PIYEER 1 5

1Kɔŋkɔnnee m bíī sòoǹ nì Kriisitoo nikitil kpilib bin bí ni-kansikinee ní nee. Man mun sá Kriisitoo nikitil kpiliu ní m-ba, m ká Kriisitoo falaabi nì m-nimiliŋ, ní ki dàá dāá fɔ̃ɔ̃ m-jandi tinyool tin dàá dāá nyēe poon. 2M bàlfī yii ní kpàà Unimbɔti nikitil din u dūu ŋúbiǹ-nee, ní dū nlammɔntiim min fáatì Unimbɔtee kí kpàà-dì, án taa nín̄ sá nì kugaau, kí taa nín̄ tí sá yii ni tūǹ ki nyàab̀ animil, ama nín̄ tūm̀maan nì ni-pɔbiliŋ kɔkɔ. 3Ní taa nín̄ wáb́ binib bin bi dū ki ŋúbiǹ-ni ní kpààyee, ama nín̄ sámaan binib bin bimbim sá mmɔntiim bí nīn kpèé ki tááyee. 4Ni yaa ŋúb́-bi míǹ, ali ki tin sāā daliŋkin ní Kriisitoo unaakpaakpil dàá bàńee, u dàá dāá tīī-ni ni-paati tin sá tinyool ki dàá nīn bí jaanjaanee. 5Nimbi binaacimpɔmbi mun, ní sìntīǹ ni-ba taapu kí tīī bikpilib. Ni-kɔkɔ ń sìntīǹ ni-ba kí tīīmaan tɔb kí nīn ŋáań atuun ki tìì tɔb, kun puee Unimbɔti takaldau poon lī yii: “Unimbɔti kaa gèetíǹ bilambidambi, ama ní ki ŋáań tiŋan ki tìì bin sìntīǹ bi-ba taapuee.” 6Míǹ puee, sìntīm̀maan ni-ba Unimbɔti ipɔn kɔkɔ daan taapu, an nín dàá ŋá pu ŋyunti ŋun Unimbɔti yɔ́oǹee yaa láā bāańee, ú dāá yòon̄-ni yilpuee. 7Tùkùmaan-u tin kɔkɔ péēpáb́-nee kí dūmaan tikɔkɔ kí ŋá u-ŋaan, u dàá kpèè kí tīī-ni. 8Ní kítí ni-ba kí nīn nyíǹ ni-ba, kun puee ni-nannanliu Sitaan bí ki yìiǹ kii gbikinti nimiliŋ nín máǹ pu u nyàab̀ kun u yaa péēkée ú cúú kí ŋmɔ́ee ní. 9Míǹ puee, ní ŋúb́ ni-ba ni-fookiiu poon, kí yíí Sitaan. Kun puee ni nyí yii ni-nabiyaamu mun yàl̄ duulnya jaŋŋi kɔkɔnee bí ki jīǹ falaa gbanti ubaanti míǹ ní. 10Ni yaa láā dū ŋyunti fiii ki jíń falaayee, Unimbɔti un cee ní tiŋan kɔkɔ nyēeń, u yíiń-ni Yeesu Kriisitoo puee, dàá dāá tīī-ni u-nyooti tin dàá nīn bí kí nīn cá jaanjaanee. U dàá dāá kítí-ni u-ba, kí báań-ni inyaan kí tīī-ni mpɔn kí dū-ni kí yɔ́oń laakin tiba kpá kí cìŋkì-nee. 11Úǹ di sá ipɔn daan kí nīn péēcáā cá jaanjaan! Ameen. 12Siilaasi ní m kàan̄ anyɔɔbuŋkaaŋkaa nee ki tùkū, ki yāntì u ŋmàn̄-ni takalda nee, kun puee m nyí yii u sá kinabiki kin yú deedee nnimbɔtisan poonee. M là kí tīī-ni kunyannyaau kí mòtīí tùkù-ni nì ibaamɔn yii Unimbɔti ŋanti tin ni fɔ̃ɔ̃yee tì lafun sá míǹ ní, ní nīn ŋúb́-tì án nīn pɔ̄ɔ̄. 13Babilɔn nikitil din Unimbɔti lútì kii u nín lútì ni mun puee, jáaḿ-ni. Maarki un kpántì kii m-jipɔɔnee mun jáaḿ-ni. 14Ní jāam̀maan tɔb kunabitiiu jaamii. Unimbɔti ń tīī nimbi bin kɔkɔ sá Kriisitoo yabee ŋgbansɔŋfi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\