kí kíí-u. 16Ama, ní kíí an nibee soooo kí nīn tɔ́maan-bi kí taa yàntī bí ká ni-pu ibɔkpiti kí sòoǹ. Ní nīn gbíntì ki dàkà ni-bimbimɔntiim min ni ká Kriisitoonee, an nín dàá ŋá pu ubɔ yaa bàà làá bīil̀-nee icoo ń cúú udaanee. 17An ŋān̄ ki tīī-si á jī falaa tiŋan tin a ŋáańee pu, ki jítiǹ á jī falaa a-kpitii pu. Ŋyunti ŋubɔee Unimbɔti yàntī án bàń míǹ. 18Di sá míǹ ní Kriisitoo u-ba mun kpíì binib kpitii pu. U kpíì dibaba ja ní, binib kpitii pu, úǹ un bí deedeeyee kpíì bin kaa bí deedeeyee pu. U ŋá míǹ kí ŋmā kí cáań-ti Unimbɔti cee ní. Bi kūū-u ama ní Unimbɔti Fām fātìi gíiǹní-u dimaŋfalin. 19U kpíìyee ní ki cūtì ditaŋkpiilin ki sòon̄ Unimbɔti bɔti ki tīī bitaŋkpiibi bin bí sarkan niinee, 20an dàkà yii binib bin kɔkɔ nìn bí Noowee yuntiŋuee. Bi-kansikinee, binib binii jantanja di nìn kɔ́ buŋalimbun ki dēeǹ nnyim pu ki ŋmátì. Ama bin kíǹee kpíì kun puee bi kpēēUnimbɔti mɔtiiki fam ŋyunti ŋun Noowee nìn bíī kpáà buŋalimbuee. 21Nnyim min nìn fīī binib biniiyee náań nì min ni fùul̀ ki kāntí difiil nan ní. Unimbɔti nyim difaldee kaa sá kí lēētiwun pu jɔkɔnti, an sá kí mèè Unimbɔti ú fíntí ti-pɔbiliŋ ń nyā circir ní. Yeesu Kriisitoo fìkititam pu ní Unimbɔti nyim difaldi cáá mpɔn kí fīī-ti. 22U búntì yilpu ki kāl̀ Unimbɔti ŋaŋgiiliŋu pú, kí jī dibeel itūun nì bin kɔkɔ cáá ipɔn ki bí yilpuee pu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\