PIYEER 1 4

1Ni nyí yii Kriisitoo kpíì, míǹ puee ni mun nín̄ bímaan kii ni kpíìyee. Kun puee un kpíìyee úǹ kaa ti ŋáań ikpiti. 2Kí yòon̄ kɔŋkɔnnee kí nīn cée, ní dū ni-yuntii in kíǹ ní dūú kàl̄ duulnyanee kí dūú ŋá min Unimbɔti lèe, kí taa ti ŋá min fáatì ni-wuntee. 3Dooooyee, ni nìn dū ŋyunti tikpil ki ŋá kii bin kaa nyí Unimbɔtee nín ŋáań puee, ni nìn ŋáań tin kɔkɔ cāabìń ntimbiilee, ní ki ŋáań tijɔkɔndi, ki bí jiŋaalib poon baabadal, ki nyù idafi ki gbéè, ki jīǹ ki lákatí ni-ba pu, ki tòotī awaa, kun mun kaa ŋān̄ kpataaa Unimbɔti nimiinee dee. Kɔŋkɔnnee an ŋmāntì. 4An ŋá bin kaa nyí Unimbɔtee maamaaci ni nì bi nín kaa ti kpáfí ki ŋáań tin cāabìń ntimbiilee, ní bi sìí-ni. 5Ama bi dàá dāá yūĺ kí sòoǹ bi-tuŋkpitiŋ gbanti pu Unimbɔti un bɔ́ntì ki cí kí sòoǹ binifoobi nì bitaŋkpiibi bɔtee nimiin. 6An pu ní tibɔmɔntiil bàn̄ bitaŋkpiibi an nín dàá ŋá pu bi yaa sòon̄ bi-bɔti kii binifoobee, bí nīn bí dimaŋfalin ŋfāmin Unimbɔti nimiinee. 7Duulnya kúntitam tɔ́obiń, ní ŋúb́ ni-ba mmɔntiim kí fìntīmaan kí ŋmā kí nīn mèé. 8Ama kí wàatēe, ní nīn néeḿmaan tɔb tikpil, kun puee un cáá dineendi tikpilee bìintí ikpiti tikpil pu ní. 9Ní nīn fòol̄ ni-jutiibi ni-dumpui kí taa nín̄ gbùkum̄. 10Kii Unimbɔti nín pú-ni ŋŋmam mi bí tɔbin puee, nín̄ cáā tútum̀maan tɔb. Ni yaa bíī ŋáań mimmee binib dàá ká Unimbɔti ŋanti kɔkɔ tin u là kí tīī-bee. 11Un ní Unimbɔti pú ú nīn sòoǹ u-bɔtee, ń sòoǹ-tì. Un ní u yaa tí pú ŋŋmam ú nīn tútuǹ u-jutiibee máaǹ kí dū ŋŋmam min Unimbɔti tīī-uee ní kí dūú tūtuǹ binib, an nín dàá ŋá pu tin kɔkɔ ni ŋáań nì Yeesu Kriisitoo tūtuntam puee, án nīn tìì Unimbɔti tinyoolee; úǹ di péēyì tinyool nì mpɔn kí nīn cá jaanjaan! Ameen. 12Nnabiyaamu, án taa ŋá-ni maamaaci icɔŋkikpaan in poon ni bí nee kii an sá-ni tibɔcanee. 13An yaa sá yii ní jī falaa un Kriisitoo jíńee ní nīn fàal̀maan, an nín dàá ŋá pu daliŋkin u dàá dàkà u-nyootee, yaadalee ní ni dāa kāntí dipɔɔpiŋkpaandi. 14Ni nín nɔ́ɔ́ Kriisitooyee pu ní bi yaa sìí-nee, án nīn mɔ̄ǹ-ni, kun puee Unimbɔti Fām min cáá tinyoolee bí ni-pu. 15Ni-kansikin ubɔ falaau ń taa nín̄ sá yii u kūū unil àá u yùn̄ tiba, àá u sá digaŋgandaan, àá u cáá u-ba ki tɔ́ biba bɔtin, an pu ní u bíī jīǹ an falaau. 16Ama an yaa sá yii a nín nɔ́ɔ́ Kriisitooyee pu ní a yaa bíī jīǹ falaayee, án taa nín̄ cáá-si icoo, á nīn jáaḿ Unimbɔti yii binib béè yii a sá Kriisitoo yɔu. 17Ŋyunti ŋun Unimbɔti dàá sòoǹ báà ŋma bɔtee bāań ní nee. U dàá péé péé kí sòoǹ bin sá u-yabee bɔti, mimmee, u yaa ká timbi bin sá u-yabee pu tiba ki sòon̄ee, mana ní bin yíì kaa fɔ̃ɔ̃ Unimbɔti bɔmɔntiiti ki kííyee cee dāa nín bí dee? 18Kii Unimbɔti takaldau poon nín lī puee, yii: “An yaa pɔ̄ɔ̄ ki tīī bin nɔ́ɔ́ Unimbɔtee ń tin ŋmátée, mimmee bin kaa nɔ́ɔ́ Unimbɔtee nì bikpitiŋaliibee bíǹ cee dāa nín bí mana dee?” 19Míǹ puee, bin bí ki ŋáań Unimbɔti làtam ní ki bí falaa poonee ń pɔ́ɔǹ bi-ba kí mòtīí nīn ŋáań tiŋan kí dū bi-mákal kɔkɔ kí ŋá bi-naanliu un ŋáań tin u pɔ̃oǹee ni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\